SBS Dinka

SBS Dinka News 18/06/2022

SBS Dinka

SBS Dinka News

SBS Dinka News Source: SBS


Published 18 June 2022 at 4:41pm
By Ajak Deng Chiengkou
Presented by Ajak Deng Chiengkou
Source: SBS

Në ka cɔlë keek në SBS Dinka në ye kölë ke bɛ̈ny akutë muŋë wëu në Australia wë caal cë man adɛ̈ ke wëu bë keek luɔ̈I në ye runë abë lïk ku ka cën kë dïït kɔɔr keek acenë ke wëu bë luɔɔi. Në junub Thud ke raan ee tiŋ ku jɔl ya money cath kenë yen nɔ̈k.


Published 18 June 2022 at 4:41pm
By Ajak Deng Chiengkou
Presented by Ajak Deng Chiengkou
Source: SBSShare