Did you know you can access adult learning in Australia?

ܡܗܕܝܢܐ ܕܣܬܝܼܬܘܬܐ ܝܕܥܬ ܕܡܨܬ ܥܒ݂ܪܬ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܓܘܒ݂ܪܹ̈ܐ ܒܫܢܹ̈ܐ ܓܘ ܐܣܬܪܠܝܐ؟ ܐܢ ܝܼܘܬ ܚܕܵܪܐ ܕܡܫܪܬ ܫܘܓܠܐ، ܝܢ ܕܩܢܬ ܡܗܝܼܪܘܬܐ ܒܫ ܙܘܕܐ ܐܘ ܡܫܚܠܦܬ ܦܘܠܚܢܘܟ݂، ܡܩܪܒ݂ܢܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܥܡܡܵܝܐ ܕܡܕܪܘܒܹܐ ܘܡܠܘܦܐ ܒܠܟܬ ܐܝܼܬܠܗ ܚܕ ܕܘܪܬܐ ܚܘܪܙܐ ܕܡܗܝܪܘܟ݂ ܕܗܘܬ ܡܛܝܒ݂ܐ ܠܚܕ ܫܘܓܠܐ ܝܢ ܠܚܝܼܡܐ ܩܐ ܚܕ ܦܘܠܚܢܐ. If you're looking to start your career, want to upskill or change path, Australia’s public provider of vocational education and training might have a course to get you job-ready.

mother and child at laptop, adult learning, TAFE

Source: Getty Images/Momo Productions

ܡܬܡܡܬܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܚܕܐ ܕܘܪܬܐ ܚܘܪܙܐ ܒܫ ܥܠܝܐ  ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ ܕܡܢܐܒܠܘܟ݂ ܠܫܘܓܠܐ ܩܕܡܝܐ ܓܘ ܐܣܬܪܠܝܐ، ܐܘ ܡܗܝܪܘܟ݂ ܕܡܛܘܪܬ ܡܗܝܼܪܘܬܟ݂ ܕܚܙܬ ܫܘܓܠܐ ܒܫ ܨܦܝ، ܐܘ ܐܦ ܗܝܪܬܘܟ݂ ܩܐ ܡܫܚܠܦܬ ܠܗ ܫܘܓܠܘܟ݂ ܟܠܢܐܝܼܬ.

ܬܝܦ ܝܠܗ ܡܩܪܒ݂ܢܐ ܥܡܡܵܝܵܐ ܕܕܘܪ̈ܵܬܵܐ ܕܡܥܝܘܕܹܐ ܡܕܵܪܘܒܹܐ  ܓܘ ܐܣܬܪܠܝܐ.

ܫܘܬܐܣܐ ܕܬܝܦ  ܓܘ ܟܠ ܐܘܚܕܢܐ ܘܐܩܠܝܡܐ، ܟܐ ܡܩܪܒ݂ ܕܘܪ̈ܝܬܐ ܫܥܬܐ  ܝܢ ܟܠܗ ܝܘܡܐ ، ܓܘ ܒܢܝܢܹ̈ܐ ܕܬܝܦ ܐܵܘ ܥܠ ܐܢܬܪܢܬ، ܓܘ ܚܩܠܹ̈ܐ ܦܪܝܼܫܹܐ ܘܡܫܘܚܠܦܹ̈ܐ ܕܨܢܝܼܥܘܬܐ ܘܦܘܠܚܢܹ̈ܐ.

Advertisement
ܡܕܒܪܢܐ ܕܬܝܦ ܓܘ ܦܝܼܟܬܘܪܝܐ  ܡܝܩܪܐ ܐܢܕܪܘ ܘܝܼܠܝܐܡܣܢ The Executive Director of the Victorian TAFE Association, Andrew Williamson

ܐܡܪܐ ܝܠܗ ܬܝܦ ܟܐ ܡܩܪܒ݂ ܐܠܦܐ ܕܘܪ̈ܝܬܐ ܡܫܘܚܠܦܹ̈ܐ ܡܢ ܚܘܫܒܢܐ ܠܡܗܝܼܪ̈ܘܬܐ ܕܨܢܝܼܥܘܬܐ ܕܬܢܒܹܝܠܹ̈ܐ ܠܩܝܨܬܐ ܕܟܘܣܐ ܘܫܘܦܪܐ، ܒܢܵܝܵܐ ܦܘܠܚܢܐ ܬܓܪ̈ܵܝܹܐ ܘܫܘܩܐ ، ܡܩܪܘܒ݂ܐ ܚܠܡܬ ܫܘܬܦܝܹ̈ܐ، ܚܘܠܡܢܐ ، ܪܥܝܘܬܐ ܕܝܠܕܐ ܙܥܘܪܹ̈ܐ ܘܡܠܦܬܝܗܝ ܘܪܒܐ ܐܚܪ̈ܢܹܐ.

