Coming Up Tue 8:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Assyrian radio

ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܡܲܘܕ݂ܥܲܢ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܦܵܝܪܸܣ (ܟܘܿܦܝܼܕ 19) What you must know about COVID-19 in your language

SBS ܝܠܵܗ ܦܪܵܫܵܐ ܕܡܲܩܸܪܒ݂ܵܐ ܬܲܫܪܵܪܹ̈ܐ ܚܲܬܝܼܬ݂ܹܵ̈ܐ ܕܗܵܘܸܬ ܒܵܠܲܕ ܒܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܟܘܿܦܝܼܕ 19 (COVID-19) ܒܠܸܫܵܢܘܿܟ݂. ܐܲܘܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܡܲܘܕ݂ܥܵܢܘܵܬ݂ܵܐ ܟܹܐ ܚܵܒ݂ܸܫ ܡܲܘܕ݂ܥܲܢܘܵܬ݂ܵܐ ܕܘܵܠܹܐ ܝܲܕ݂ܥܸ ܠܲܝܗܝ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܓܘ ܫܲܘܬܵܦܘܼܬ݂ܵܐ.

0:00

ܚܒ݂ܝܼܫܵܬ̈ܐ

ܦܘܼܫ ܒܒܲܝܬ݂ܵܐ.  ܗܘܝܼ ܒܫܲܝܢܵܐ. ܦܘܼܫ ܫܩܲܠܝܵܗܒ݂ܵܐ. ܢܛܘܿܪ ܚܲܝܹ̈ܐ.

 SBS COVID-19 State by State information, CLICK HERE

 ܥܲܣܩܘܵܬܵܐ ܡܵܠܵܝܹ̈ܐ

" ܐܢ ܝܗܘܸܬ ܥܒ݂ܵܪܵܐ ܓܵܘ ܥܲܣܩܘܵܬܵܐ ܡܵܠܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܙܸܠ ܠ www.moneysmart.gov.au  ܐܵܘ ܩܪܝܼ ܠܪܘܩܡܵܐ ܕܬܠܝܼܦܘܿܢ ܗܲܝܸܪܵܢܵܐ ܕܕܲܝܢܹ̈ܐ  1800007007

ܦܪ̈ܥܝܵܬ݂ܵܐ ܕܚܕܵܪܵܐ ܠܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܘܕ ܢܛܲܪܫܘܼܓ݂ܠܵܐ

Jobseeker and Jobkeeper payments

ܦܪ̈ܥܝܵܬܵܐ ܕ ܢܛܲܪܫܘܿܓ݂ܠܵܐ  JobKeeper ܒܦܝܼܫܝܼ ܡܘܝܼܪܟ݂ܹܐ ܗܠ ܝܪܚܵܐ ܕܐܕ݂ܲܪ ܫܢܬܐ 2021 ، ܘ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܚܕܵܪܫܘܿܓ݂ܠܵܐ JobSeeker ܗܠ ܝܪܚܵܐ ܕܟܢܘܢ ܩܕܡܵܝܵܐ 2020 . ܒܝܲܪܚܹ̈ܐ ܐܲܬܝܵܢܹ̈ܐ ܚܘܼܟܡܵܐ ܒܡܲܝܕܸܥ ܥܲܠ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܚܕܵܪܫܘܿܓ݂ܠܵܐ JobSeeker ܬܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ 2012.

ܟܡܵܝܘܼܬ݂ܵܐ ܕܙܘܙܹ̈ܐ ܡܒܨܪܝܼܠܗܘܢ ܡܢ ܦܪܩܬܐ ܕܝܪܚܐ ܕܐܝܼܠܘܠ 2020.

ܦܪܥܬܵܐ ܕܚܵܕܘܪܹ̈ܐ ܠܫܘܼܓܠܵܐ

 •  ܗܵܫܵܐܝܼܬ :  1115 ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ.
 • ܡܢ ܐܝܼܠܘܠ 2020:  815 ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ.
 • ܐܦ ܡܢ ܦܪܩܬܐ ܕܐܝܼܠܘܠ، ܡܨܬ ܩܢܬ ܗܵܫܵܐܝܼܬ 300 ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ ܟܠ ܬܪܹ̈ܝܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹܐ، ܚܠܦ ܩܢܝܬܐ ܒܩܕܡܬܐ ܕܝܼܗܘܐ 106 ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ، ܩܕܡ ܡܐ ܕܡܥܒܕܵܐ ܥܠ ܦܪܥܬܐ ܕܝܼܠܘܿܟ݂ ܕܚܕܵܪܵܐ ܠܫܘܼܓ݂ܠܵܐ.

ܡܢ 4 ܒܝܪܚܵܐ ܕܐܒ ܟܠܚܕ ܩܢܵܝܵܐ ܦܪܥܬܐ ܕܒܛܝܼܠܘܬܐ ܘܵܠܹܐ ܕܫܵܩܸܠ ܝܵܗܒ݂ܸܠ ܥܲܡ ܚܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܦܠܵܚܬܵܐ ܘܡܫܵܪܹܐ ܚܵܕܸܪ ܐܪܒܥܵܐ ܫܘܿܓ݂ܠܹ̈ܐ ܟܠ ܝܲܪܚܵܐ ܩܐ ܕܡܵܨܹܐ ܫܵܩܸܠ ܐܲܝܵܐ ܦܪܵܥܬܵܐ.

 

ܦܪܥܬܐ ܕܢܛܵܪܵܐ ܫܘܿܓ݂ܠܵܐ 

Jobkeeper

ܦܠܓ݂ܠܵܗ ܠܲܬܪܹܝܢ ܫܲܘܝܹܐ ، ܚܕ ܩܐ ܐܢܝܼ ܕܝܼܠܲܝܝܗ ܦܠܵܚܵܐ ܟܠܗ ܝܵܘܡܵܐ  ܘܗܵܘ ܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܩܐ ܦܲܠܵܚܹܐ ܚܕ ܣܲܗܡܵܐ ܝܢ ܚܕܟܡܐ ܫܥܵܬܵܐ.

ܦܪ̈ܲܥܬܵܐ ܕܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܟܠܵܗ ܝܵܘܡܵܐ ܟܠ ܬܪܹ̈ܝܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹܐ: 

 • ܗܵܫܵܐܝܼܬ :  1500 ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ.
 • ܡܢ ܝܪܚܵܐ ܕܐܝܼܠܘܠ 2020 :  1200 ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ.
 • ܡܢ ܝܪܚܵܐ ܕܟܢܘܢ ܬܪܵܝܵܢܵܐ 2021:  1000 ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ.

ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܦܲܠܵܚܹܐ ܚܲܕ ܣܵܗܡܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ:

 •  ܗܵܫܵܐܝܼܬ :   1500 ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ.
 • ܡܢ ܝܪܚܵܐ ܕܐܝܼܠܘܠ 2020 :    750 ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ.
 • ܡܢ ܝܪܚܐ ܕܟܢܘܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2021 :   650 ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ.

   ܕܵܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܦܵܪܸܣ ܟܘܦܝܼܕ-19 ؟

 ܟܹܐ ܦܵܪܸܣ ܡܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܠܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ:

ܫܩܲܠܝܵܗܒ݂ܵܐ ܩܪܝܼܒ݂ܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܡ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܫܩܵܠܵܐ ܠܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܐܵܘ 24 ܣܵܥܲܬܹܐ ܩܲܕ݇ܡ ܕܡܲܒܝܸܢܝܼ ܥܠܹܗ ܬܲܚܘܝܵܬ݂ܵܐ.

ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܛܸܦܝܵܐ ܚܲܬܝܼܬܵܐܝܼܬ݂ ܘܟܹܐ ܫܵܥܸܠ ܐܵܘ ܬܵܦܸܬ݂.

ܩܝܵܬ݂ܵܐ ܒܡܸܢܕܝܵܢܹܐ ( ܐܲܝܟ݂ ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܕܬܲܪܥܵܐ ܐܵܘ ܛܲܒܠܝܵܬ݂ܵܐ) ܡܫܘܚܬܸܢܵܐ ܒܫܘܼܥܠܵܐ ܐܵܘ ܬܦܵܬ݂ܵܐ ܡܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܛܸܦܝܵܐ، ܘܐ݇ܚܲܪܬܵܐ ܩܝܵܬ݂ܵܐ ܒܦܘܿܡܘܿܟ݂ ܐܵܘ ܒܦܵܬܘܿܟ݂.

