Australia tej pej xeem thiab cov neeg nyob ruaj tej tab zag thiab tej txiv thov tsis tau visa rov qab los rau teb chaws Australia

Tej poj niam thiab txiv neeg uas yuav Australia cov pej xeem thiab yog cov neeg nyob ruaj (permanent residents) raug txwv tsis pub rov qab los rau lub teb chaws Australia rau lub caij nom tswv Australia tau txwv tsis pub cov neeg Suav ntawm teb chaws Suav thiab tej neeg txawv teb chaws tau mus ncig xyuas teb chaws Suav tuaj los yog rov qab los rau teb chaws Australia.

Australian Chinese Jay Chen seeks evacuation of his wife stranded in Wuhan.

Australia tej poj niam thiab tej txiv uas khuam daig ntawm teb chaws Suav rau lub caij nom tswv Australia txwv tsis pub neeg tuaj rau lub teb chaws no Source: Supplied

Ib nkawm niam txiv neeg Australia caj ces neeg Suav uas nyuam qhuav sib yuav tshiab raug cais, vim tsoom hwv Australia tau siv cov kev txwv tsis pub tej neeg Suav ntawm teb chaws Suav tuam tshoj thiab tej neeg txawv teb chaws uas mus xyuas teb chaws Suav tuaj rau teb chaws Australia no, txawm tau qhia rau zej tsoom lawm tia nws yuav tso cai rau tej neeg no rov qab los rau teb chaws Australia no.

Lub tuam chav Department of Home Affairs tau qhia tias cov kev txwv no muaj lub hom phiaj los tiv thaiv kom txhob muaj cov kab mob coronavirus (COVID-19) no sib kis xwb, tab sis yeej tsis txwv Australia tej pej xeem, cov neeg permanent residents uas nyob ruaj hauv teb chaws Australia nrog rau lawv tsev neeg los yog tej poj niam thiab tej txiv lawv yuav txawv teb chaws tuaj ntawd.

Tab sis yeej muaj neeg qhia rau SBS News tias muaj tej xwm txheej li no cuam tshuam rau 30 tus neeg diam, piv txiv li ib tug neeg Australia caj ceg neeg Suav uas nyuam qhuav yuav txijnkawm nrog rau ib tug neeg Suav tsis ntev los no los yog tsis pub Australia cov pej xeem permanent residents rov qab los rau teb chaws Australia no.
Advertisement
 
NYEEM TAU NTXIV
1x1

Qi Chang thiab Chenfei Deng nyuam qhuav sib yuav ua txij nkawm tsis ntev los no thaum nkawv tau mus xyuas Shanghai tom qab nkawv tau sib tham ua pleev nkauj nraug los tau 2 xyoos ntawd.


Txawm Ms Qi yog ib tug neeg nyob ruaj hauv teb chaws Australia no thiab muaj cai caij dav hlau rov qab los rau xeev Tasmania hnub tim 06.02.2020 lawm los nws tus txiv uas tseem yog ib tug tub kawm uas thov cov student visa tuaj kawm ntawv hauv teb chaws Australia tsis muaj cai rov qab tuaj rau teb chaws Australia tam sim no.

Txawm nkawv tau muab nkawv tej ntaub ntawv rau tej neeg ua hauj lwm ntawm tshav dav hlau tias nkawv yeej tau sib yuav tiag lawm los lawv yeej tsis pub tus poj niam no tus txiv nrog nws rov qab los rau teb chaws Australia li.Tsuas yog tom qab nws tib leeg tau rov qab los txog rau teb chaws Australia no lawm, Ms Qi txheeb tau tais Department of Home Affairs lub vas sab qhia tias vim nws tus txiv tseem siv cov student visa ces thiaj tsis pub tuaj vim nws cov visa twb yuav tag rau hnub tim 15.03.2020.

5df0bfa0-cc09-42fa-b486-b0c6d04d9925
Qi Chang thiab Chenfei Deng raug cai (Supplied).
 