ܡܝܩܪܐ ܘܠܝܐܡܣܢ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܝܠܘܦܹ̈ܐ ܕܒܥܝܼ ܩܪܝܼ ܓܘ ܬܝܦ ܡܨܝܼ ܕܚܙܝܼ ܪܒܐ ܓܘܒܵܝܹ̈ܐ ܩܕܡܲܝܗܝ ܘܡܨܝܼ ܕܩܢܝܼ ܢܣܝܼܗܬܹ̈ܐ ܓܘ ܬܝܦ ܕܝܼܠܗ ܩܪܝܼܒ݂ܐ ܥܠܗܝ.

ܡܨܚ ܕܗܘܹܐܠܢ ܡܵܠܘܟ݂ܹ̈ܐ ܪܒܐ ܨܦܝ ܝܕܘܥܹ̈ܐ ܕܝܼܬܒ݂ܝܼ ܥܡ ܝܠܘܦܹ̈ܐ ܕܒܥܝܼ ܘܡܨܘܬܝܼ ܥܡܝܗܝ ܥܠ ܓܘܒܝܐ ܘܡܐ ܒܥܝܼ ܕܡܫܪܪܝܼܠܗ ܓܘ ܚܝܝܗܝ.

Completing a higher education course can lead to your first job in Australia, help you upgrade your skills to get a better job, or even help you change your career, altogether.

The Technical and Further Education system (TAFE) is the public provider of vocational education and training in Australia.

TAFE institutes in each state and territory, offer part-time and full-time courses, on-campus options and online courses, across a wide variety of industries and professions.

kitchen staff, cooking class, TAFE
Source: Getty Images/Maskot


ܠܐ ܟܠܝܗܝ ܕܘܪ̈ܝܬܐ ܐܝܼܬܠܗܘܢ ܫܪܛܐ ܘܣܢܝܼܩܘܬܐ ܠܥܒ݂ܪܐ ܥܠܝܗܝ، ܘܐܢܝܼ ܕܐܝܼܬܠܗܘܢ ܗܕܟ݂ܐ ܡܢܕܝܼ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܪܒܐ ܩܫܝܐ ܡܐܝܟ݂ ܐܢܝܼ ܕܐܝܼܬ ܠܩܪܝܐ ܓܘ ܒܝܬ ܨܘܒܹ̈ܐ، ܟܐ ܚܒ݂ܫܝܼ ܫܪ̈ܛܹܐ ܬܚܘܡܐ ܬܚܬܝܐ ܡܢ ܡܗܝܼܪ̈ܘܬܐ ܘܝܼܕܥܬܐ ܘܡܨܝܬܐ ܘܢܣܝܵܢܐ ܒܣܢܩܬ ܥܠܝܗܝ ܩܐ ܬܡܡܬܐ ܕܕܘܪܬܐ ܒܢܨܝܼܚܘܬܐ.

ܡܐܢܕܝܼ ܢܘܪ ܡܢ ܚܘܪܙܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܫܝܐ ܬܐ ܬܘܬܒ݂ܹ̈ܐ ܓܘܒ݂ܪܹ̈ܐ ܒܫܢܹ̈ܐ ܐܢܝܼ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܫܢܐ ܕܡܕܪ̈ܫܝܵܬܵܐ، ܓܘ ܬܝܦ ܕܢܝܘ ܣܘܬ ܘܝܠܙ ܐܡܪܐ ܝܠܗ ܚܕܟܡܐ ܕܘܪ̈ܝܬܐ ܒܣܢܩܐ ܚܕ ܫܘܝܐ ܡܢ ܝܼܕܥܬܐ ܕܠܫܢܐ ܐܢܠܝܫܝܐ ܐܝܟ݂ ܫܪܛܐ ܠܫܩܠܐ ܗܝ ܕܘܪܬܐ.

ܐܢ ܠܐ ܬܘܡܡܠܘܟ݂ ܫܪܛܐ ܕܡܨܬ ܫܩܠܬ ܕܘܪܬܐ، ܡܨܚ ܝܗܒ݂ܚܠܘܟ݂ ܢܣܝܗܬ ܕܡܐ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܐܝܼܬ ܡܗܝܪܝܼܢܠܘܟ݂ ܕܡܛܬ ܠܗܝ ܕܘܟܐ ܕܒܥܬ. ܐܝܟ݂ ܛܘܦ̮ܣܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ ܕܡܫܪܬ ܡܢ ܫܘܝܐ ܒܫ ܚܬܘܝܐ.  

