SBS Հայերէն

SBS Հայերէնի լուրերը – 28 Յունիս 2022

SBS Հայերէն

SBS Հայերէն

SBS Armenian Source: Getty Images


Published 28 June 2022 at 7:34pm
By Vahe Kateb
Source: SBS

SBS Հայերէնի լուրերը քաղուած 28 Յունիս յայտագրէն:


Published 28 June 2022 at 7:34pm
By Vahe Kateb
Source: SBSShare