SBS Dinka

What is Monkeypox and what to know about it?

SBS Dinka

Young person affected by Monkeypox

Young person affected by Monkeypox Source: WHO/Nigeria Centre for Disease Control


Published 7 June 2022 at 3:19pm
By Ajak Deng Chiengkou
Presented by Ajak Deng Chiengkou
Source: SBS

Wäär cennë panë Australia yic kɔc ke dhïc keke cë tuany në në akuɔ̈ɔ̈kë Monkeypox, ke wuɔk cë bë jam wuɔnë Akuar Dut në të yenë bëc kɔc dam thïn ku ye cɛ̈t ke yeŋö lëu ba nyic?


Published 7 June 2022 at 3:19pm
By Ajak Deng Chiengkou
Presented by Ajak Deng Chiengkou
Source: SBSShare