SBS Dinka

Në yekölë ke kɔc nhiar Aguil Chut Deng alɔ Brisbane agokɛ̈ lɔ lɔ̈ŋ ku bë guɔ̈pde

SBS Dinka

Comrade Aguil Chut Deng at SBS studio

Comrade Aguil Chut Deng at SBS studio Source: SBS


Published 28 May 2022 at 3:56pm
By Ajak Deng Chiengkou
Presented by Ajak Deng Chiengkou
Source: SBS

Në yekölë ke kɔc nhiar Aguil Chut Deng alɔ Brisbane agokɛ̈ lɔ lɔ̈ŋ ku bë guɔ̈pde jäl läär panë Junub Thudän. Aguil ee ye raan töŋ cë kɔc luɔ̈ɔ̈i kunë ye mɛn anyuthë athɛɛk.


Published 28 May 2022 at 3:56pm
By Ajak Deng Chiengkou
Presented by Ajak Deng Chiengkou
Source: SBSShare