Coming Up Tue 8:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Assyrian radio

ܡܨܝܼ ܐܣܬܪܠܵܝܹܐ ܡܫܲܚܠܦܲܝ ܡܲܪܕܘܵܬܵܐ ܕܚܵܙܝܼ ܡܢܲܣܝܹܐ ܓܘ ܚܘܠܡܵܢܵܐ ܕܗܘܢܵܐ ܡܗܲܡܙܸܡ ܠܸܫܵܢܲܝܗܝ

Some of the professionals listed on HeartChat. Source: HeartChat.com.au

ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܚܕܬܵܐ HeartChat.com.au ܒܸܕ ܡܗܲܝܸܪܐܣܬܪܵܠܵܝܹܐ ܕܒܵܥܝܼ ܡܵܛܝܼ ܠܲܣܢܵܕܵܐ ܕܚܘܠܡܵܢܵܐ ܗܘܢܵܝܵܐ ܘܚܵܙܝܼ ܒܟ݂ܝܼܪܐ ܝܠܝܼܦܵܐ ܘܗܲܡܙܸܡ ܠܸܫܵܢܲܝ ܐܘ ܕܝܼܠܹܗ ܡܢ ܡܲܪܕܘܬܲܝܗܝ ܐܘ ܬܘܕܝܼܬܲܝܗܝ.

ܣܝܼܡܘܢܬܝܼ ܝܗܘܬ ܓܲܕܘܕܬܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܲܥܣܲܪܝܹܐ ܟܕ ܛܠܝܼܒܠܵܗ ܗܲܝܵܪܬܵܐ ܠܚܘܠܡܵܢܵܗ ܗܲܘܢܵܝܵܐ ܠܓܵܗ ܩܲܕܡܲܝܬܵܐ ܡܢ ܡܵܠܘܟ݂ܬܵܐ ܕܡܲܕܪܲܫܬܵܐ.

ܐܝܐ ܢܸܫܵܐ ܡܢ ܡܠܒܘܪܢ ܕܝܠܗ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܒܥܸܣܪܝܼܝܹܐ ܐܡܸܪܵܐ ܕܝܼܗܘܵܬ ܚܵܝܵܐ ܚܝܼܨܘܬܵܐ ܕܣܒܲܪܝܵܬܵܐ ܥܲܠ ܝܘܠܦܵܢܵܗ ܘܕܲܥܬܝܼܕ݂ܵܗ.

ܐܡܪܵܗ ܠ SBS News  ܗܘܲܢ ܗܘܵܐ ܠܚܘܕܝܼ ܘܚܙܹܐܠܝܼ ܥܣܩܘܬܐ ܕܥܲܒ݂ܪܲܢ ܓܵܘ ܩܝܲܬܬܵܐ ܕܡܲܪܕܘܵܬܵܐ ܒܚܕ݂ܵܕ݂ܹܐ ܒܲܝܢܲܬ ܬܪܒܝܼܬ݂ܵܐ ܗܸܢܕܘܣܲܝܬܵܐ ܒܲܢܓܠܵܕܝܼܫܲܝܬܵܐ ܘܐܣܬܪܵܠܲܝܬܵܐ."

ܐܠܐ ܟܕ ܬܦܩܠܝܼ ܒܕܟܬܘܪ ܢܲܦ̮ܫܲܝܬܵܐ، ܝܼܗܘܵܬ ܡܢ ܡܲܪܕܘܬܐ ܡܫܘܚܠܲܦܬܵܐ ܡܢܝܼ، ܚܙܹܐܠܵܗ ܕܠܐ ܦܘܪܡܹܐܠܲܝܗܝ ܥܠܵܗ ܘܠܵܐ ܠܲܦܪܝܼܫܘܬ݂ܵܗ.

ܐܡܪܵܗ:" ܒܲܠܟܸܬ ܝܼܗܘܵܐ ܡܣܲܒܲܒ ܕܬܲܪܩܲܠܝܵܬܵܐ ܡܲܪܕܘܬ݂ܵܢܵܝܹܐ ܟܸܣܠܲܢ."

ܝܼܗܘܵܐ ܒܫ ܨܦܵܝ  ܕܗܵܘܹܐܠܘܟ݂ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܦܵܐ ܡܢ ܐܲܨܠܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܘܐܢ ܗܘܹܐ ܗܘܵܐ ܗܸܢܕܘܣܵܝܵܐ ܒܫ ܒܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܡܲܨܝܵܢܵܐ ܠܗܲܝܵܪܬܝܼ ܓܘ ܣܘܼܝܵܦܝܼ."