 • ܚܘܼܟܡܵܐ ܐܣܬܪܵܠܵܝܵܐ ܡܲܚܫܘܿܚܹܐ ܝܠܹܗ ܠܟܠܲܝܗܝ ܥܲܡܪ̈ܵܢܹܐ ܕܡܲܨܠܝܼ ܬܘܼܚܪܵܙܵܐ ( ܬܘܼܠܚܵܡܵܐ) ܕ COVIDSafe  . ܩܵܐ ܒܸܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕ݂ܥܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܚܙܝܼ ܩܪܝܼ ܒܫ ܙܘܕܐ Read more

ܡܐ ܝܠܝܗܝ ܬܚ̈ܘܝܵܬ݂ܵܐ ܕ COVID-19 ؟

ܬܲܚ̈ܘܝܵܬ݂ܵܐ ܕܟܘܪܘܢܐ ܦܵܝܪܸܣ ܡܫܵܪܝܼ ܡܢ ܡܲܪܥܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܗܠ ܫܘܼܠܗܵܒ݂ܵܐ ܕܪܵܐܬ݂ܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܫܵܘܦܵܐ ܕܚܘܼܟܡܵܐ ܦܝܼܕܪܵܠܵܝܵܐ.

ܟܹܐ ܕܵܡܝܼ ܬܲܚܘ̈ܝܵܬ݂ܵܐ ܕ COVID-19 ܥܡ ܫܵܘܒܵܐ ܕܩܲܪܬ݂ܵܐ ܐܵܘ ܐܢܦܠܘܲܢܙܵܐ ܐ݇ܚܸܪܬܵܐ  ܡܲܐܝܟ݂:

ܐܸܫܵܬ݂ܵܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܬܘܩܢܐ ܕܢܵܦܲܣ،

ܫܘܿܥܠܵܐ

ܫܘܼܠܗܵܒ݂ܵܐ ܕܒܵܠܘܿܥܬܵܐ

ܥܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ ܕܢܵܦܲܣ.

ܬܚܘܝܬܐ ܐܚܪܢܐ ܡܘܡܟܢ ܚܒܫܝ ܓܪܝܐ ܕܢܚܝܪܐ ܘܪܫܐ ܡܪܥܐ ܘܡܪܥܐ ܕܦܨܘܠܝܬܐ ܘܩܘܪܨܠܝܬܐ ܘܓܒܠܐ ܕܠܒܐ ܘܟܣܐ ܐܙܠܐ ܙܡܕܥܘܪܐ ܘܛܠܩܬܐ ܕܪܓܫܬܐ ܕܢܫܡܐ ܘܫܚܠܦܬܐ ܕܫܩܠܐ ܛܥܡܐ ܘܠܐ ܐܙܠܐ ܠܒܐ ܠܐܝܟܠܐ ܘܫܗܘܐ،

ܫܘܠܛܵܢܵܐ ܡܛܘܘܹܪܹܗ ܡܲܚܙܝܵܢܵܐ ܕܬܲܚܘܝܵܬܵܐ ܕܟܘܦܝܼܕ-19 ܕܡܵܨܹܬ ܡܲܦܠܸܚܬܠܹܗ ܡܢ ܒܲܝܬ݂ܵܐ: https://www.healthdirect.gov.au/symptom-checker/tool/basic-details

 

ܡܐ ܥܲܒ݂ܕ݂ܸܢ ܐܢ ܡܘܼܚܘܹܐܠܲܝܗܝ ܥܠܝܼ ܬܲܚܘ̈ܝܵܬ݂ܵܐ؟

ܐܢ ܡܘܚܘܹܐܠܲܝܗܝ ܥܠܘܿܟ݂ ܬܲܚܘ̈ܝܵܬ݂ܵܐ  ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ14 ܝܲܘܡܹܐ ܡܢ ܡܛܲܝܬܘܿܟ݂ ܠܐܣܬܪܵܠܝܵܐ ܐܵܘ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ14 ܝܵܘܡܹܐ ܡܢ ܩܪܲܒ݂ܬܘܿܟ݂ ܪܵܒܵܐ ܡܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܚܲܬܝܼܬܵܐܝܼܬ݂ ܛܸܦܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒ COVID-19'، ܘܵܠܹܐ ܕܩܵܪܸܬ ܠܕܘܟܬܘܪ ܕܝܼܠܘܿܟ݂ ܕܥܲܒ݂ܕܸܬܠܘܿܟ݂ ܥܕܵܢܵܐ ܕܚܙܵܝܬܵܐ ܐܵܘ ܩܪܝܼ ܠܬܠܦܘܿܢ ܐܲܬ݂ܪܵܝܵܐ ܚܵܝܵܐ ܕ ܡܘܕ݂ܥܵܢ̈ܘܵܬ݂ܵܐ  ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܹܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܦܵܝܪܸܣ ܥܠ ܪܘܼܩܡܵܐ 1800 020 080  . ܠܵܐ ܐܵܙܸܠ݇ܬ ܠܒܹܝܬ ܐܵܣܝܘܼܬ݂ܵܐ ( ܡܲܣܥܪܵܐ ) ܕܕܟ݂ܬܘܿܪ  ܐܵܘ ܠܒܹܝܬ݂ ܟܪܝܼܗܹܐ ܕܠܵܐ ܐ݇ܡܵܪܬܲܝܗܝ ܒܬܲܚܘ̈ܝܵܬܘܿܟ݂.

ܩܲܕ݇ܡ ܕܡܵܛܸܬ، ܩܪܝܼ ܠܒܹܝܬ݂ ܐܵܣܝܘܼܬ݂ܵܐ ܐܵܘ ܠܒܹܝܬ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܘܡܲܝܕ݂ܥܠܲܝܗܝ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕܚܙܘܼܩܝܘܿܟ݂ ܐܵܘ ܕܗܘܸܬ ܗ݇ܘܵܐ ܩܪܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܪܝܼܥܵܐ COVID-19' ܚܲܬܝܼܬܵܐܝܼܬ݂، ܒܗܵܝ ܕܘܵܠܹܐ ܕܗܵܘܸܬ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܚܘܿܕܘܿܟ݂ ܓܵܘ ܒܲܝܬܘܿܟ݂ ܐܵܘ ܓܵܘ ܦܲܢܕܩܵܐ  ܐܵܘ ܓܵܘ ܒܹܝܬ݂ ܪܵܥܝܘܼܬ݂ܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܲܝܬܵܐ ܗܠ ܕܡܚܲܬ݂ܸܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܓܵܘܵܢܝܵܐ ܕܝܼܠܵܗ ܫܲܝܢܲܝܬܵܐ ܕܕܲܥܪܸܬ ܠܚܲܝܘܼܬܘܿܟ݂ ܥܝܵܕ݂ܲܝܬܵܐ.

ܐܸܢ ܒܵܥܸܬ ܡܨܵܘܬ݂ܸܬ ܥܲܡ ܚܲܕ݇ ܥܲܠ ܬܲܚܘܝܵܬܹ̈ܐ، ܩܪܝܼ ܠܬܠܦܘܿܢ ܐܲܬ݂ܪܵܝܵܐ ܚܵܝܵܐ ܕ ܡܘܕ݂ܥܵܢ̈ܘܵܬ݂ܵܐ  ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܹܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܦܵܝܪܸܣ ܩܵܐ ܡܲܪܬܝܵܢܘܼܬ݂ܵܐ. ܐܲܘܵܐ ܪܘܼܩܡܵܐ ܟܹܐ ܦܵܠܸܚ 24 ܫܵܥܵܬܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ، ܫܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܹ̈ܐ ܒܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ.  1800 020 080  .

ܚܘܼܟܡܐ ܐܣܬܪܵܠܵܝܵܐ ܡܘܪܝܵܙܬܵܐ ܝܠܵܗ ܒܹܝܬ ܐܵܣܝܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐܵܣܝܹܐ ܒܲܝܬܘܼܬܵܢܵܝܹܐ ܕܢܵܦܲܣ ܒܟܠܹܗ ܐܲܬܪܵܐ ܩܵܐ ܕܡܗܵܝܸܪܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܢ ܬܲܚܘܝܵܬ݂ܵܐ ܣܲܢܵܝܸܬ ܕܟܘܿܦܝܼܕ-19 (ܐܸܫܵܬ݂ܵܐ، ܫܘܿܥܠܵܐ، ܥܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ ܕܢܵܦܲܣ، ܫܘܼܠܗܵܒ݂ܵܐ ܕܒܵܠܘܿܥܬܵܐ ܘ/ ܐܵܘ ܫܸܗܘܵܐ) .

ܚܙܝܼ ܒܐܲܘܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬ݂ ܒܹܝܬܐܵܣܝܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐܵܣܝܹܐ ܒܲܝܬܘܼܬܵܢܵܝܹܐ ܕܢܵܦܲܣ GP respiratory clinic ܓܵܘ ܐܘܼܚܕܵܢܘܿܟ݂/ ܐܸܩܠܹܝܡܘܿܟ݂ ܩܘܼܪܒܵܐ ܥܠܘܿܟ݂ ܘܕܵܟ݂ܝܼ ܣܲܓ݂ܸܠܸܬ ܩܵܐ ܡܲܘܥܕ݂ܵܐ.

