SBS Հայերէն

Տպաւորութիւններ Հայաստանէն

SBS Հայերէն

Խաչիկ Քորքեան

Kris Korkian Source: courtesy K Korkian


Published 21 June 2022 at 11:18pm
By Vahe Kateb
Source: SBS

Հարցազրոյց Խաչիկ (Քրիս) Քորքեանի հետ վերջերս Հայաստան կատարած իր այցելութեան մասին:


Published 21 June 2022 at 11:18pm
By Vahe Kateb
Source: SBSShare