SBS Հայերէն

La Traviata - Sydney Opera House: “Դասական բեմադրութիւն մըն է, շատ կը սիրեմ և հաճոյք է ստեղծագործել այստեղ”

SBS Հայերէն

Լիպարիտ Ավետիսյան

Liparit Avetisyan Source: Robert Koloyan


Published 5 July 2022 at 10:59pm
By Vahe Kateb
Source: SBS

Հարցազրոյց թենոր Լիպարիտ Աւետիսեանի հետ, որ ներկայիս Sydney Opera House-ին մէջ ելոյթ կ'ունենայ Վերտիի Լա Թրավիաթա օփերայի կեդրոնական Ալֆրետո Կերմոնդի դերով:


Published 5 July 2022 at 10:59pm
By Vahe Kateb
Source: SBSShare