ܐܘܐ ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܚܕܬܐ ܓܘ ܐܢܬܪܢܬ ܡܫܵܪܹܐ ܒܝܘܡܵܐ ܕܫܒܬܐ ܒܗܸܘܹܐ ܫܘܓܠܹܗ ܐܲܘܵܐ ܒܕܸܩܵܐܝܼܬ݂. ܡܟܲܢܸܫ ܡܓ̰ܲܡܸܥ ܦܲܪܨܘܦܹܐ ܡܢ ܒܲܬܪܵܝܘܬܵܐ ܡܫܘܚܠܦܹ̈ܐ ܓܘ ܡܪܕܘܬܐ ܘܓܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܓܘ ܐܣܬܪܵܠܝܵܐ ܥܡ ܝܼܠܝܼܦܹ̈ܐ ܘܡܢܲܣܝܹܐ ܓܘ ܚܘܠܡܢܐ ܗܘܢܵܝܵܐ ܟܹܐ ܕܲܥܪܝܼ ܥܠܲܝܗܝ.

 

HeartChat
The directory lists the faith and language of the professional.
HeartChat.com.au

ܘܐܲܝܵܐ ܬܲܪܡܝܼܬ݂ܵܐ ܢܝܼܫܵܗ ܝܼܠܹܗ ܕܗܵܘܹܐ ܕܘܟܵܐ ܡܫܲܡܠܝܵܐ، ܡܲܦܪܹܐ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܓܘ ܐܢܬܪܢܬ ܩܐ ܡܵܠܘܟ݂ܹ̈ܐ ܘܝܼܠܝܼܦܹ̈ܐ ܢܵܦ̮ܫܵܝܹܐ ܕܡܵܨܝܼ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܕܦܲܪܨܘܦܵܐ ܐܵܘ ܐܢܝܼ ܕܡܫܲܘܬܦܝܼ ܥܡܲܝܗܝ ܓܘ ܡܪܕܘܬܲܝܗܝ ܐܵܘ ܬܘܕܝܼܬܲܝܗܝ ܕܗܘܝܼ ܥܲܡܲܝܗܝ ܠܡܬܚܵܐ ܕܡܘܥܕܹܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܘܪܘܫܡܹ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ- ܫܒ݂ܘܩ ܡܢ ܓܘܒܵܝܵܐ ܕܕܒ݂ܵܩܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܠܪܵܥܝܘܬܵܐ ܚܘܠܡܵܢܲܝܬܵܐ ܡܢ ܪܚܩܵܐ.

ܐܝܐ ܝܼܗܘܐ ܡܢ ܬܚܡܲܢܝܵܬܵܐ ܕܡܸܬܕܝܼܠܵܢܲܝܬܵܐ ܕܝܘܠܦܢ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܓܝܵܕܹܐ ܕܟܬܘܪ ܓ̰ܘܕܝܼ ܬܵܐܢܓ݂، ܘܝܼܠܵܗ ܘܲܟܝܼܠܬܵܐ ܓܘ ܣܝܼܥܬܐ ܕܦܝܼܟܬܘܪܝܵܐ ܣܲܓܝܼܡܲܪܕܘܵܬ݂ܵܐ، ܕܟ݂ܪܸܓ̰ܠܵܗ ܥܠ ܬܲܪܡܝܼܬ݂ܵܐ.

 

ܐܘܐ ܡܲܒܘܥܵܐ ܝܠܹܗ ܦܘܠܵܛܵܐ ܕܢܸܣܝܘܢܵܗ ܓܘ ܦܘܠܚܵܢܵܐ ܓܘ ܐܲܘܵܐ ܚܲܩܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܡܢ ܒܲܬܪܵܝܘܬ݂ܵܐ ܐܵܣܝܼܝܲܝܬܵܐ.

ܡܗܲܡܙܸܡܵܢܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܕܡܲܢܕܪܝܼܢ ܐ݇ܡܸܪܵܐ:" ܐܝܼܬ ܗܘܵܐܠܝܼ ܪܵܒܵܐ ܙܵܒ݂ܘܢܹܐ ܐܵܬܝܼ ܗܘܵܘ ܘܐܲܡܪܝܼ ܗܘܵܘ؛ ܝܗܘܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܥܠܝܼ ܕܡܲܫܟܲܚ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܦܵܐ ܐܟ݂ܘܵܬܵܟ݂ܝ ، ܦܪܨܘܦܐ ܡܵܨܹܐ ܕܗܲܡܙܸܡ ܒܠܸܫܵܢܝܼ ܐܵܘ ܝܵܕܸܥ ܡܲܪܕܘܬ݂ܝܼ. ܕܟܬܘܪ ܬܵܐܢܓ݂ ܐܡܵܪܵܐ ܝܼܠܵܗ ܫܩܸܠ ܠܵܗ ܡܢܝܼ ܪܵܒܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܥܒ݂ܕܲܢ ܐܣܝܵܐ ܕܒ݂ܵܩܬܵܐ.