ܪܒܐ ܡܢ ܦܠܚܵܢܹ̈ܐ ܓܘ ܬܝܦ ܟܐ ܡܨܘܬܝܼ ܠܫܢܹ̈ܐ ܫܒ݂ܘܩ ܡܢ ܐܢܓܠܝܫܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܠܝܼܬ ܚܕ݂ ܡܨܘܬ ܒܠܫܢܘܟ݂ ܡܨܬ ܛܠܒܬ ܚܠܡܬ ܕܬܪܓܡܬܐ ܒܬܠܝܼܦܘܢ ܡܓܢܝܬܐ  ܡܘܩܪܒ݂ܬܐ ܡܢ ܘܙܝܼܪܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܹ̈ܐ ܓܘܵܝܹ̈ܐ.

ܩܐ ܕܡܛܬ ܠܬܪܓܡܬܐ ܓܘ ܬܠܝܼܦܘܢ ܩܪܝܼ ܠܚܠܡܬܐ ܕܬܪܓܡܬܐ ܘܦܫܩܬܐ ܪܘܩܡܐ  131450 .

ܟܕ ܡܡܛܝܼܠܘܟ݂ ܠܚܕ ܡܬܪܓܡܢܐ ܡܨܘܬ ܒܠܫܢܘܟ݂ ܒܣܢܩܬ ܕܝܗܒ݂ܬܠܓ ܪܘܩܡܐ ܕܬܠܝܼܦܘܢ ܕܬܝܦ ܩܕܡ ܡܐ ܕܡܫܪܹܐ ܬܪܓܡܬܐ ܒܝܢܘܟ݂ ܘܒܝܢ ܬܝܦ.

 

 The Executive Director of the Victorian TAFE Association, Andrew Williamson, says TAFE offers over a thousand different courses from accounting and automobile industries to hair and beauty, building and construction, business and marketing, community services, healthcare, early child education and many more.

 

Mr Williamson also says that prospective students can explore a range of options, get support and career advice at their local TAFE.

We're able to have qualified career advisors sit down with our prospective students and talk through their options and what they want to achieve in their career.

Man at a drilling machine, TAFE
Man at a drilling machine, TAFE Source: Getty Images/Peter Muller


ܬܐ ܐܢܝܼ ܦܘܠܚܢܹ̈ܐ ܕܝܼܠܝܗܝ ܪܒܐ ܛܠܝܼܒܹ̈ܐ ܝܢ ܒܥܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܚܕܐ ܛܒܠܝܼܬܐ ܕܕܘܪ̈ܝܬܐ ܣܢܝܼܕܹ̈ܐ ܡܢ ܚܘܟܡܐ ܓܘ ܪܒܐ ܐܘܚܕܵܢܹ̈ܐ.

ܡܝܩܪܐ ܘܠܝܐܡܣܢ ܐܡܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܦܝܼܟܬܘܪܝܐ ܐܝܼܬ ܡܢ 40 ܗܠ 50 ܕܘܪ̈ܝܬܐ ܝܠܝܗܝ ܡܓܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܫܘܫܠܐ ܡܢ  ܡܫܵܪܝܼ ܡܢ ܕܘܪ̈ܝܬܐ ܕܩܕܡ ܬܠܡܕܬܐ ܘܗܠ ܣܗܕܘܬܐ ܐܪܒܥܐ  ܘܗܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܼܦܠܘܿܡܐ.

ܚܘܟܡܐ ܟܦܪܥ ܚܕܪܫܐ ܠܬܝܦ ܚܠܦ ܝܠܘܦܵܐ .

ܕܘܪ̈ܝܬܐ ܡܓܢܝܹ̈ܐ ܘܐܢܝܼ ܕܝܼܠܝܗ ܣܢܝܼܕܐ ܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢܝܗܝ ܦܪܝܐ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܐܣܬܪܠܵܝܹ̈ܐ  ܬܐ ܥܡܪ̈ܢܐ ܐܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ، ܘܬܐ ܬܘܬܵܒܑ݂ ܘ ܓܘܣܵܢܹ̈ܐ.

ܡܐܢܕܝܼ ܢܘܪ ܐܡܪܐ ܝܠܗ ܬܐ ܐܢܝܼ ܕܐܝܼܬܠܗܘܢ ܦܝܼܙܐ ܙܒ݂ܢܢܝܬܐ  ܐܘ ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܕܣܢܩܝܼ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܵܢܲܝܬܐ ܐܝܼܬ ܚܕܟܡܐ ܓܘܒܵܝܹܐ ܐܚܪ̈ܢܹ̈ܐ.

