اس بی اس دری

خط تلفونى كمك روانى بە چند زبان بشمول درى براى مردم كشورھاى جنگ زدە

اس بی اس دری

The Witness to War hotline provides support in eight different languages

Source: Getty Images

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 7/06/2022 ساعت 4:49pm
منبع: SBS

یک خط تلفون چند زبانه در نیو سوت ويلز بە مردمى كمك ميكند که در اثر جنگھا در خارج از آستراليا متأثر شدە و آسيب روانى ديدە اند. تفصيلات را در اينجا شنيدە ميتوانيد.


نشر شده در 7/06/2022 ساعت 4:49pm
منبع: SBSبه اشتراك بگذاريد