" ܒܥܹܐܠܝܼ ܕܥܸܒ݂ܕܲܢ ܣܢܵܕܵܐ ܕܚܘܠܡܵܢܵܐ ܗܲܘܢܵܝܒܵܐ ܒܸܫ ܣܲܢܵܝܸܬ ܓܘ ܟܢܘܫܝܵܝܢ."

ܣܢܵܕܵܐ ܡܪܕܘܬܵܢܵܝܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ

ܒܚܕܟܡܐ ܥܸܕܵܢܹܐ، ܡܘܡܟܸܢ ܝܼܠܵܗ ܐܢ ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܦܵܐ ܕܡܗܲܡܙܸܡܸܬ ܥܲܡܹܗ ܠܐ ܗܵܘܸܬ ܐܲܠܝܼܨܵܐ ܩܵܐ ܕܡܦܲܫܩܸܬ ܥܝܵܕܹܐ ܬܘܕܝܼܬ݂ܵܢܵܝܹܐ ܐܵܘ ܦܘܪܫܸܢܝܹܐ ܡܪܕܘܬܵܢܵܝܹܐ ܐܘ ܓܘܒܵܝܹܐ ܣܘܝܵܣܵܝܹܐ ܐܘ ܓܸܢܣܵܝܹܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܕ ܡܢܕܝܼ ܐܲܠܨܵܝܵܐ ܐܵܘ ܐܦ ܡܦܲܪܩܵܢܵܐ ܕܚܲܝܹܐ.

ܡܫܘܬܦܠܵܗ ܕܟܬܘܪ ܬܐܢܓ ܩܸܨܲܬܵܐ ܕܝܼܠܝܼܦܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܝܵܐ ܐܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܙܵܒ݂ܘܢܵܐ ܡܢ ܫܸܪܫܵܐ ܐܵܣܝܼܝܵܝܵܐ :" ܥܒ݂ܘܕ ܠܹܗ ܩܵܐ ܓܵܢܘܿܟ݂." ܟܕ ܝܗܘܐ ܝܼܗܒ݂ܵܠܵܐ ܠܹܗ ܠܸܒܵܐ ܕܥܵܒ݂ܸܕ ܫܘܚܠܵܦܹܐ ܡܣܝܼܡܵܢܹܐ ܓܘ ܚܝܘܬܹܗ.

ܐܡܸܪܵܗ ܕܟܬܘܪ ܬܐܢܓ :" ܡܓ̰ܘܘܸܒܠܹܗ ܗܵܘ ܦܲܪܨܘܦܵܐ، ܨܦܵܝ، ܒܫܪܝܼܪܘܬܵܐ ، ܡܣܲܒܲܒ ܕܝܼܗܘܸܢ ܡܢ ܫܸܪܫܵܐ ܐܵܣܝܼܝܵܝܵܐ، ܐܸܢ ܛܵܠܸܒ ܗܘܵܐ ܡܸܢܝܼ ܕܥܵܒ݂ܕܸܢ ܗܵܕܲܟ݂ ܩܵܐ ܒܲܝܬܘܬܝܼ ، ܒܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܒܸܫ ܡܲܥܒܕܵܢܵܐ."


 

Some of the professionals listed on HeartChat.
Some of the professionals listed on HeartChat.
HeartChat.com.au

ܘܡܨܘܘܸܬܠܵܗ ܥܲܠ ܡܲܚܫܲܚܝܵܬܵܐ ܕܠܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܣܝܼܡܹܐ ܒܵܠܵܐ ܥܠܲܝܗܝ ܕܡܵܨܝܼ ܡܲܩܪܒ݂ܝܼܠܵܝܗܝ ܡܢܲܣܝܹܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܠܦܲܪܡܵܝܬܵܐ ܡܲܪܕܘܬ݂ܵܢܲܝܬܵܐ.

