SBS sa Wikang Filipino

Census 2021 nakita ang paglawak ng multikulturalismo sa bansa

SBS sa Wikang Filipino

Cencus 2021, Filipinos in Australia, Multicultural Australia

Australian Statistician Dr David Gruen addresses attendees during the ABS 2021 Census Data Release, Canberra, Source: AAP


Published 30 June 2022 at 2:56pm
By Krishani Dhanji
Presented by Maridel Martinez
Source: SBS

Sa 2021 Census nakita ang pinaka malaking pagbabago sa populasyon ng Australya


Published 30 June 2022 at 2:56pm
By Krishani Dhanji
Presented by Maridel Martinez
Source: SBS


Mula sa cultural background, relihiyon patuloy ang paglaki ng bilang ng mga naninirahan sa bansa mula ibat ibang lahi.  


Highlights

Advertisement
  • Dumoble ang populasyon sa bilang nitong huling 5 dekada sa 25.5 milyon  
  • Mahigit sa isang milyong katao ang nakapasok sa bansa upang manirahan nitong huling limang taon 
  • Halos pantay ang bilang ng mga Millennials  mula edad 25 hangang 39 taong gulang sa mga Baby Boomers, nasa edad mula 55 hangang 74 na taong gulang.

 

Makinig sa  10am-11am 

Sundan   

 

 

 


Share