SBS Dinka

Professor Akech:'We can not allow River Nile to be destroyed in our country’

SBS Dinka

Juba University, Vice Chancellor Professor. John Apurout Akech

Juba University, Vice Chancellor Professor. John Apurout Akech Source: John Akech


Published 8 June 2022 at 2:11pm
By Ajak Deng Chiengkou
Presented by Ajak Deng Chiengkou
Source: SBS

Panë Junub Thudän ke adiɛɛr atɔ̈ ke loi rɔt në ye mɛn në biääk cennë yeen luel ya bë wɛ̈ɛ̈r wecic. Në yekënë yenëka cennë Professor John Akech ya raan töŋë kɔc cë jai në ye ajuiɛɛrë. Në kë lueel kɔc në ye mɛn, ke bë wɛ̈ɛ̈r wecic aye tïŋ ke bë wɛ̈ɛ̈r riɔ̈ɔ̈k ku bë ka pïïr në piu yic nyaai.


Published 8 June 2022 at 2:11pm
By Ajak Deng Chiengkou
Presented by Ajak Deng Chiengkou
Source: SBSShare