ܪܘܫܡܹ̈ܐ ܕܕܘܪܬܐ ܒܦܝܫܝܼ ܝܼܗܒ݂ܝܼܠܹ̈ܐ ܒܦܪܥܝܬܐ ܦܠܝܼܓܐܹ  ܩܸܣܛܹ̈ܐ. ܘܐܝܼܬ ܠܢ  ܬܐ ܐܢܝܼ ܕܘܪ̈ܝܬܐ ܥܠܵܝܵܬܵܐ ܕܝܢܐ ܩܐ ܝܠܘܦܹ̈ܐ ܐܘ ܗܝܪܬܐ ܕܦܪܵܥܵܐ ܕܝܼܠܗ ܣܢܝܼܕܬܐ ܡܢ ܚܘܟܡܐ ܦܝܼܕܪܵܠܵܝܵܐ  ܒܫܒ݂ܩܐ ܠܝܠܘܦܐ ܩܪܹܐ ܘܝܠܸܦ ܘܐ݇ܚܲܪܬܵܐ ܦܵܪܸܥ ܙܘܙܹ̈ܐ.

Not all courses have entry requirements, but the ones that do are not nearly as strict as the ones for university study, and they might include conditions like minimum qualifications, knowledge, skills and experience you would need for successful course completion.

Mandy Nour, the Adult Migrant English Program lead for TAFE New South Wales, says some courses necessitate a certain level of English proficiency as an entry requirement.

If you don't meet the entry requirement for the course, we can advise you on other ways to get there. For example, it might be possible to start with a lower level course.
Many TAFE staff members speak languages other than English, but if at your local TAFE no staff can speak your language, you can use free phone interpreting service provided by the Department of Home Affairs.

To access an immediate phone interpreter, call  on 131 450.

Once you are connected to an interpreter who speaks your language, you will need to provide your local TAFE number before the phone conference can start.


two man working on assignment, TAFE
Source: Getty Images/FatCamera


ܬܐ ܕܫܩܠܬ ܦܣܘܥܬܐ ܐܬܝܵܢܬܵܐ ܓܘ ܫܘܓܠܘܟ݂ ܘܕܚܙܬ ܡܐ ܗܝܪ̈ܝܬܐ ܙܘܙܢܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܣܚܒܪ ܬܝܦ ܩܘܪܒܐ ܥܠܘܟ݂.

ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܓܘܢܝܐ ܥܠ ܬܝܦ ܡܨܬ ܣܚܒܪܬ    

ܓܘ ܦܝܼܟܬܘܪܝܐ  ܣܚܒܪ      ܐܵܘ ܩܪܝܼ ܠܪܘܩܡܐ  131823 .

ܓܘ ܢܝܘ ܣܘܬ ܘܝܠܙ  ܣܚܒܪ    ܐܘ ܩܪܝܼ ܠܪܘܩܡܐ  131601.

ܓܘ ܘܝܼܣܬܪܢ ܐܣܬܪܠܝܐ  ܣܚܒܪ   ܐܘ ܩܪܝܼ ܠܪܘܩܡܐ 1300300822.

ܓܘ ܣܘܬ ܐܣܬܪܠܝܐ ܣܚܒܪ   ܐܘ ܩܪܝܼ ܠܪܘܩܡܐ  1800882661.

ܓܘ ܟܘܝܼܙܠܢܕ ܣܚܒܪ   ܐܘ ܩܪܝܼ ܠܪܘܩܡܐ 1300308233 .

ܓܘ ܬܲܣܡܵܢܝܐ  ܣܚܒܪ    ܐܘ ܩܪܝܼ ܠܪܘܩܡܐ  1300655307.

ܓܘ ܢܘܪܬܪܢ ܬܪܝܼܬܲܪܝܼ  ܣܟܚܒܪ  ܐܘ ܩܪܝܼ ܠܪܘܩܡܐ 1800061963.

ܓܘ ܐܩܠܝܡܐ ܕܐܪܫܟ݂ܝܬܐ ܐܣܬܪܠܝܐ  ܣܚܒܪ ܐܘ ܩܪܝܼ  ܠܪܘܩܡܐ 0262073188.

 

For jobs that are in high demand, there is a list of government-subsidised courses in several states.

Mr Williamson says that in Victoria there are 40 to 50 free courses that range from pre-apprenticeship courses to certificates IV and to diplomas.

The government will pay the TAFE directly instead of a student having to pay the course fees.
Free and partially subsidised courses are mostly available to citizens, permanent residents, refugees and asylum seekers.

Mandy Nour says that for temporary visa holders or people who need financial help there are also some options.

Course fees can be paid in instalments, and we have, for the higher-level courses, debt student loan or FEE-HELP, which is funded by the Commonwealth government and allow people to study now and pay later.
To take the next step in your career and find out what financial help is available, get in touch with your local TAFE.

 


Share
Published 27/06/2020 at 1:36pm
By Josipa Kosanovic
Presented by Adel Danno