"Kuv mloog tau tias kuv tsis muaj peev xwm ua tau dab tsi pab, thiab tsis paub tias yuav yuav ua li cas li," Ms Qi tau qhia rau SBS News li ntawd.Ms Qi los kuj xeeb me nyuam hauv plab tau 5 hlis lawm thiab nws hais tias nws txhawj tsam nws tus txiv tsis tau rov qab tuaj rau teb chaws Australia rau lub caij nws yug nws tus me nyuam lawm."Kuv tau pom kuv tua mob liab thawj zaug rau hnub zwj Feej (Wednesday) thiab nws yeej ntxim hlub heev, tab sis kuv tus txiv yeej tsis pom tias kuv yug nws li cas li."

"Kuv xav kom kuv tus txiv tau rov qab tuaj kom sai li sai tau vim nws yeej muaj cai tuaj nyob tau hauv teb chaws Australia no."

NYEEM NTXIV
1x1

Cov neeg caij lub nkoj ncig ua si ntawm Sydney raug txheeb tau tias tsis tau tus kab mob coronavirus


Lub tuam chav Home Affairs lub vassab qhia tias "Tej neeg uas yog Australia cov pej xeem thiab cov neeg permanent residents cov poj niam los yog cov txiv los yog lawv tsev neeg thiab tej neeg tus tu thiab saib xyuas tej me nyuam muaj cai tuaj tau rau teb chaws Australia no txawm tias nom tswv Australia yuav tau txwv tsis pub cov neeg Suav thiab cov neeg txawv teb chaws tau mus ncig xyuas teb chaws Suav tuaj rau teb chaws Australia.

Thiab nom tswv yeej yuav npaj cov visa raws li qhov tsim nyog rau tej neeg no txuas ntxiv ntawm cov hauj lwm uas tau siv dav hlau mus thauj Australia ib cov pej xeem ntawm teb chaws Suav rov qab los lawm."Tau muaj ib tug kis ntawm Department of Home Affairs hais tias lub tuam chav no tsis xav tawm tswv yim dab tsi txog tej xwm txheej ntiag tug no.“Peb yeej tso cai rau tej neeg uas raug nom tswv tsis pub visa rau siv mus hais kom thim cov kev txiav txim siab no tau."

Muaj cov neeg ntsib tej teeb meem muaj ntsis zoo sib xws li no txog li 30 tus diam

Migration agent Kirk Yan uas yog ib tug neeg khiav ntaub ntawv pab rau tej neeg tsiv teb tsaws chaw (Migrant agent) tau qhia rau SBS News tias nws yeej paub tias muaj cov xwm txheej zoo li no yam tsawg li 30 tus neeg diam.

"Yog tej yam cov heev tias yog vim li cas Mr Deng thiaj tuaj nrog Ms Qi nyob ua ke tsis tau, vim nkawv twb sib yuav thiab twb muaj me nyuam lawm thiab xav tau kev pab cuam."

"Nqe ob tuaj ntxiv ces nkawv tsis paub tias xyov thaum twg nkawv mam li thov tau cov visa no rov qab tuaj rau teb chaws Australia no, ces thiaj ua rau nkawv txhawj tias tsam yuav muaj teeb meem thov tsis tau visa los yog thov tsis tau los xeem ua pej xeem Australia lawm."

NYEEM NTXIV
1x1

WHO hais tias txawm cov kab mob coronavirus ua rau neeg tas sim neej coob tuaj ntxiv txog li 1,500 tus lawm los yeej sib yog ib cov kev pauv hloov loj dab tsi.


Feem ntau ntawm cov neeg uas raug txwv tsis pub rov qab los rau teb chaws Australia no nrog lawv tej txiv los yog lawv tej poj niam ces yeej yog tias tej neeg no tseem tsis tau cov partner visas (cov visa sib yuav), tab sis tej neeg no yeej tau hais tias tsis muaj neeg qhia rau lawv tias lawv yuav tsum tau thov tej visa no siv es kom thiaj li yuav tsis raug txwv tsis pub rov qab los rau teb chaws Australia no. 

