SBS Dinka

SBS Dinka News in 28/05/2022

SBS Dinka

SBS Dinka News

SBS Dinka News Source: SBS


Published 28 May 2022 at 2:26pm
By Ajak Deng Chiengkou
Presented by Ajak Deng Chiengkou
Source: SBS

Australia akɔɔr dhöl adɛ̈ ke ben bɛ̈i tɔ̈ në Pacific bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ku bë ciɛɛŋden tɔ̈ cë man thɛɛr. Peny Wong ee cë tuɔɔc bë lɔ jam kenë ye akuutkɛ̈. Në wël kɔ̈k cë keek caal në yekölë, ke guɔ̈pë Aguil Chut abë tïŋ në yekölë.


Published 28 May 2022 at 2:26pm
By Ajak Deng Chiengkou
Presented by Ajak Deng Chiengkou
Source: SBSShare