ܐ݇ܡܸܪܵܗ:" ܐ݇ܡܸܪܘܢ ܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܦܵܐ ܡܢ ܥܲܡܪܵܢܹܐ ܫܸܪܫܵܝܹܐ ܦܠܘܛ ܠܥܵܒ݂ܹܐ ܘܗܘܝܼ ܥܲܡ ܥܡܘܟ݂.." ܘܐܲܘܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܐܲܠܨܵܝܵܐ ܕܝܼܵܕܸܥ ܠܹܗ ܦܲܪܨܘܦܵܐ ܐܲܨܠܵܝܵܐ."

" ܡܲܦܫܝܼܡܲܢܬܵܐ ܝܼܠܵܗ ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܕܗܵܘܹܐܠܹܗ ܡܸܬܕܝܼܠܵܢܵܐ ܕܚܘܠܡܵܢܵܐ ܗܲܘܢܵܝܵܐ ܬܲܚܡܲܢܝܵܬܲܝܗܝ ܦܪܨܘܦܵܝܹܐ ܕܡܸܬܗܲܘܝܵܢܬܵܐ ܕܦܲܝܫܝܼ ܚܸܠܛܵܐ ܟܕ ܐܲܣܪܲܚܠܲܝܗܝ ܒܡܪܕܘܬ݂ܵܐ ܐܵܘ ܒܬܲܘܕܝܼܬ݂ܵܐ."

 

ܐܡܸܪܵܗ ܕܟܬܘܪ ܬܐܢܓ ܥܘܪܩܵܠܹܐ ܡܪܕܘܬܵܢܵܝܹܐ ܘܠܸܫܵܢܵܝܹܐ ܡܬܗܲܘܝܵܢܬܵܐ ܕܡܲܟܠܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹܐ ܡܢ ܛܠܵܒܵܐ ܗܲܝܵܪܬܵܐ.

" ܟܕ ܚܲܠܛܝܼ ܒܚܲܕܟܡܐ ܓܵܗܹܐ ܦܲܪܨܘܦܵܐ ܒܛܵܠܸܩ ܝܲܨܝܼܦܘܬܐ ܘܙܝܵܦܵܐ ܕܬܲܡܸܡ ܡܛܲܝܬܵܐ ܠܚܸܠܡܲܬ ܕܚܘܠܡܵܢܵܐ ܗܲܘܢܵܝܵܐ، ܘܐܘܐ ܠܐ ܒܵܥܲܚ ܕܗܵܘܹܐ، ܐܲܘܵܐ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܡܪܝܼܡܵܢܵܐ ܠܟܢܘܫܝܲܝܢ ܣܲܓܝܼ ܡܲܪܕܘܝܵܬܵܐ".

"ܝܲܕܥܲܢ ܡܢ ܐܲܝܟܵܐ ܠܲܝܗܝ ܐܸܬܝܹܐ"

ܟܹܐ ܚܲܝܝܼ ܐܣܬܪܵܠܵܝܹܐ ܣܓܝܼ ܡܪܕܘܵܬܵܐ ܥܣܩܘܬܐ ܕܡܵܛܝܼ ܠܗܲܝܵܪܬܵܐ ܕܣܢܵܕܵܐ، ܡܣܲܒܲܒ ܥܘܪܩܵܠܹܐ ܠܸܫܵܢܵܝܹܐ ܡܲܪܕܘܬ݂ܵܢܵܝܹܐ ܐܵܘ ܡܣܲܒܲܒ ܡܲܪܥܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܢܸܟ݂ܦܵܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܲܗܝ ܐܘ ܡܣܲܒܲܒ ܠܐ ܝܼܕܲܓܥܬܲܝܗܝ ܡܢ ܐܲܝܟܵܐ ܡܫܵܪܝܼ ܚܙܘܩܝܲܗܝ ܨܘܒ ܪܵܥܝܘܬܵܐ.

ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܟܘܪܗܵܢܵܐ ܕܟܘܦܝܕ-19 ܟܕ ܙܝܼܕܠܲܝܗܝ ܛܠܲܒܝܵܬܵܐ ܠܚܸܠܡܲܬܹܐ ܕܚܘܠܡܵܢܵܐ ܗܲܘܢܵܝܵܐ ܪܵܒܵܐ، ܘܙܝܼܕܠܲܝܗܝ ܡܸܬܚܵܐ ܕܣܒܵܪܵܐ ܠܲܚܙܲܝܬܵܐ ܕܚܲܕ ܡܬܕܝܼܠܵܢܵܐ، ܠܵܐ ܝܗܘܐ ܒܸܫ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܡܢ ܕܡܵܨܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹܐ ܕܡܵܛܝܼ ܠܗܲܝܵܪܬܵܐ.

