Coming Up Tue 8:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Assyrian radio
THE ULURU STATEMENT FROM THE HEART IN YOUR LANGUAGE

Assyrian: The Uluru Statement From the Heart

Source: Jimmy Widders Hunt

ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܝܵܪ 2017 ܩܲܝܘܡܹܐ ܕܐܵܒܘܼܪܘܼܓܝ̣ܢܵܝܹ̈ܐ ܘܚܲܝܵܢܹ̈ܐ ܕܓܵܙܵܪ̈ܝܵܬܹܐ ܕ ܬܘܪܝܣ ܤܬܪܹܝܬ ܟܦܸܫܠܗܘܢ ܩܵܐ ܠܘ̣ܡܵܕܵܐ ܐܲܬܪܵܝܵܐ ܕܢܵܡܘܣܵܐ ܕܥܲܡܹ̈ܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹ̈ܐ ܩܘܪܒܵܐ ܕܐܘܿܠܘܿܪܘܿ ܘ ܡܘܼܩܪܸܒ̣ܠܘܼܢ ܠܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕ ܐܘܼܠܘܿܪܘܼ ܡ̣ܢ ܠܸܒܵܐ ܩܵܐ ܥܲܡܵܐ ܐܘܼܤܬܪܵܠܵܝܵܐ.ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܠܩܵܠܵܐ ܕܥܲܡܹ̈ܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܘܿܬܒ̣ܵܐ ܕܐܲܬܪܵܐ, ܕܦܵܐܸܫ ܚܒ̣ܝ̣ܫܵܐ ܓܵܘ ܢܵܡܘܼܤܵܐ, ܘܥܲܡܠܝ̣ܬܵܐ ܕܥܒ̣ܲܕܬܵܐ ܕܤܘܼܤܓܵܪܵܐ ܘܡܵܪܬܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ.ܐܵܗܵܐ ܝ̣ܘܵܐ ܤܵܟܼܵܐ ܕܡܲܦܠܲܚܬܵܐ 13 ܠܲܥܙܹ̈ܐ ܐܲܩܠܝ̣ܡܵܝܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈ܐ ܕܥܲܡܹ̈ܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܐܘܼܤܬܪܵܠܝܵܐ.ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܒܥܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܡܫܵܬܐܲܤܬܵܐ ܕܚܝܵܢܘܼܬܵܐ ܒܝ̣ܠ ܥܲܡܹ̈ܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹ̈ܐ ܕܐܘܼܤܬܪܵܠܝܵܐ ܘܥܲܡܵܐ ܐܘܼܤܬܪܵܠܵܝܵܐ ܒܢܝ̣ܬܵܐ ܥܲܠ ܫܪܵܪܵܐ,ܟܹܐܢܘܼܬܵܐ ܘ ܚܘܼܠܩܵܐ‐ܕܓܵܢܵܐ.­ ܡܘܿܤܝ̣ܩܹ̈ܐ ܒܝ̣ܕ ܦ̮ܪܵܢܟ ܝܲܡܡܵܐ. ܨܘܼܪܬܵܐ ܒܝ̣ܕ ܓ̰ܝ̣ܡܝ̣ ܘܝ̣ܕܹܪܤ ܗܵܐܢܬ.Music by Frank Yamma. Photo by Jimmy Widders Hunt.

 

ܐܲܚܢܢ ܕܓ̰ܡܥܝܵܐ ܝܘܲܚ ܓܘܿ ܠܘܿܡܵܕܵܐ ܕܡܵܠܘܿܚܘ̣ܬܵܐ ܕܢܵܡܘ̣ܤܵܐ ܐܲܬܪܵܢܵܝܵܐ ܩܵܐ ܫܢ݇ܬܵܐ 2017, ܕܐܸܬܝܵܐ ܝܘܲܚ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܘ̣ܩܘ̣ܙܝܵܬܹܐ ܕܫܡܲܝܵܐ ܬܵܝܸܡܢܵܝܬܵܐ, ܡܲܩܪܸܒ̣ܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܵܗܵܐ ܒܘ̣ܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܟܲܠ ܠܸܒܲܢ: ܥܫܝ̣ܪܲܬܸܐ ܕܚܲܝܵܢܹܐ ܐܲܨܠܵܝܹܐ ܘܒܢܲܝ ܓܵܙܲܪܬܵܐ ܕܬܘܿܪܝ̣ܤ ܤܬܪܲܝܬ ܐܝ̣ܘܲܚܗܘܵܐ ܐܸܡܘܵܬܹܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ ܡܫܲܠܛܵܢܹܐ ܥܲܠ ܝܲܒܫܬܵܐ ܕܐܘ̣ܤܬܪܵܠܝܵܐ ܘܿܓܵܙܲܪܝܵܬܹܐ ܠܚܵܕܹܪܘܵܢܘܿܗܝ, ܘܙܘ̣ܒܛܸܢܹܐ ܥܲܠܘܿܗܝ ܚܘ̣ܬ ܩܵܢܘܿܢܲܢ ܘܪܵܙܵܐ ܪܝ̣ܙܵܐ ܕܓܵܢܲܢ.