ܐܸܢ ܠܝܼܬ݂ ܚܲܕ ܓܵܘ ܦܢܝܼܬܘܿܟ݂. ܣܲܚܒܸܪ ܚܲܕ ܪܸܫܵܐ ܠܨܵܚܘܼܬ݂ܵܐ  state or territory health department website ܐܵܘ ܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܘܲܙܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ ܕܨܵܚܘܼܬ݂ܵܐ( ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ) ܓܵܘ ܐܘܼܚܕܵܢܘܿܟ݂ ܐܵܘ ܐܸܩܠܹܝܡܘܿܟ݂ ܩܵܐ ܒܸܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܒܲܝܬ ܐܵܣܝܘܼܬ݂ܵܐ ܕܐܸܫܵܬܵܐ ܘܥܲܠ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪܢܹܐ ܕܐܝܼܬ.

ܐܸܢ ܚܙܵܝܵܐ ܗܘܸܬ ܥܲܣܩܘܼܬ݂ܵܐ ܓܵܘ ܢܵܦܲܣ ܐܵܘ ܚܙܵܝܵܐ ܗܘܸܬ ܓܵܢܘܿܟ݂ ܕܐܝܼܬܠܘܿܟ݂ ܐܲܝܟܲܢܘܼܬ݂ܵܐ ܥܲܪܝܼܨܬܵܐ ܩܪܝܼ ܠܪܘܩܡܐ  000.

ܘܵܠܹܐ ܕܦܲܝܫܸܢ ܨܘܼܚܨܸܝܵܐ ܩܵܐ COVID-19'؟

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܕܘܲܙܝܼܪܹ̈ܐ ܐܲܬܪܵܝܵܐ ܕܐܸܣܬܪܵܠܵܝܵܐ ܣܘܼܙܓܸܪܠܹܗ ܡܲܪܘܲܚܬܵܐ ܕܟܝܘܿܠܹ̈ܐ ܕܨܲܚܨܝܬܵܐ ܒܟܠܵܗ ܐܣܬܪܵܠܝܵܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܢ ܬܲܚܘܝܵܬܵܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܦܫܝܼܛܹ̈ܐ ܕܟܘܿܦܝܼܕ-19 ܩܵܐ ܦܲܪܨܲܦܬܵܐ ܕܛܸܦܝܹܐ ܒܦܵܝܪܸܣ.

 

ܕܵܟ݂ܝܼ ܗܵܘܝܵܐ ܣܲܡܣܲܡܬܵܐ ܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܕܦܵܝܪܸܣ؟

ܠܝܼܬ ܕܲܪܡܵܢܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܩܵܐ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܦܵܝܪܸܣ، ܐܸܠܵܐ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܠܵܗ ܡܲܒܣܲܡܬܵܐ ܕܣܵܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡܢ ܬܲܚܘ̈ܝܵܬ݂ܵܐ ܒܪܵܥܝܘܼܬ݂ܵܐ ܐܵܣܝܘܿܬ݂ܵܢܲܝܬܵܐ ܣܲܢܕܵܢܬܵܐ.

(ܐܲܢܬܝܼܒܵܝܘܿܬܸܟ) ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܥܵܒ݂ܘܿܕܵܐ ܥܲܠ ܦܵܝܪ̈ܘܿܣܹܐ.

 

ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܗܵܘ ܒܸܫ ܩܸܢܛܵܝܵܐ ܠܲܛܦܵܝܵܐ ܒܡܲܪܥܵܐ ؟

ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹܐ ܛܸܦܝܹܐ ܡܸܬ݂ܗܲܘܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ ܕܠܵܐ ܡܲܪܥܝܼ،  ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܒܡܲܚܵܘܝܼ ܬܲܚܘ̈ܝܵܬ݂ܵܐ ܦܫܝܼܛܹܐ ܒܒܲܣܡܝܼ ܡܸܢܲܝܗܝ ܣܲܢܵܝܸܬ، ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܒܡܲܪܥܝܼ ܪܵܒܵܐ ܘܒܩܲܠܝܼܠܘܼܬ݂ܵܐ. ܡܢ ܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܕܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܦܵܝܪܸܣ ܐ݇ܚܹܪ̈ܢܹܐ، ܐܵܢܝܼ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܒܸܫ ܣܵܢܵܝܸܬ ܕܛܵܦܝܼ ܡܲܪܥܵܐ ܝܠܲܝܗܝ:

 • ܥܲܡܪ̈ܵܢܹܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܘܥܲܡܪ̈ܵܢܹܐ ܕܓܙܝܼܪ̈ܵܬ݂ܵܐ ܕܡܥܒܪܵܐ ܕܬܘܿܪܸܣ (ܐܲܒܪܘܿܓ̰ܝܼܢܐܠ ܘܬܘܿܪܸܣ ܣܬܪܲܝܬ ܐܵܝܠܲܢܕܲܪ) 50 ܫܢܹܐ ܘܠܥܸܠ ܘܐܝܼܬܠܗܘܢ ܚܲܕ݇ ܡܲܪܥܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܐܵܘ ܙܵܘܕܵܐ.
 • ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܝܼܠܲܝܝܗ 65 ܫܢܹܐ ܘܠܥܸܠ ܕܐܝܼܬܠܗܘܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܐܡܝܼܢܵܝܹܐ. ܒܦܵܝܫܝܼ ܡܛܘܘܸܪܹܐ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܟ݂ܝܼܪܹܐ ܓܵܘ ܡܲܝܕ݂ܲܥܬܵܐ ܕ " ܐܲܝܟܲܢܘܵܬ݂ܵܐ ܐܵܣܸܝܼܝܵܝܹܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹܐ" ܟܠ ܟܡܐ ܕܦܲܠܛܝܼ ܬܲܚܘܝܵܬܵܐ ܚܲܕܬܹܐ.
 • ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܝܼܠܲܝܝܗ 70 ܫܸܢܹܐ ܘܠܥܸܠ.
 • ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܐܝܼܬ݂ܠܗܘܢ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܚܲܣܝܼܢܘܼܬ݂ܵܐ ܡܚܝܼܠܵܐ.

 

ܕܵܟ݂ܝܼ ܡܵܨܸܬ ܗܲܝܸܪܸܬ ܠܡܲܟܠܵܝܬܵܐ ܕܦܪܵܣܵܐ COVID-19'؟

ܚܲܠܠܬܵܐ ܕܐܝܼܕ݂ܵܬ݂ܵܐ  ܘܫܥܵܠܵܐ \ ܬܦܵܬ݂ܵܐ ܨܦܵܝ ܘܢܛܲܪܬܵܐ ܕܪܸܚܩܵܝܘܼܬ݂ܵܐ ܡܢ ܐ݇ܚܹܪ̈ܢܹܐ ܗܵܝܓܵܗ ܕܝܼܗܘܸܬ ܡܪܝܼܥܵܐ ܝܼܠܵܗ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܸܫ ܨܦܵܝ ܡܣܲܬܪܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܪܵܒܵܐ ܦܸܨܠܹܐ ܕܦܵܝܪ̈ܘܿܣܹܐ. ܘܵܠܹܐ:

 • ܕܠܐ ܦܲܠܛܸܬ ܡܢ ܒܲܝܬ݂ܵܐ ܐܸܠܵܐ ܐܢ ܕܝܼܗܘܸܬ ܐܲܠܝܼܨܵܐ.
 • ܢܛܲܪܬܵܐ ܕܪܸܚܩܵܝܘܼܬ݂ܵܐ ܫܲܘܬܵܦܲܝܬܵܐ ܠܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܢ 1.5 ܡܝܼܬܪܹܐ، ܘܢܛܲܪܬܵܐ ܕܗܘܵܝܬܵܐ ܕܚܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܓܵܘ ܟܠ 4 ܡܝܼܬܪܹܐ ܡܪܲܒܥܹܐ.
 • ܚܲܠܸܠ ܐܝܼܕ݂ܵܬܘܿܟ݂ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹܐ ܒܡܲܝܵܐ ܘܨܵܦܘܿܢܵܐ ܩܲܕܡ ܐܝܼܟ݂ܵܠܵܐ ܘܒܲܬ݂ܪܹܗ ܘܒܲܬܲܪ ܪܚܵܫܬܵܐ ܠܒܹܝܬ ܐܝܼܩܵܪܵܐ.
 •  ܡܟܵܣܝܼ ܫܘܿܥܠܘܿܟ݂ ܘܬܦܵܬܘܿܟ݂ ܘܪܲܦܝܼ ܠܡܲܢܕܝܼܠܹܐ ܘܡܲܦܠܸܚ ܡܕܲܟܝܵܢܵܐ ܕܐܝܼܕ݂ܵܬ݂ܵܐ ܕܚܵܒ݂ܸܫ ܫܵܟ݂ܪܵܐ (ܟܗܘܿܠܵܐ).
 •  ܐܢ ܝܼܗܘܸܬ ܡܪܝܼܥܵܐ، ܠܵܐ ܩܲܪܒ݂ܸܬ ܡܢ ܐ݇ܚܹܪ̈ܢܹܐ ( ܪܚܘܿܩ ܙܵܘܕܵܐ ܡܢ 1.5 ܡܝܼܬܪܹܐ ܡܢ ܐ݇ܢܵܫܹܐ).

ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܐܲܠܝܼܨܵܐ ܕܦܵܪܸܫ ܓܵܢܹܗ ܡܢ ܐ݇ܢܵܫܹܐ؟ ܚܲܝܹܐ ܠܚܘܼܕ݂ܵܐܝܼܬ؟

(1)          ܟܠ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܡܸܛܝܹܐ ܠܐܣܬܪܵܠܝܵܐ ܒܵܬܲܪ ܠܲܝܠܹܐ ܕ 15 ܒܐܵܕ݂ܲܪ 2020، ܐܵܘ ܟܹܐ ܚܲܫܒ݂ܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܒܩܝܵܬܬܵܐ ܘܩܲܪܝܼܒ݂ܹܐ ܪܵܒܵܐ ܡܢ ܚܲܕ ܛܸܦܝܵܐ ܚܲܬܝܼܬ݂ܵܐܝܼܬ݂ ܒ COVID-19، ܘܵܠܹܐ ܕܦܵܪܫܝܼ ܓܵܢܲܝܗܝ ܘܚܝܝܼ ܠܚܘܿܕܲܝܗܝ ܠܡܸܬ݂ܚܵܐ ܕ14 ܝܵܘܡܹܐ.

(2)          ܦܵܝܸܫ ܛܠܝܼܒܵܐ ܡܢ ܟܠ ܚܲܙܘܿܩܹܐ ܡܣܲܦܪ̈ܵܢܹܐ ܕܡܵܛܝܼ ܠܐܸܣܬܪܵܠܝܵܐ ܡܢ ܒܵܬܲܪ ܠܲܝܠܹܐ ܕ 28 ܒܐܵܕ݂ܲܪ 2020' ܘܵܠܹܐ ܕܦܲܪܫܝܼܢ ܠܵܗ ܓܵܢܲܝܗܝ ܒܓܵܢܲܝܗܝ ܐܲܠܝܼܨܵܐܝܼܬ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕ14 ܝܵܘܡܹܐ ܒܕܘܼܟܵܢܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ( ܐܲܝܟ݂ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܦܵܢܕܩܵܐ ܐܘܿܬܹܝܠ).

 • ܡܣܲܦܪ̈ܵܢܹܐ  ܚܵܙܘܩܹܐ ܒܦܵܝܫܝܼ ܡܢܘܒܠܹܐ ܚܲܕ ܪܹܫܵܐ ܠܕܘܼܟܵܢܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܒܵܬܲܪ ܨܲܚܨܲܬܲܝܗܝ ܡܢ ܓܹܒܵܐ ܕܬܵܘܬܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܡܲܟ݂ܣܹܐ ܘܚܘܼܠܡܵܢܵܐ.
 • ܚܲܝܠܵܐ ܕܡܲܣܬܪܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܐܣܬܪܵܠܵܝܐ ܒܦܲܠܚܝܼ ܥܡ ܫܘܪ̈ܛܹܐ ܒܣܚܒܲܪܬܵܐ ܠܒܵܬܹܐ ܘܠܕܘܟܵܢܹܐ ܕܡܲܫܟܲܢܬܵܐ ܕܐܣܬܪ̈ܵܠܵܝܹܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܬܚܘܬ ܩܲܝܕܵܐ ܕܚܲܝܝܼ ܠܚܘܕܵܐ ܐܲܠܝܼܨܵܐܝܼܬ ܐܲܝܟ݂ ܦܘܼܩܕܵܢܹܐ ܕܚܘܟܡܹܐ ܕܐܘܚܕܵܢܹܐ ܘܐܸܩܠܹܝܡܹܐ ܘܒܝܗܒ݂ܝܼ ܬܲܫܪܵܪܹܐ ܩܵܐ ܫܘܪܛܹܐ ܕܘܟܬ݂ܵܢܵܝܹܐ ܐܸܢ ܝܗܘܵܘ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܬܘܚܡܹܐ ܬܵܡܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬ݂ܵܐ ܕܫܟܲܢܬܵܐ.

(3)          ܐܢ ܦܝܼܫܠܘܿܟ݂ ܦܘܪܨܹܦܵܐ ܕܐܝܼܬܠܘܟ݂ ܟܘܦܝܼܕ -19، ܘܵܠܹܐ ܥܠܘܟ݂ ܓܪܓ ܕܦܝܫܸܬ ܓܘ ܒܲܝܬܵܐ:

 •  ܠܵܐ ܐܵܙܹܠ݇ܬ ܠܕܘܟܵܢܹܐ ܥܲܡܵܝܹܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹܐ ܡܲܐܝܟ݂ ܕܘܟܐ ܕܫܘܓܠܐ ܐܵܘ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܐܵܘ ܫܘܼܩܵܐ ܐܵܘ ܒܵܬܹܐ ܕܪܵܥܝܘܼܬ݂ܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹܐ ܐܵܘ ܒܹܝܬ ܨܵܘܒܹܐ.
 • ܐܸܢ ܚܲܕ ܡܲܝܬܹܐܠܘܟ݂ ܡܹܐܟ݂ܘܠܬܐ ܘܣܢܝܼܩܘܵܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪܢܹܐ ܩܐܠܘܿܟ݂ ܫܒ݂ܘܩ ܫܒ݂ܩܝܼܠܗܘܢ ܩܕܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܝܼܠ݇ܘܟ݂.
 •  ܠܐ ܫܲܒ݂ܩܸܬ ܣܲܚܒܸܪ̈ܵܢܹܐ ܕܥܲܒ݂ܪܝܼ ܟܸܣܠܘܿܟ݂- ܠܚܘܿܕܲܝܗܝ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܟܹܐ ܚܲܝܝܼ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܥܲܡܘܿܟ݂ ܓܵܘ ܒܲܝܬܘܿܟ݂.

ܪܲܚܩܲܢܬܵܐ ܫܲܘܬܵܦܲܝܬܵܐ (ܡܚܘܼܕܲܬܬܵܐ)

ܝܠܵܗ ܚܲܕܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܗܲܝܵܪܬܵܐ ܕܡܒܨܲܪܬܵܐ ܕܦܪܵܣܵܐ ܦܵܝܪ̈ܘܿܣܹܐ ܡܲܐܝܟ݂ COVID-19  ܟܡܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬ݂ܵܐ ܒܲܝܢܘܟ݂ ܘܒܲܝܢܲܬ ܐ݇ܚܹܪܢܹܐ ܒܸܫ ܙܵܘܕܵܐ ، ܟܡܐ ܦܝܫܐ ܥܣܩܐ ܩܐ ܦܵܝܪܸܣ ܕܦܵܪܸܣ.

ܐܵܝܵܐ ܟܹܐ ܚܲܒ݂ܫܵܐ ܪܚܵܩܬܵܐ ܡܢ ܩܝܵܬܬܵܐ ܒܡܸܢܕܝܵܢܹܐ ܘܦܲܬܘܵܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܵܢܹܐ ( ܡܲܐܝܟ݂ ܐܝܼܕܐ ܕܬܪܥܐ  ܘܛܲܒܠܝܵܬܵܐ) ܫܸܚܬܵܢܹܐ ܒܣܲܒܲܒ ܕܫܘܿܥܠܵܐ ܐܵܘ ܬܦܵܬ݂ܵܐ ܡܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܛܸܦܝܵܐ ܚܲܬܝܼܬ݂ܵܐܝܼܬ݂ ܒ COVID-19.

ܦܝܵܫܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܕܘܲܙܝܼܪܹܐ ܡܘܬܸܒ݂ܠܹܗ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܩܐ ܟܠܲܝܗܝ ܐܣܬܪ̈ܵܠܵܝܹܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܓܘ ܒܲܝܬܵܐ ܐܸܠܐ ܐܸܢ:

 • ܒܵܥܸܬ ܕܙܲܒ݂ܢܸܬ ܡܸܢܕܝܼ ܣܢܝܼܩܵܐ ܥܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܘܣܢܝܼܩܘܵܬܵܐ ܐܲܠܨܵܝܹܐ.
 • ܣܢܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ ܠܪܵܥܝܘܼܬ݂ܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܲܝܬܵܐ ܐܵܘ ܐܵܣܝܼܵܝܬܵܐ، ܘܣܢܝܼܩܘܵܬ݂ܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ.
 • ܥܒ݂ܵܕ݂ܵܐ ܒܦܘܩܕܵܢܹܐ ܕܓ̰ܡܲܥܬܐ ܓܵܘܢܵܝܬܵܐ ܐܲܠܨܲܝܬܵܐ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡܸܢܘܿܟ݂.
 • ܫܘܼܓܠܵܐ ܐܵܘ ܕܪܵܫܵܐ ܐܸܢ ܠܵܐ ܡܵܨܸܬ ܦܲܠܚܸܬ ܐܘ ܝܲܠܦܸܬ ܡܢ ܪܸܚܩܵܝܘܼܬ݂ܵܐ.

 

ܡܵܨܸܢ ܕܣܲܚܒܸܪܸܢ ܒܲܝܬܘܼܬ݂ܵܐ ܘܚܲܒ݂ܪ̈ܵܢܹܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ݂ ܣܵܒ݂ܹܐ؟

 

ܐܲܝܟ݂ ܦܗ̇ܩܕܵܢܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܩܵܐ ܟܠܵܗ ܐܣܬܪ̈ܵܠܝܐ، ܠܵܐ ܣܲܚܒܸܪ ܠܒܹܝܬ ܣܵܒ݂ܹ̈ܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܘܿܟ݂:

 • ܕܥܝܼܪܵܐ ܡܢ ܠܒ݂ܲܕܲܪ ܒ14 ܝܵܘܡܹܐ ܐ݇ܚܲܪ̈ܵܝܹܐ.
 •  ܐܵܘ ܩܝܬܸܬ ܘܫܩܝܼܠܸܬ ܝܲܗܒ݂ܸܬ ܥܲܡ ܚܲܕ ܛܸܦܝܵܐ ܒ COVID-19' ܚܲܬܝܼܬܵܐܝܼܬ݂ ܒ14 ܝܵܘܡܹܐ ܐ݇ܚܲܪ̈ܵܝܹܐ.
 •  ܘܐܝܼܬܠܘܿܟ݂ ܐܸܫܵܬ݂ܵܐ  ܐܵܘ ܬܲܚܘܝܵܬ݂ܵܐ ܕܡܲܪ̈ܥܹܐ ܢܵܦܵܣܵܝܹܐ ( ܡܲܐܝܟ݂ ܫܘܿܥܠܵܐ ܘܫܘܼܠܗܵܒ݂ܵܐ ܕܒܵܠܘܿܥܬܵܐ  ܘܥܝܼܩܘܼܬ ܢܵܦܲܣ).

ܡܢ 1 ܒܝܪܚܵܐ ܕܝܵܪ  ܘܵܠܹܐ ܕܫܲܩܠܸܬ ܛܵܥܘܿܡܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܐܸܢܦܠܵܘܲܢܙܵܐ  ܩܵܐ ܕܡܵܨܸܬ ܣܲܚܒܸܪܸܬ ܚܲܕ ܒܹܝܬ݂ܣܵܒ݂ܹܐ.

ܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܘܐܸܩܠܹܝܡܹ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗܘܢ ܠܘܼܚ̈ܝܵܬ݂ܵܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܩܵܢܘܿܢܲܝܗܝ، ܠܕܠܵܐ ܚܲܠܦܝܼ ܡܢ ܦܘܼܩܕܵܢܹܐ ܕܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܕܘܙܝܼܪܹ̈ܐ ܐܲܬܪܵܝܵܐ.

ܘܵܠܹܐ ܕܠܵܒ݂ܫܸܢ ܩܢܵܥܵܐ؟

ܙܝܵܕܵܐ ܗܵܫܵܝܵܐ ܓܘ ܫܵܢܲܝܬܵܐ ܫܵܘܬܵܦܲܝܬܵܐ ܕܟܘܦܝܼܕ-19 ܓܘ ܐܣܬܪܵܠܝܵܐ ܡܥܢܵܝܘܗܝ ܝܠܹܗ ܚܕܟܡܐ ܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܘܩܠܹܝܡܹ̈ܐ ܡܲܚܫܘܿܚܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܵܘ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܝܠܵܗ ܠܒ݂ܵܫܵܐ ܕܬܲܚܦܝܼܬܵܐ.

ܩܢܵܥܹ̈ܐ ܓܘ ܦܝܼܟܬܘܪܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܩܝܼܕܹ̈ܐ ܐܵܘ ܡܘܚܫܸܚܹ̈ܐ (ܒܢܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܐܲܝܟܵܐ ܚܵܝܵܐ ܗܘܸܬ) ܡܣܒܒ ܝܵܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܛܦܵܝܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܙܝܵܕܵܐ ܦܘܼܨܵܠܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܲܟ݂ܵܐ:

https://www.dhhs.vic.gov.au/face-coverings-1159pm-wednesday-22-july

ܥܲܡܪ̈ܵܢܹ̈ܐ ܕܢܝܘ ܣܘܬ ܘܲܝܠܙ ܦܝܼܫܠܗܘܢ ܐ݇ܡܝܼܪܹܐ ܕܬܚܡܸܢܝܼ ܒܠܒ݂ܵܫܵܐ ܕܩܢܵܥܹ̈ܐ ܐܵܘ ܬܲܚܦܝܵܬܵܐ ܐܢ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܚܵܝܵܐ ܐܵܘ ܦܠܵܚܵܐ ܓܵܘ ܦܸܢܝܵܬܵܐ ܚܲܡܝܼܡܹ̈ܐ ܕܟܘܦܝܼܕ-19 ܘܒܕܘܟܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܗܵܘܝܼ ܪܸܚܩܵܐ ܡܢ ܐ݇ܚܕܸܕܹ̈ܐ.

ܩܢܵܥܹܐ ܡܦܠܚܝܼܬܘܢ ܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܦܵܪܲܙܬܵܐܠܲܩܕܡܵܐ، ܘܵܠܹܐ ܕܬܲܡܸܡܸܬ ܐܵܢܝ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ:

 • ܦܘܿܫ ܒܒܲܝܬܵܐ ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܗܘܹܬ ܨܦܵܝ.
 • ܗܘܝܼ ܪܸܚܩܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܐܝܼܬ݂ ܡܢ ܐ݇ܚܹܪܢܹ̈ܐ ( ܙܘܕܵܐ ܡܢ 1.5 ܡܝܼܬܪܹ̈ܐ) ܐܲܝܓ݂ܵܐ ܕܝܼܗܘܹܬ ܒܵܪܵܝܹܐ ܕܒܲܝܬܵܐ.
 • ܪܚܘܿܩ ܡܢ ܓ̰ܡܲܥܝܵܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܟܦܵܫܝܵܬܵܐ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ.
 • ܡܚܲܠܸܠ ܐܝܼܕܵܬܘܿܟ݂ ܘܬܲܡܸܣ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܢܵܦܲܣ.
 • ܐܢ ܡܫܘܚܠܸܦܠܗܘܢ ܐܲܝܟܲܢܘܵܬ݂ܵܐ ܓܘ ܐܘܼܚܕܵܢܘܿܟ݂ ܐܵܘ ܩܠܹܝܡܘܿܟ݂ ܒܕ ܡܫܲܚܠܸܦ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܠܒ݂ܵܫܬܵܐ ܕܬܲܚܦܝܵܬܵܐ . ܝܠܵܗ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܕܚܵܙܸܬ ܛܘܼܘܵܪܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܓܘ ܦܢܝܼܬܵܐ ܕܝܼܗܘܬ ܚܵܝܵܐ ܓܵܘܵܗ. ܚܘܟܡܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܘܟ݂ ܐܵܘ ܩܠܹܝܡܘܿܟ݂ ܒܕ ܡܲܦܪܵܐ ܐܢܝܼ ܡܘܕܥܢܘܵܬ݂ܵܐ ܘܒܕ ܡܝܕܥܝܼܠܘܟ݂ܘܢ.
 • https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/how-to-protect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid-19

ܚܙܵܩܵܐ ܡܢ، ܐܵܘ ܓܲܘܵܝܹܐ ܕܐܣܬܪܵܠܝܵܐ

 ܐܣܬܪܵܠܝܹܐ ܘܵܠܹܐ ܕܪܲܚܩܝܼ ܡܢ ܚܙܵܩܵܐ ܐܵܘ ܣܵܦܘܪܹܐ ܕܠܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܵܠܨܵܝܹܐ ܓܲܘܵܝܹܐ ܕܐܣܬܪܵܠܝܵܐ؛ ܐܘܼܚܕܵܢܹܐ ܘܐܸܩܠܹܝܡܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܬܒ݂ܹܐ ܩܵܢ̈ܘܢܹܐ ܘܩܲܝܕܹܐ ܕܓܵܢܲܝܗܝ ܘܡܸܢܵܗ ܕܒ݂ܵܪܬܐ ܕܲܬܚܘܡܹܐ ܕܝܠܲܝܗܝ؛