ܐܡܪܵܗ ܕܟܬܘܪ ܬܐܢܓ :" ܡܘܥܒܸܕܠܹܗ ܠܟܠܲܝܗܝ ܟܢܘܫܝܹܐ ܘܒܲܦܪܝܼܫܘܬܐ ܟܢܘܫܝܲܝܢ ܣܲܓܝܼ ܡܲܪܕܘܵܬܵܐ، ܡܣܲܒܲܒ  ܬܲܚܲܡܬܵܐ ܕܣܲܚܒܲܪܝܵܬܵܐ ܠܒܲܝܬܘܬ݂ܵܐ، ܗܵܘ ܡܢܕܝܼ ܕܝܼܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܐܲܠܨܵܝܵܐ ܓܘ ܚܲܝܹܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܡܪܕܘܵܬܵܐ."

ܚܕ ܡܢ ܝܼܠܝܼܦܹܐ ܢܲܦ̮ܫܵܝܹܐ ܕܡܫܘܬܸܦܠܲܝܗܝ ܓܘ  ܝܼܠܵܗ ܝܵܠܹܝܢܵܐ ܙܝܼܠܝܼܣܟܘܦ ܕܘܪܝܼܟ Jelena Zeleskov Doric ܡܢ ܣܝܼܕܢܝܼ، ܫܸܪܫܵܗ ܝܠܹܗ ܡܢ ܨܸܪܒܝܵܐ.

 

Dr Jelena Doric
Dr Jelena Doric has signed up to HeartChat.
Supplied

 ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹܐ ܫܲܡܥܵܐ ܒܬܸܠܦܘܢ ܘܗܵܝܼ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܲܡܙܸܡܵܐ ܒܚܲܡܫܵܐ ܠܸܫܵܢܹܐ ܫܒ݂ܘܩ ܡܢ ܠܸܫܵܢܵܗ ܒܘܠܓܵܪܵܝܵܐ ܫܲܡܥܵܐ ܡܢ ܙܵܒ݂ܘܢܹܐ ܕܒܵܥܝܼ ܚܲܕ ܕܗܲܡܙܸܡ ܒܠܸܫܵܢܲܝܗܝ ܦܪܝܼܫܵܐ.

ܘܐ݇ܡܸܪܵܗ ܕܟܬܘܪ ܕܘܪܝܼܟ :" ܚܲܕܟܡܵܐ ܠܵܐ ܝܲܕܥܝܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܹܝܙܵܣܵܐ، ܘܐܲܝܟ݂ ܝܲܕܥܝܼܬܘܢ، ܠܐ ܡܵܨܝܼ ܕܡܦܲܫܩܝܼ ܡܢܕܝܼ ܕܥܲܠ ܓܵܢܲܝܗܝ."

" ܒܲܦܪܝܼܫܘܬܵܐ ܡܢ ܚܝܵܪܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܲܝܬܵܐ، ܟܕ ܒܵܥܸܬ ܡܨܲܘܬܸܬ ܥܲܠ ܪܸܓ݂ܫܘܿܟ݂ ܘܝܼܣܘܪܘܟ݂ ܥܲܡ ܐ݇ܚܹܪܢܹܐ ܘܢܸܒ݂ܗܹܐ ܕܝܼܠܘܟ݂، ܟܗܵܘܹܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܵܐ."

ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗ ܕܘܪܝܼܟ ܡܵܨܝܵܐ ܕܫܲܩܠܵܐ ܘܝܵܗܒ݂ܵܐ ܥܲܡ ܙܵܒ݂ܘܢܹܐ ܕܠܵܐ ܣܢܵܩܵܐ ܠܦܵܫܲܩܬܵܐ ܥܒ݂ܵܕܹܐ ܘܣܲܦܲܝܵܬܵܐ ܡܲܪܕܘܬܵܢܵܝܹܐ، ܐܵܘ ܪܓ݂ܵܫܵܐ ܕܝܵܢܵܐ ܠܦܘܪܫܸܢܝܲܝܗܝ.

 

ܐ݇ܡܸܪܵܗ:" ܩܵܐܠܝܼ، ܣܲܢܵܝܸܬ ܝܠܵܗ ܕܦܲܪܡܸܝܵܢ ܡܣܲܒܲܒ ܝܲܕܥܲܢ ܡܢ ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܸܬܝܹܐ."

