SBS Dinka

SBS Dinka News 22/06/2022

SBS Dinka

SBS Dinka News

SBS Dinka News Source: SBS


Published 23 June 2022 at 6:36pm
By Ajak Deng Chiengkou
Presented by Ajak Deng Chiengkou
Source: SBS

Panë Victoria atɔ̈k ke cïï caal cë man adɛ̈ke kɔc ye cïït ke NazI nyuɔɔth acë keek bë bɛɛr ya puɔ̈l bïk keek nyuɔɔth. Ba bɛɛr them ku ba ye kakɛ̈ nyuɔɔth ke yïn bë kuum.


Published 23 June 2022 at 6:36pm
By Ajak Deng Chiengkou
Presented by Ajak Deng Chiengkou
Source: SBSShare