SBS Dinka

SBS Dinka News 01/06/2022

SBS Dinka

SBS Dinka News

SBS Dinka News Source: SBS


Published 1 June 2022 at 3:36pm
By Ajak Deng Chiengkou
Presented by Ajak Deng Chiengkou
Source: SBS

Bɛ̈ny Anthony Albanese ee kɔc cë keek kuany në akuma yic kuɛ̈ɛ̈ŋ ku bïk luɔɔiden jɔɔk. Në yekölë ëya, keka löŋë panë NSW ee bɛ̈nbei cë man adɛ̈ kek yïn bë raan tɛ̈ië week kan ya thïïc ku bë nyïn kan puɔl në kaam ë tiŋ kenë moc.


Published 1 June 2022 at 3:36pm
By Ajak Deng Chiengkou
Presented by Ajak Deng Chiengkou
Source: SBSShare