SBS Dinka

Akuar Dut:‘Labor Government is promising to unite people in Australia’

SBS Dinka

Australian Prime Minister Anthony Albanese is seen during a meeting with Treasury Secretary Steven Kennedy at Parliament House in Canberra, Monday, May 30, 2022.

Australian Prime Minister Anthony Albanese is seen during a meeting with Treasury Secretary Steven Kennedy at Parliament House in Canberra, Monday, May 30, 2022 Source: AAP Image/Lukas Coch


Published 31 May 2022 at 12:55pm
By Ajak Deng Chiengkou
Presented by Ajak Deng Chiengkou
Source: SBS

Në ye mɛn ke thöi ke akutë Labor atɔ̈ keke cel juïc kuka cïï Bɛ̈ny Anthony caal cë man adɛ̈ ke bë nɔŋ të wën ben kɛ̈ŋ waar. Në ye mɛn ke pïïr atɔ̈ ke cë yic riɛɛr nëŋö mïïth tɔ̈ thuuk, atɔ̈ keke cë nïïm lɔ nhial.


Published 31 May 2022 at 12:55pm
By Ajak Deng Chiengkou
Presented by Ajak Deng Chiengkou
Source: SBSShare