Mr Yan tau hais tias vim tsoom hwv Australia tej tuam chav ua hauj lwm ntau lub tsis muaj kev koom tes zoo ces thiaj li muaj tej xwm txheej zoo li no.

"Peb yeej tau ntau cov lus taw qhia los ntawm Australia ntau lub tuam chav kom pab tej neeg no, los yeej tau ib co xov xwm cov cov xwb. Kuv xav tias tsim nyog yuav tsum tso cai rau tej neeg tswj ciam teb ntawm tej tshav dav hlau ua lis tej dej num no muaj cai los lis thiab txheeb tej dej num no raws li tej pov thawj tim khawv los xyuas seb,  tej neeg uas rov qab los rau Australia no ntawm tej tshav dav hlau no puas tsim nyog tso rov qab los rau teb chaws Australia no, tsis yog pheej muab cov neeg no tej visas cancelled nkaus xwb."

'Kuv nyuaj siab heev'

Yog tham txog Zixun Wang thiab nws tus txiv Lachlan Maclaine-Cross lawm ces nkawv yeej ntsib tej teeb meem muaj ntsis zoo tib yam thiab. Mr Lachlan tus poj niam uas yog Ms Wang los yeej tsis tau visa tuaj ntawm Suav teb tuaj rau nroog Melbourne rau hnub tim 07.02.2020 no,  thiab txawm tias nws twb tau yuav nws tus txiv neeg Australia no txij lub 12 hlis ntuj tsaib no los lawm.

Nkawm niam txiv no thiaj tau qhia tias nkawv tau hu rau lub tuam chav Home Affairs kom lawv qhia seb yog li cas tiag ua ntej nkawv yuav mus rau ib lub tshav dav hlau ntawm teb chaws Suav, tab sis tej neeg ua hauj lwm hais kom nkawv yuav tsum muab tej ntaub ntawv sib yuav rau lawv saib tso mam li pub nkawv rov qab los rau nroog Melbourne. Ces thiaj ua rau nkawv ua ib siab nyob txuas ntxiv ntawm teb chaws Suav lawm tom qab Ms Wang txheeb tau tias nom tswv tsis pub visa rau nws tuaj rau teb chaws Australia lawm.

d27074cf-a46d-47a9-8161-927eec7dac21
Lachlan Maclaine-Cross and Zixun Wang (Supplied)

Ms Wang tau qhia tias 'Kuv tsis tau ua dab tsi txhaum tab sis tseem raug rau txim thiab.'

"Nws hais tias kuv nyuaj siab heev thiab kuv txhawj xeeb me ntsis txog txoj kev ua lub neej txuas ntxiv hauv teb chaws Australia no rau yav pem suab. kuv tsis xav nyob rau lub teb chaws uas pheej muaj teeb meem rau yus. Kuv yeej mloog tau tias Australia yog ib lub teb chaws muaj ntau tsav neeg tsiv tuaj nyob, thiab lawv yeej cam hwm tej neeg tsiv teb tsaws chaw, tab sis zoo li Australia yeej tsis cam hwm kuv li."

Ms Wang thiab Mr Maclaine-Cross kuj nug thiab xav paub tias nom tswv Australia ho muaj tej txhej txheem dab tsi coj los rau tej neeg siv kom thiaj rov qab mus thov tau visa siv. Vim rau qhov lub tuam chav Home Affairs yeej tsis qhia kom meej tias seb nkawv puas muaj cai yuav thov tau visa no li cas,  thiab ho muaj tej txheej txheem li cas yuav tau ua.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts los yog xov xwm kaw ua suab ntawm lwm cov podcasts platforms thiab download SBS Radio App tau.
Share
Published 15 February 2020 at 2:02pm
By Lin Evelin, Nick Baker
Presented by Vixay Vue
Source: SBS News