Leej twg muaj cai thov tau cov nyiaj coronavirus supplement?

Cov nyiaj coronavirus supplement yog dab tsi thiab leej twg muaj cai thov tau?

centrelink

Australians are queuing up outside Centrelinks office to claim the coronavirus supplement Source: SBS

Nyob lub caij muaj neeg kis tau kab mob coronavirus sib kis tshaj 2,600 tus thiab 11 tug tas sim neej ntawm teb chaws Australia no lawm, tus kab mob no yeej tau ua rau muaj neeg ntau puas txheeb tau poob hauj lwm lawm, SBS mus txheeb xyuas tias seb leej twg thiaj muaj cai thov tau tsoom hwv Australia cov nyiaj pab cuam.

Nyob rau lub caij muaj tej xwm txheej muaj ntsis zoo siab xws li lub caij tej lagluam nyiaj txiaj tsis zoo no, yeej tau muaj ntau puas tus neeg uas poob hauj lwm tshiab tau mus sawv ua nceeg tos ntawm Cetrelinks lub chaw ua hauj lwm thoob teb chaws Australia rau hnub zwj Quag (Tuesday) dhau los ua 2 hnub sib law liag seb puas xav tau ntaub ntawv thov nyiaj los siv.

Cov kab mob COVID-19 uas sib kis coob heev no twb tau ua rau muaj neeg poob hauj lwm ntawm ntau cov lagluam thiab tej tuam txhab nyiaj tshaj li ntawm 800,000 txoj thoob teb chaws Australia rau ntau hli no lawm.
Advertisement
 

NYEEM TAU NTXIV
1x1

SBS Sydney lub chaw nthuav xov xwm raug kaw tom qab muaj ib tug neeg ua hauj lwm kis tau tus mob COVID-19


Yog li ntawd ne ho muaj cov kev pab cuam dab tsi pab rau tej neeg Australia uas poob hauj lwm lawm?

Tej nyiaj pab cuam rau tej neeg poob hauj lwm vim cov kab mob coronavirus

Hnub zwj Hnub (Sunday) dhau los tsoom hwv teb cahws Australia tau qhia tias cov neeg uas tau nyiaj welfare pab cuam tam sim no thiab cov neeg tseem yuav thov tshiab yuav tau nyiaj pab txog li $550 rau ob limtiam, qhov no txhais tau tias lawv yuav tau cov nyiaj no ob npaug uas yog $1,100 rau 14 hnub ntawd tau ib zaug twg. Thiab tsoom hwv qhia tias yuav pab cov nyiaj no rau tej neeg li hauv qab no:

  • Cov neeg tseem nrhiav hauj lwm ua (JobSeeker Payment (NewStart Allowance))
  • Cov nyia thov tau rau lub caij yus mob (Sickness Allowance)
  • Cov nyiaj pab rau tej hluas uas tseem nrhiav hauj lwm ua (Youth Alloance)
  • Cov nyiaj them rau tej niam txiv pab zov me nyuam (Parenting Payment Partnered)
  • Cov nyiaj them rau yim neeg muaj ib tug niam los yog ib tug txiv tsev (Parenting Payment Single)
  • Cov nyiaj them rau nkawm niam txiv uas muaj ib tug tsis ua hauj lwm (Partner Allowance)
  • Cov nyiaj them pab rau tej cuab yig neeg ua liaj ua teb txom nyem nyiaj txiaj (Farm Household Allowance)
Hnub zwj hli (Monday) dhau los no tsoom hwv Morrison tau los txiav txim pub cov nyiaj Youth Allowance, Austudy and Abstudy rau tej tub kawm thiab cov neeg tseem xyaum ua hauj lwm thiab.

e8e4608e-e491-4444-8d2a-841764dcea97
Tej neeg sawv ua nceeg sab nraum Centrelink lub chaw ua hauj lwm ntawm lub zos Southport, Gold Coast, Queensland, Australia-AAP

Anne Ruston uas yog tus pwm tsav lis laj fai pab zwj tsoom (Social Services Minister) yeej lees pab kom tej neeg ua hauj lwm casual thiab tej tub kawm muaj nyiaj pab lawv kawm ntawv thiab ua hauj lwm. Tab sis tseem yuav txog hnub tim 27 April mam li tau cov nyiaj no siv thiab yuav tau txog li 6 lub hli.

Kuv muaj peev xwm thov tau cov nyiaj no li cas?