ܡܫܘܼܚܵܬܵܐ ܕܢܘܼܩܵܠܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐܐܲܬ݂ܪܵܝܐ

ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܢܘܼܩܵܠܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܟܹܐ ܢܵܦܸܠ ܥܲܠ ܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܘܐܸܩܠܹܝܡܹ̈ܐ، ܡܘܬܸܒ݂ܠܹܗ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܕܘܙܝܼܪܹ̈ܐ ܐܲܬ݂ܪܵܝܵܐ ܚܲܕ ܡܹܐܣܲܪܬܵܐ ܡܢ ܬܲܚܡܲܢܝܵܬܵܐ ܩܵܐ ܗܝܵܪܬܵܐ ܠܕܵܒܲܪܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܫܲܝܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܚܵܙܘܿܩܹ̈ܐ ܥܲܠ ܫܲܒܲܟܵܐ ܕܢܘܼܩܵܠܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ. ܡܸܢܲܝܗܝ: ܠܵܐ ܚܙܵܩܵܐ ܗܵܝܓܵܗ ܕܪܵܓܸܫ ܚܲܕ ܒܫܸܗܘܵܐ، ܘܢܛܲܪܬܵܐ ܕܪܸܚܩܵܝܘܼܬ݂ܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܢܲܝܬܵܐ ܡܢ ܛܲܪܝܵܢܵܐ ܘܪܲܟܵܒ݂ܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪܢܹܐ. ܪܚܵܩܵܐ ܡܢ ܡܲܦܠܲܟܚܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܛܠܝܼܒܵܐ ܡܢ ܡܲܦܸܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܢܘܼܩܵܠܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܠܲܒ݂ܫܝܼ ܬܲܚܦܝܼܬ݂ܵܐ ܐܸܠܵܐ ܡܵܨܝܼ ܠܲܒ݂ܫܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܕܒܵܥܝܼ. ܠܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠܦܵܢܘܵܬ݂ܵܐ ܕܟܘܦܝܼܕ-19 ܓܵܘ ܚܲܩܠܵܐ ܕܢܘܼܩܵܠܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܝܠܵܗ ܠܲܟ݂ܵܐ: https://www.infrastructure.gov.au/transport/files/COVID19_public_transport_principles_29052020.pdf

 

ܚܙܵܩܵܐ ܕܵܘܠܵܝܵܐ (ܬܹܒ݂ܝܼܠܵܝܵܐ)

 ܘܵܠܹܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܚܵܙܘܿܩܹܐ ܡܣܲܦܪܵܢܹܐ ܬܹܒ݂ܝܼܠܵܝܹܐ ܡܸܛܝܹܐ ܠܐܣܬܪܵܠܝܐ ܡܢ ܐܲܝܡܵܐ ܓܵܢܣܵܝܘܼܬ݂ܵܐ ܐܵܘ ܡܢ ܐܲܝܟܵܐ ܚܙܸܩܠܗܘܢ ܘܵܠܹܐ ܕܬܲܡܸܡܝܼ ܚܲܝܝܼ ܠܚܘܼܕ݂ܵܝܘܼܬ݂ܵܐ ܝܵܬܲܝܬܵܐ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕ14 ܝܵܘܡܹܐ ܓܵܘ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܦܪܝܼܫܹܐ ܠܐܵܗ ܡܸܢܕܝܼ ܩܲܕܡ ܕܡܵܨܝܼ ܐܵܙܠܝܼ ܠܒܲܝܬܵܐ.

ܒܦܲܝܫܝܼ ܟܠܲܝܗܝ ܨܘܚܨܸܝܹܐ ܥܠ ܟܘܪܘܢܐ ܦܵܝܪܸܣ ܡܢ ܥܲܒ݂ܪܝܼ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܚܵܝܵܐ ܠܚܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܘܩܕܡ ܕܦܲܝܫܝܼ ܫܒ݂ܝܼܩܹ̈ܐ ܕܐܵܙܠܝܼ ܠܒܵܬܲܝܗܝ.

ܡܸܬܗܲܘܝܵܢܬܵܐ ܕܫܲܘܬܸܦܸܬ ܓܵܘ ܢܲܦܩܵܬܹ̈ܐ ܕܝܼܬ݂ܒ݂ܵܐ ܠܚܘܿܕ݂ܵܐܝܼܬ݂. ܘܐܲܢܲܝ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܩܝܼܕܹܐ ܡܢ ܚܘܼܟܡܹ̈ܐ ܐܘܼܚܕܵܢܹܐ ܘܐܸܩܠܹܝܡܹ̈ܐ :

NSW: https://www.nsw.gov.au/covid-19/travel-and-transport-advice 

VIC: https://www.dhhs.vic.gov.au/information-overseas-travellers-coronavirus-disease-covid-19 

ACT: https://www.covid19.act.gov.au/community/travelling-and-transport 

NT: https://coronavirus.nt.gov.au/stay-safe/quarantine 

QLD: https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/quarantine 

SA: https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/travel-restrictions 

TASMANIA:https://www.coronavirus.tas.gov.au/travellers-and-visitors 

WA: https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-travel-wa

ܐܣܬܪ̈ܵܠܵܝܹܐ ܐܵܘ ܥܲܡܪ̈ܵܢܹܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹܐ ܠܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܚܲܙܩܝܼ ܠܒ݂ܲܕܵܪ ܡܣܲܒܲܒ ܩܵܘܕܹ̈ܐ ܕܟܘܦܝܼܕ-19 .

ܐܸܢ ܒܵܥܸܬ ܚܲܙܩܸܬ ܣܲܦܸܪܸܬ ܠܒ݂ܲܕܲܪ ܡܢ ܐܣܬܪܵܠܵܝܵܐ، ܡܵܨܸܬ ܕܛܲܠܒܸܬܦܘܼܚܵܠܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܸܢܬܸܪܢܸܬ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܘܿܟ݂ ܚܲܕ ܡܢ ܐܵܢܝܼ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ:

ܚܙܵܩܵܐ ܗܘܸܬ ܠܚܲܕ ܣܲܒܲܒ ܝܣܝܼܪܵܐ ܒܟܘܦܝܼܕ-19، ܡܲܐܝܟ݂ ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܗܲܝܵܪܬܵܐ.

ܚܙܘܩܝܘܿܟ݂ ܝܠܹܗ ܐܵܠܨܵܝܵܐ ܠܲܨܢܝܼܥܘܬ݂ܵܐ ܘܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܐܲܠܨܵܝܹܐ ( ܡܸܢܲܝܗܝ ܡܲܦܵܩܬܵܐ ܘܡܲܥܒ݂ܵܪܬܵܐ ܨܢܝܼܥܘܵܬ݂ܵܐ).

ܚܙܵܩܵܐ ܗܘܸܬ ܕܥܹܒ݂ܕܸܬ ܐܵܣܝܘܼܬ݂ܵܐ ܥܲܪܝܼܨܬܵܐ ܘܠܝܼܬ ܡܸܢܵܗ ܓܵܘ ܐܸܣܬܪܵܠܝܵܐ.

ܐܸܢ ܗܘܸܬ ܚܙܵܩܵܐ ܠܚܲܕ ܫܘܼܓܠܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܵܐ ܡܲܠܝܵܙܵܢܵܐ ܘܠܝܼܬ ܥܪܘܼܩܝܵܐ ܡܸܢܹܗ.

ܒܥܸܠܬ݂ܵܐ ܕܪܲܚܡܘܼܬ݂ܵܐ ܐܵܘ ܣܲܒܲܒܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹܐ.

ܚܙܘܩܝܘܿܟ݂ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܚܸܠܡܲܬ ܠܗܸܢܝܵܢܵܐ ܐܲܬܪܵܝܵܐ.

 

ܨܲܪ̈ܢܹܐ ܕܡܲܥܒܪܹ̈ܐ

ܠܘܼܚܝܵܬ݂ܵܐ ܕܚܙܘܘܼܩܝܹܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦܝܼ ܒܡܸܬܚܵܐ ܟܸܪܝܵܐ. ܐܸܢ ܕܦܣܸܩܠܘܿܟ݂ ܕܕܲܥܪܸܬ ܠܐܣܬܪܵܠܝܵܐ ܚܙܝܼ:

ܚܙܝܼ ܠܐܘܪܚܵܐ ܡܲܠܝܵܐܝܼܬ݂ ܘܦܘܿܫܫܩܲܠܝܵܗܒ݂ܵܐ ܥܲܡ ܚܘܼܟܵܐ ܐܵܐܲܪܵܝܵܐ ܐܵܘ ܘܲܟܝܼܠܵܐ ܕܚܙܘܼܩܝܵܐ.