" ܡܵܨܸܬ ܕܩܵܪܸܬ ܥܲܠ ܡܲܪܙܘܵܬ݂ܵܐ ܡܫܘܚܠܦܹܐ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܗܘܸܬ ܡܢ ܐܸܬܝܵܐ ܡܢ ܚܕܵܐ ܡܲܪܕܘܬܑܵ ܠܵܐ ܦܣܪܡܸܝܸܬ ܐܵܦܚܲܕ ܓܵܗ ܡܐ ܠܲܝܗܝ ܚܵܝܵܐ ܠܹܗ ܐܵܢܝ ܦܲܪܨܘܦܹܐ."

ܐܵܦ ܬܵܟ݂ܘܠܹܐ ܙܵܒ݂ܘܢܹܐ ܡܢ ܫܸܪܫܵܐ ܐܵܣܝܼܝܵܝܵܐ ܐܡܪܘܢ ܟܕ ܡܗܲܡܙܸܡܝܼ ܥܲܡ ܦܲܪܨܘܦܵܐ ܡܢ ܬܲܘܬܵܒ݂ܹܐ ܝܠܹܗ ܡܵܪܝ ܝܘܬܪܵܢܵܐ.

" ܩܡ ܩܵܪܝܼ ܠܝܼ ܩܵܐ ܕܕܲܪܫܝܼ ܨܒ݂ܘܬܵܐ ܕܗܸܝܵܝܘܬܵܐ ܡܲܪܕܘܬ݂ܵܢܲܝܬܵܐ،  ܡܣܲܒܲܒ ܐܢ ܐܬܝܼܬܵܐ ܡܢ ܡܪܕܘܵܬܵܐ ܡܫܘܚܠܦܹܐ ܘܟܹܐ ܚܲܝܵܢ ܠܲܟ݂ܵܐ ܘܬܲܡܵܐ ܩܝܼܡܠܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܝܲܕܥܝܼܬܘܢ، ܐܝܼܬ ܬܲܡܵܐ ܣܲܓܝܼ ܫܘܚܠܵܦܹܐ.

 

ܣܲܚܒܸܪ ܠܫܵܘܦܵܐ  HeartChat.com.au  ܕܩܵܢܸܬ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܬܡܝܼܡܵܐ ܠܡܸܬܕܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܠܡܵܢܵܐ ܗܲܘܢܵܝܵܐ، ܐܵܘ ܩܵܐ ܕܣܲܓܠܸܬ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܡܹܢܲܝܗܝ.

ܐܵܦ ܡܲܒܘܥܵܐ ܕܪܵܕܝܘ  This SBS Radio resource  ܝܼܠܹܗ ܣܕܵܪܵܐ ܛܲܒܠܝܼܬ݂ܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹܐ ܕܣܢܵܕܵܐ ܕܚܘܠܡܵܢܵܐ ܗܲܘܢܵܝܵܐ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܐܣܬܪܵܠܝܵܐ.  

 ܡܵܨܝܼ ܩܵܪܘܝܹܐ ܕܒܵܥܝܼ ܣܢܵܕܵܐ ܓܵܘ ܐܲܝܟܲܢܘܬܵܐ ܕܐܲܠܝܼܨܘܬܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܩܵܪܝܼ ܠ Lifeline on 13 11 14, Suicide Call Back Service on 1300 659 467

and Kids Helpline on 1800 55 1800 (for young people aged 5 to 25).  ܩܵܐ ܥܠܲܝܡܹܐ ܡܢ 5 ܗܠ 25 ܫܸܢܹܐ.

ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܒܸܫ ܙܵܘܕܵܐ ܐܝܼܬ ܥܲܠ ܫܲܘܦܵܐ beyondblue.org.au                ܘ    lifeline.org.au

 

ܟܹܐ ܣܲܢܕܵܐ ܦܲܪܨܘܦܹܐ ܡܢ ܒܲܬܪܵܝܘܬܵܐ ܡܫܘܚܠܲܦܬܵܐ ܡܲܪܕܘܬܵܢܵܐܝܼܬ ܘܠܸܫܵܢܵܐܝܼܬ.

Embrace Multicultural Mental Health 

 

https://www.sbs.com.au/language/english/what-mental-health-services-in-your-language-are-available-in-australia_1

 

 ܩܐ ܙܘܕܐ ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܥܠܗ ܚܘܠܡܢܐ ܗܘܢܝܐ  ܣܚܒܪ ܠ

 

This story is also available in other languages.