ܐܗܵܐ ܝܠܹܗ ܡܵܐ ܕܥܒ̣ܹܕܠܘܿܢ ܐܵܒ̣ܵܗܵܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܚܫܵܒ̣ܝܵܬܹܐ ܕܡܲܪܕܘܬܲܢ ܡ̣ܢ ܒܪܝ̣ܬܵܐ, ܘܐܲܝ̣ܟ̣ ܡܲܛܠܲܒܹܐ ܕܩܵܢܘ̣ܢܹܐ ܕܬܲܪܥܝܵܬܹܐ ܡ̣ܢ ܥܕܵܢܵܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܬܝ̣ܩܹܐ. ܐܘܐܝ̣ܟ̣ ܥܸܠܡ ܕܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܐܸܫܬܝ̤ܢ ܲܐܲܠܦܹܐ ܫܸܢܸܐ, ܐܵܗܵܐ ܒܝ̣ܬ ܫܘ̣ܠܛܵܢܵܐ ܝ̣ܠܹܗ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܪܘ̣ܚܵܢܵܝܬܵܐ: ܝܸܨܘ̣ܪܵܐ ܡܤܲܢܤܘ̣ܠܵܢܵܐ ܒܝ̣ܠ ܐܲܪܥܵܐ, 'ܝܲܢ ܝܸܡܵܐ ܕܟܵܝܢܵܐ

ܘܐܒܘܿܪܘܼܓ̰ܘܼܢܵܝܹܐ ܘܚܲܝܵܢܹܐ ܕܓܵܙܲܪܬܵܐ ܕܬܘܼܪܝ̣ܤ ܤܬܪܵܝܬ, ܕܒܸܪܝܵܐܝܘܵܐ ܡ̣ܢ ܕܵܗܝ ܥܕܵܢܵܐ, ܦܝܼܫܵܐ ܝܢܵܐ ܐ݇ܤܝ̣ܪܹܐ ܐܸܒܵܗ, ܘܓܵܪܵܓ ܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ ܕܕܲܝܪܝ̣ ܠܬܵܡܵܐ ܘܦܲܝܫܝ̣ ܡܚܘ̣ܝܸܕܸܐ ܥܲܡ ܤܵܢܤܘܿܠܲ

ܐܵܗܵܐ ܐܲܣܘܪܹ̈ܐ ܝܠܹܗ ܐܣܣܵܐ ܕܡܘܠܟܵܢܵܐ ܕܥܲܦܪܵܐ ، ܝܵܢ ܒܸܫ ܨܦܵܝ ܕܒܹܝܬ ܫܘܠܛܵܢܲܝܗܝ.ܕܗܸܝܼܟ̰ ܠܵܐ ܝܠܵܗ ܬܪܝܼܟܬܐ ܝܲܢ ܢܘܗܪܘܗ ܡܘܟ̰ܡܸܝܵܐ، ܘܗܵܠܲܡ ܒܹܚܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡ ܒܹܝܬ ܫܘܠܛܵܢܘܬܵܐ ܕܬܵܓܵܐ.ܕܵܟ݂ܝܼ ܡܲܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܚܲܕ ܦܸܨܠܵܐ ܐ݇ܚܹܪܢܵܐ؟ ܕܥܲܡܵܐ ܐܝܼܬ ܗܘܵܐܠܗܘܢ ܡܘܠܟܵܢܵܐ، ܘܙܲܒܛܲܢܬܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܩܵܐ 60 ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܘܬܙܐ ܝܼܣܘܪܹ̈ܐ ܡܩܘܕܫܹܐ ܛܠܸܩܠܹܗ ܡܢ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܕܘܢܝܹܐ ܓܵܘ 200 ܫܸܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪܵܵܝܹܐ؟

ܒܲܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܫܘܚܠܵܦܹܐ ( ܫܲܡܠܵܝܵܐ) ܥܲܠ ܢܡܘܣܵܐ ܘܛܘܪܵܣܵܐ ܒܲܢܝܵܢܵܐ، ܗܲܡܘܢܹܐ ܝܘܲܚ ܕܐܵܗܵܐ ܒܹܝܬ ܫܘܠܛܵܢܵܐ ܩܲܕܝܼܡܵܐ ܒܸܕ ܡܒܲܗܪܸܢ ܥܲܠ ܐܘܡܬܵܢܵܝܘܬܵܐ ܕܐܣܬܪܵܠܝܵܐ.

ܣܲܗܡܵܐܝܼܬ݂ ، ܐܲܚܢܲܢ ܝܗܘܲܚ ܐܵܢܝ ܥܲܡܵܐ ܒܸܫ ܙܠܝܼܡܹ̈ܐ ܥܲܠ ܦܵܬܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܐܲܚܢܲܢ ܠܐ ܝܗܘܲܚ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬ ܥܲܡܵܐ ܪܘܫܥܵܝܵܐ. ܝܵܠܕܲܝܢ  ܦܝܼܫܠܗܘܢ ܦܪܝܼܫܹܐ ܡܢ ܐܵܒ݂ܵܗܝ ܒܫܵܘܝܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܵܐ ܡܢ ܩܕ݇ܡܬܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܣܲܒܲܒ ܠܝܼܬ ܠܲܢ ܚܘ̣ܒܵܐ ܩܵܬܲܝܗܝ. ܘܲܥܠܲܝܡܘܬܲܢ ܒܸܛܠܵܩܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܚܒ݂ܘܫܝܵܐ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܓܘܒ݂ܪܵܐ. ܓܵܪܓ ܗܵܘܲܝ ܣܲܒ݂ܪܲܢ ܩܵܐ ܕܲܥܬܝܼܕ. ܐܲܢܝ ܡܘܫܵܚܹܐ ܒܐܝܼܬܝܼܩܘܢ، ܐܵܗܵܐ ܝܠܵܗ ܥܲܓ̰ܲܙܬܵܐ ܕܡܚܝܼܠܘܬܲܢ.ܛܵܥܘܝܹܐ ܝܗܘܲܚ ܠܛܘܪܵܣܵܐ ܓܘ ܢܡܘܣܵܐ ܩܵܐ ܡܚܲܝܠܲܢܬܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܘܕܫܲܩܠܲܚ ܠܫܵܘܦܲܢ ܚܫܝܼܚܵܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܓܵܢܲܢ.

ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܗܵܘܹܐܠܲܢ ܚܲܝܠܵܐ ܥܲܠ ܚܸܠܩܲܢ، ܝܵܠܕܝܢ ܒܸܕ ܡܲܢܬܝܼ. ܒܸܕ ܚܲܕܪܝܼ ܓܵܘ ܬܪܹܝܢ ܥܲܠܡܹ̈ܐ، ܘܡܣܪܕܘܬܲܝܗܝ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܫܘܟܵܢܵܐ ܩܵܐ ܐܲܬܪܲܝܗܝ.

ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܗܘܲܚ ܠܲܡܫܲܬܐܲܣܬܵܐ ܕܩܵܠܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܹܐ ܩܵܕ݇ܡܵܝܐ ܓܵܘ ܢܵܡܘܣܵܐ. ܘ ܡܲܟܵܪܵܬܵܐ Makarratta   ܝܠܹܗ ܗܵܘ ܫܲܘܦܵܐ ܒܸܫ ܪܵܡܵܐ ܕܫܲܪܒܵܐ. ܟܦܲܫܬܵܐ ܥܲܡ ܚܕ݂ܵܕܹܐ ܡܒܫܬܲܪ ܐܵܓ݂ܘܢܵܐ، ܟܵܦܘܫܹܐ ܝܠܹܗ ܠܣܲܒ݂ܪܲܢ ܩܵܐ ܚܝܵܢܘܬܵܐ ܫܵܪܝܼܪܬܵܐ ܘܟܹܐܢܵܝܬܵܐ ܥܲܡ ܒܢܲܝ ܥܲܡܵܐ ܕܐܣܬܪܵܠܝܵܐ ܘܩܵܐ ܕܲܥܬܝܼܕ ܒܸܫ ܨܦܵܝ ܩܵܐ ܝܵܠܕ݇ܝܢ, ܒܢܝܼܬ݂ܵܐ ܥܲܠ ܟܹܐܢܘ̣ܬܵܐ ܘܚܘܩܵܢܵܐ ܕܓܵܢܵܐ.

ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܗܘܲܚ ܠܣܝܼܥܬܵܐ ܕ Makarratta ܩܵܐ ܕܓܲܫܩܵܐ ܥܲܠ ܥܲܡܠܝܼܬܵܐ ܕܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܣܘܙܓܵܪܵܐ ܒܹܝܠ ܫܘܠܛܵܢܹܐ ܘܐܸܡܘܵܬܹܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ ܘܡܵܪܬܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ ܒܸܕ ܬܲܫܥܝܼܬܲܢ.

ܓܵܘ 1967 ܦܲܝܫܵܐܝܚܗܘܵܐ ܬܚܘܬ ܚܘܫܒܸܢܝܵܐ, ܓܵܘ 2017 ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܗܘܲܚ ܕܦܲܝܫܲܚ ܫܡܝܼܥܹܐ. ܒܸܫܒ݂ܵܩܵܐ ܝܗܘܲܚ ܠܡܲܫܪܝ̣ܬܵܢ ܘܫܵܪܘܝܹܐ ܗܘܲܚ ܠܲܚܙܘܩܝܵܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܐܲܬܪܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ، ܒܸܟ̰ܝܵܕܵܐܘܟ݂ܘܢ ܝܗܘܲܚ ܕܓ̰ܵܘܓ̰ܝܼܬܘܢ ܥܲܡܲܢ ܓܵܘ ܚܲܕ ܙܵܘܥܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܐܸܣܬܪܵܠܵܝܵܐ ܩܵܐ ܕܲܥܬܝܼܕ ܒܸܫ ܡܲܢܬܝܵܢܵܐ.

 

ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܬܦܘܼܩܘܼܢ ܒܫܵܘܦܵܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܕܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕ ܐܘܼܠܘܼܪܘܼ ܡ̣ܢ ܠܸܒܵܐ ܡܥܲܠ

 http://www.ulurustatement.org

ܝܲܢ ܡܫܲܕܪܘܼܢ ܒܲܪܝ̣ܕܵܐ ܐܸܠܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܩܵܐ ܩܸܢܛܪܘܼܢ ܩܵܢܘܼܢܵܝܵܐ ܕܥܲܡܹ̈ܐ ܫܲܪ̈ܫܵܝܹܐ ܥܲܠ

ilc@unsw.edu.au

 

This podcast collectionܐܵܗܵܐ 

ܒܸܚܒ̣ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܠܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ 20 ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܐܲܒܘܼܪܝ̣ܓܝ̣ܢܵܝܹ̈ܐ (ܡ̣ܢ ܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈ܐ ܕܢܘܿܪܬܼܢ ܬܸܪܘܼܬܹܪܝ̣ܤ ܘܡ̣ܢ ܓܲܪܒܝܵܐ ܡܲܥܪܒ̣ܵܐ ܕ ܐܘܼܤܬܪܵܠܝܵܐ), ܘܒܘܼܫ ܒܸܬ ܓܵܪܘܹܤ ܟܲܕ ܙܵܘܕܵܐ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܡܘܵܬܹ̈ܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹ̈ܐ ܦܲܝܫܝ̣ ܡܬܘܼܪܓܸܡܹܐ. ܐܵܗܵܐ ܚܵܒ̣ܵܘܫܵܘܬܵܐ ܐܲܦ ܒܸܚܒ̣ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ ܠܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ 60 ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈ܐ ܤܲܓܝ̣ ܠܸܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܘܼܤܬܪܵܠܝܵܐ.

Read The Uluru Statement from the Heart in English

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Assyrian: The Uluru Statement From the Heart 04/11/2020 05:05 ...
Alyawarr: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 10:05 ...
Anindilyakwa: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 12:41 ...
Anmatyerr: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 10:05 ...
Burarra: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 10:53 ...
Eastern/Central Arrernte: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 10:03 ...
East Side Kriol: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 07:35 ...
Kimberley Kriol: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 09:29 ...
Kunwinjku: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 08:47 ...
Martu: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 08:53 ...
View More