ܬܒ݂ܲܥ ܠܡܲܠܦܵܢ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܹܐ ܡܢ ܒܹܝܬܛܵܘܣܹܐ ܕܡܲܥܒܪܹ̈ܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܹ̈ܐ.

ܩܪܝܼ ܠܐܝܼܙܓܲܕܘܼܬ݂ܵܐ ܐܵܘ ܠܩܸܢܨܠܘܼܬ݂ܵܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܝܼܗܘܸܬ ܥܒ݂ܵܪܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܘܿܟ݂ ܒܘܼܩܵܪܵܐ ܥܲܠ ܣܢܝܼܩܘܵܬܵܐ ܕܥܒ݂ܵܪܬܵܐ ܘܦܠܵܛܬܵܐ.

ܫܵܘܦܐ    www.smartraveller.gov.au   ܕܚܵܙܸܬ ܡܲܘܕ݂ܥܵܢܘܵܬܵܐ ܘܛܸܒܹܐ ܚܲܕܬܹܐ؛

 

ܕܵܟ݂ܝܼ ܕܵܒܘܿܪܹܐ ܝܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܓܵܘ ܐܣܬܪܵܠܝܵܐ ܦܪܵܣܵܐ ܕܟܘܼܪܗܵܢܵܐ؟

ܪܹܫ ܘܲܙܝܼܪܹܐ ܡܘܬܸܒ݂ܠܹܗ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܵܐ ܥܪܝܼܨܵܐ ܠܦܵܝܪܸܣ  COVID-19 .

ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܐܣܬܪܵܠܝܵܐ ܡܘܼܝܪܸܚܠܹܗ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܥܲܪ̈ܝܼܨܵܬܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܒܵܝܘܿܠܘܿܓ݂ܵܝܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܝܵܐ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܡܢ 17 ܚܙܝܼܪܵܢ ܘܗܠ 17 ܒܐܝܼܠܘܿܠ 2020.

 • ܫܲܪܛܹ̈ܐ ܕܥܲܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ ܒܘܕ ܬܘܼܩܦܵܐ( ܒܸܪܩܵܐ) ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܘܪܸܒܝܼܬ݂ܵܐ

 • ܦܝܫܝܼ ܡܘܩܪܸܒ݂ܹܐ ܓܘܼܒܵܝܹܐ ܪܲܟܝܼܟ݂ܹܐ ܠܦܪܵܥܵܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܒܲܝܬܘܼܝܵܬ݂ܵܐ ܘܫܵܘܬܵܦܝܵܬ݂ܵܐ (ܟܘܡܦܵܢܝܼܝܹܐ) ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܐܲܠܝܼܨܘܼܬ݂ܵܐ ܙܘܼܙܵܢܲܝܬܵܐ.
 • ܠܵܐ ܩܛܲܥܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܡܢ ܐܵܢܝܼ ܕܗܵܘܹܐܠܗܘܢ ܥܝܼܩܘܬܵܐ ܙܘܼܙܵܢܲܝܬܵܐ.
 • ܡܬܲܘܚܲܪܬܵܐ ܕܡܲܕܥܲܪܬܵܐ ܕܕܲܝܢܹ̈ܐ ܘܛܲܒܠܝܵܬ݂ܵܐ ܠܐ ܦܪܝܼܥܹܐ.
 • ܦܲܚܘܿܠܹܐ ܡܢ ܪܘܼܫܡܹ̈ܐ ܘܡܲܕܲܐܬ݂ܹ̈ܐ ܡܬܲܘܚܪܹܐ ܘܪܒܝܼܬܵܐ ܕܕܲܝܢܹ̈ܐ، ܘܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܩܛܵܥܵܐ ܡܘܬܒ݂ܹܐ ܓܘ ܚܘܪܙܵܐ ܗܲܝܓܵܗ ܕܗܵܘܹܐ ܥܠܵܠܵܬ݂ܵܐ.
 • ܐܵܢܝ ܕܡܵܨܝܼ ܬܲܡܸܡܝܼ ܦܪܵܥܵܐ ܛܲܒܠܝܵܬ݂ܵܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܫܒ݂ܘܩ ܦܲܪܥܝܼ ܠܲܝܗܝ- ܘܐܲܘܵܐ ܝܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܐܲܠܨܵܝܵܐ ܩܐ ܕܡܵܨܝܼ ܡܲܩܸܪܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐܸܣܵܝܹ̈ܐ ܕܥܹܒ݂ܕܝܼ ܫܘܼܓܠܲܝܗܝ .  

 

ܡܬܝܼܚܘܬܐ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܢ ܦܝܼܙܐ

ܐܢܝܼ ܕܐܝܼܬܠܗܘܢܦܝܼܙܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܓܘ ܝܵܘܡܹ̈ܐ ܕܒܘܼܛܠܵܢܵܐ: ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܡܢ ܩܵܘܕܹ̈ܐ ܕܫܘܿܓܠܵܐ ܠܡܸܬܓܚܵܐ ܕܐܸܫܬܵܐ ܝܲܪܚܹܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܵܪܝ ܫܘܼܓܠܵܐ. ܐܸܢ ܝܗܘܵܘ ܦܠܵܚܵܐ ܓܘ ܨܢܝܼܥܘܬܐ ܡܘܠܝܸܨܬܵܐ : ܨܵܚܘܼܬ݂ܵܐ (ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ)، ܪܵܥܝܘܼܬ݂ܵܐ ܕܣܵܒ݂ܹ̈ܐ، ܪܵܥܝܘܼܬ݂ܵܐ ܕܫܦܝܼܠܹ̈ܐ، ܪܵܥܝܘܼܬ݂ܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ، ܙܪܘܿܥܬܵܐ ܘܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ، ܒܗܵܘܝܼ ܚܫܝܼܚܹ̈ܐܕܩܵܢܝܼ ܦܝܼܙܵܐ ܐ݇ܚܸܪܬܵܐ ܐܸܢ ܕܝܼܠܵܗ ܦܝܼܙܵܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܦܪܵܩܵܐ ܒܐܵܢܝܼ ܐܸܫܬܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܐܲܬ݂ܝܵܢܹ̈ܐ.

ܚܘܪܙܵܐ ܕܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܐܲܩܡܵܝܹ̈ܐ ܘܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܘܪܙܐ ܕܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܦܵܣܝܼܦܝܼܟ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܝܪܸܟ݂ܝܼ ܦܝܼܙܵܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕܡܵܛܝܵܐ ܠܲܚܕܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ.

ܐܢܝܼ ܕܐܝܼܬܠܗܘܢ ܦܝܼܙܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܲܝܬܵܐ ܕܡܗܝܼܪܹ̈ܐ: ܐܸܢ ܛܠܸܩܠܗܘܢ ܫܘܼܓܠܲܝܗܝ، ܐܝܼܬ ܠܗܘܢ 60 ܝܲܘܡܹ̈ܐ ܕܚܵܙܝܼ ܚܲܕ ܟܲܦܝܼܠܵܐ ܐ݇ܚܹܪܢܵܐ ܐܵܘ ܦܠܵܛܵܐ ܡܢ ܐܸܣܬܪܵܠܝܵܐ ( ܐܸܦܸܢ ܕܐܝܼܬܠܪ̈ܘܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܘܦܪܸܝܹܐ ܐܵܘ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡܢ ܒܲܝܬܘܼܬ݂ܵܐ).

ܐܸܢ ܠܐ ܦܝܼܫ ܣܢܝܼܩܘܬܐ ܥܠܲܝܗܝ ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܡܒܘܼܛܠܹܐ ܡܢ ܫܘܼܓܠܲܝܗܝ، ܐܵܘ ܡܘܒܨܸܪܘܢ ܫܵܥܵܬܹ̈ܐ ܕܦܸܠܚܵܢܵܐ، ܠܵܐ ܦܝܫܝܼ ܚܫܝܼܒ݂ܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܠܐܲܝܟܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܦܝܼܙܵܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ. ܡܵܨܝܼ ܕܕܛܲܠܒܝܼ ܗܠ ܩܘܪܒܵܐ ܕ10.000 ܐܠܦܹ̈ܐ ܕܘܠܵܪܹ̈ܐ ܡܢ ܣܢܕܪ̈ܩܹܐ ܕܡܫܲܘܬܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܒܐܲܝܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܡܵܠܲܝܬܵܐ. 

 

ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ

 

ܡܵܨܝܼ ܕܦܵܝܫܝܼ ܐܢ ܐܝܼܬܠܗܘܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ. ܐܸܢ ܠܝܼܬ ܠܗܘܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ، ܠܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡܢ ܒܲܝܬ݂ܘܬܲܝܗܝ ܘܠܐ ܡܘܦܪܸܝܹܐ ܙܘܙܹ̈ܐ، ܒܣܵܢܩܝܼ ܕܬܓܒܸܪܝܼ ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐ݇ܚܸܪܬܵܐ. 

ܝܵܒܘܿܦܹ̈ܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܦܲܠܚܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܵܣܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕܣܵܒ݂ܹ̈ܐ ܘ ܐܲܟ݂ ܝܵܨܘܿܦܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܦܲܠܚܝܼ ܒܸܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܢ 20 ܫܵܥܵܬܵܐ ܒܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ.

ܡܵܨܝܼ ܕܛܲܠܒܝܼ ܡܢ ܣܘܼܦܲܪܐܲܢܝܼܘܲܝܫܸܢ ܡܲܥܵܫܵܐ ܕܡܫܲܘܬܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐܸܢ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܓܘ ܐܣܬܪܵܠܝܐ ܠܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܢ 12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ. ܓܵܘ ܦܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ، ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܢܘܼܟ݂ܪ̈ܵܝܹܐ ܒܫܲܩܠܝܼ ܦܪܲܥܬܵܐ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܗܠ 1.100 ܕܘܠܵܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܣܵܗܡܵܐ ܡܢ ܡܹܐܣܲܪܬܵܐ ܕܥܲܪܝܨܘܼܬ݂ܵܐ ܕܚܘܼܟܡܵܐ ܕܦܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܩܵܐ ܗܲܝܵܪܬܵܐ ܕܥܸܣܪ̈ܵܝܹܐ ܕܐܲܠܦܹ̈ܐ ܡܢ ܐܵܢܵܫܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܐܘܼܚܕ݂ܵܢܵܐ.

ܕܲܝܵܪܹ̈ܐ ܐܵܘ ܚܵܕܘܼܪܹ̈ܐ ܘܵܠܹܐ ܕܕܲܥܪܝܼ ܠܐܲܬ݂ܪ̈ܵܘܵܬܲܝܗܝ، ܒܲܦܪܝܼܫܘܼܬ݂ܵܐ ܕܠܝܼܬ ܠܗܘܢ ܗܲܝܵܪܬܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬ݂ܵܢܲܝܬܵܐ. 

 

ܪܵܥܝܘܼܬ݂ܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹܐ

ܦܣܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܕܫܲܩܠܝܼ ܩܘܪܒܐ ܕܚܕ݇ ܡܸܠܝܘܿܢܵܐ ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹܐ ܒܩܵܢܝܼ ܪܵܥܝܘܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹܐ ܡܲܓܵܢܲܝܬܵܐ ܠܡܸܬܚܵܐ ܕܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܦܵܝܪܸܣ. ܬܚܘܬ݇ ܐܲܘܵܐ ܕܘܒܵܪܵܐ ܚܘܟܡܐ ܒܝܲܗܒ݂ܸܠ 50 ܐܲܡܘܿܢܹܐ ܡܢ ܕܲܚܠܵܐ ܕܪ̈ܘܼܫܡܹܐ ܕܐܲܘܵܐ ܩܛܵܥܵܐ ܗܠ ܬܚܘܼܡܵܐ ܥܠܵܝܵܐ ܕܐܲܓܪܵܐ ܕܫܵܥܬ݂ܵܐ ܒܢܝܼܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܩܲܕܡ ܕܡܫܵܪܝܼ ܐܵܒ݂ܵܗܹܐ ܕܓܲܪܫܝܼ ܝܵܠܕܲܝܗܝ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܓܘܿܒ݂ܪܵܐ .

ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܥܘܼܢܦܵܐ ܒܲܝܬܵܝܵܐ  

ܐܲܝܟ݂ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 150 ܡܠܝܘܿܢܹܐ ܕܘܿܠܐܵܪܹܐ ܒܦܵܝܫܝܼ ܡܘܦܪܸܣܹܐ ܩܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܐܣܬܪ̈ܵܠܵܝܹܐ ܕܝܼܠܲܝܝܗ ܚܙܵܝܵܐ ܥܘܢܦܵܐ، ܓܘ ܒܲܝܬܘܼܬ݂ܵܐ ܘܥܘܢܦܐ ܓܸܢܣܵܝܵܐ ܡܣܒܒ ܦܘܼܠܵܛܹܐ ܕܦܪܵܣܵܐ ܟܘܪܘܿܢܵܐ ܦܵܝܪܸܣ.

 

ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܗܲܘܢܵܝܵܐ

ܫܵܪܲܝܬܵܐ ܕ74 ܡܠܝܘܿܢܹܐ ܕܘܿܠܵܪܹܐ ܒܦܵܝܫܝܼ ܡܘܦܪܸܝܹܐ ܠܲܣܢܵܕܬܵܐ ܕܚܘܠܡܵܢܵܐ ܗܲܘܢܵܝܵܐ ܘܨܵܚܘܼܬ݂ܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܐܣܬܪ̈ܵܠܵܝܹܐ. ܬܲܪܥܵܐ ܐܸܠܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܚܘܼܟܡܵܝܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܘܗܵܘܢܵܐ (  (www.headtohealth.gov.au) ، ܒܗܵܘܹܐ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܠܚܘܼܕܵܝܵܐ ܕܡܲܘܕ݂ܥܵܢܘܵܬ݂ܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹܐ ܘܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܥܲܠ ܕܵܟ݂ܝܼ ܗܵܘܝܵܐ ܢܛܲܪܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܦܪܵܣܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܦܵܝܪܸܣ ܘܚܲܝܘܼܬ݂ܵܐ ܠܚܘܿܕܵܐܝܼܬ݂، ܘܕܵܟ݂ܝܼ ܣܲܢܕܝܼ ܫܲܒ݂ܪܹܐ ܘܡܲܚܒܵܢܲܝܗܝ، ܘܕܵܟ݂ܝܼ ܩܵܢܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹܐ ܒܸܫ ܙܵܘܕܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܪܵܥܝܘܼܬ݂ܵܐ.

ܩܐ ܕܝܕܥܸܬ ܕܵܟ݂ܝܼ ܚܘܟܡܵܐ ܐܣܬܪܵܠܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܦܠܵܚܵܐ ܥܲܡ COVID-19    ܐ݇ܙܸܠ݇ܝܼ Government response to the outbreak  .

ܩܵܐ ܙܲܘܕܵܐ ܡܣܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܹܫܵܝܵܐ ܣܵܚܒܸܪ ܠܫܵܘܦܵܐ

  Australian Government Department of Health.

 ܡܘܕܥܢܘܵܬܵܐ ܕܘܙܝܼܪܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܵܢܹܐ ܓܲܘܵܝܹܐ ܩܐ ܟܢܘܫܝܹܐ ܐܣܪܬܪ̈ܵܠܵܝܹܐ ܒܠܸܫܵܢܘܿܟ݂ in your language.

ܐܢܵܫܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܣܬܪܠܝܐ ܘܵܠܹܐ ܕܗܵܘܝܼ ܪܸܚܩܵܐ ܡܸܚܕ݂ܵܕܹ̈ܐ ܡܝܼܬܪܵܐ ܘܦܲܠܓܹܐ 1.5 . ܘܚܙܝܼ ܓܘ ܐܘܼܚܕܵܢܘܿܟ݂ ܟܡܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕ ܟܦܲܫܝܵܬ݂ܵܐ. https://www.sbs.com.au/language/english/how-australia-s-states-and-territories-are-relaxing-coronavirus-restrictions

ܐܸܢ ܪܓ݂ܵܫܵܐ ܗ݇ܘܸܬ ܒܩܲܪܬܵܐ ܐܵܘ ܬܲܚܘ̈ܝܵܬܵܐ ܕܐܸܢܦܠܵܘܲܢܙܵܐ، ܡܲܪܝܸܙ ܠܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܒܲܡܚܲܝܬܵܐ ܬܠܝܦܘܿܢ ܠܐܵܣܝܵܐ ܕܝܼܠܘܿܟ݂، ܐܵܘ ܩܪܝܼ ܠܪܘܩܡܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܲܝܬܵܐ ܕܟܘܪܘܢܐ ܦܵܝܪܸܣ ܐܲܬ݂ܪܵܝܵܐ ܥܲܠ 1800020080.

ܛܸܒܹܐ ܘܡܵܘܕܥܵܢܘܵܬ݂ܵܐ ܦܸܪܝܹܐ ܠܲܝܗܝ ܒ 63 ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܵܘܦܵܐ  http://www.sbs.com.au/coronavirus