Yog tias koj twb tau cov nyiaj JobSeeker Payment los yog tau lwm cov nyiaj pab cuam ntawm nom tswv lawm ces koj yeej yuav tau cov nyiaj coronavirus supplement no thiab nom tswv yuav xa ncaj qha rau koj phau ntawv khaws nyiaj rau lub hlis tom ntej no lawm. Tab sis tam sim no yeej muaj neeg Australia poob hauj lwm coob tuaj ntxiv lawm yuav tsum tau mus thov tej nyiaj no ib hom twg. Thiab nom tswv yeej pub tej neeg muaj cai thov tau cov nyiaj JobSeeker Payment thiab Youth Allowance no ntau yam uas koj muaj peev xwm thov tau li hauv qab no lawm thiab yog tias koj yog cov neeg:

  • Ua hauj lwm full time tab sis poob hauj lwm lawm los yog raug muab rho tawm hauj lwm lawm.
  • Cov neeg tib leeg uas ua ib hom lagluam dab tsi, cov neeg ua hauj lwm casual, ua hauj lwm contract uas khwv tau nyiaj tsawg rau lub caij no lawm.
  • Cov neeg tu thiab saib xyuas ib tug neeg uas kis tau tus mob coronavirus no.

Tsoom hwv Australia kuj tau qhia tias nws tsis txheeb seb tej neeg muaj peev txheej los yog khwv tau nyiaj li cas lawm, thiab tsis kom lawv tos ib lub caij mam tau lawm, tab yeej tseem yuav txheeb xyuas seb yus khwv tau nyiaj li cas ces nom tswv tsuas pab raws li qhov tsim nyog tau xwb. Cov neeg khwv tau nyiaj tsawg dua $1,075 rau ob limtiam (14 hnub) ntawd muaj cai yuav thov tau cov nyiaj coronavirus supplement no txwm nkaus.

j4pUtnY6_normal.jpgServices Australia@ServicesGovAU Muaj neeg siv peb cov online services coob heev ces peb lub vassab tsis ua hauj lwm xwm yeem tab sis peb yeej kub siab los xyuas kom rov qab siv tau li qub. Yog tias koj xa ntawv thov cov nyiaj JobSeeker Payment ces koj yeej muaj peev xwm xa tau hauv online 24 teev 7 hnub thiab peb xav kom koj yuav tsum tau mus siv cov online services no. ET1FmYRX0AcaScY?format=jpg&name=small 35 10:03 AM - Mar 24, 2020 Twitter Ads info and privacy

97 tus neeg tham txog cov kev thov cov nyiaj coronavirus supplement no.
Tab sis yeej muaj cov txheej txheem thov thiab xa ntaub ntawv sob chab sib chaws heev. Centrelink tej chaw ua hauj lwm tsis muaj peev xwm yuav nrhiav tau cov kev pab cuam raws li tej neeg xav tau los yog ua rau tej neeg hu xov tooj thov kev pab cuam yuav tau tos ntau teev, yog li nom tswv thiaj nqua hu kom tej neeg mus thov cov nyiaj welfare tshiab mus siv cov kev pab cuam hauv online ntawm .

"Tej neeg uas xav tau txais kev pab cuam tshaj plaws yog cov uas tsis tau nyiaj qhov twg los siv li lawm, ces lawv thiaj li tuaj thov nyiaj ntawm Centrelinks thawj zaug...Nyob rau lub caij peb tseem tshaj tej xov xwm no los yeej muaj neeg poob hauj lwm coob tuaj ntxiv lawm thiab, yeej muaj neeg coob heev raug tej teeb meem li hais no...Peb thiaj yuav tsum tau ua zoo xyuas kom siv tau cov kev pab cuam hauv online kom zoo npaum li zoo tau thiab xub kub siab xyuas tej neeg hu xov tooj thov kev pab cuam uas lawv tsis muaj peev xwm xav tej ntaub ntawv thov kev pab cuam hauv online ntawd, " raws li Cassandra Goldie uas yog tus coj lub koom haum Australian Council of Social Services tau qhia rau chaw nthuav xov xwm ABC News rau hnub zwj Quag (Tuesday) dhau los tau qhia.

Leej twg yuav tsis tau cov nyiaj no?

Tej neeg thov tau cov temporary visa tuaj rau teb chaws Australia no yuav thov tsis tau tej nyiaj no siv. Vim muaj ntau caum txheeb tus neeg New Zealand nyob ntawm teb chaws Australia no los yeej rau tej teeb mem no tib si vim tseem cuam tshuam txog tej cai tsiv teb tsaws chaw uas tau tsim los siv rau lub caij John Howard tseem ua nom ntawd. Hnub Tuesday dhau los, thawj pwm tsav Jacinda Ardern thiaj tau qhia tias nws xav thov kom Australia tus thawj pwm tsav Scott Morrison zam ib ntus rau nws tej pej xeem thiab.

"Tsuas yog lub caij no thiaj xav kom pab tej neeg New Zealanders xwb. Vim rau qhov yog lawv cais lawv tus kheej lawm ces peb tsim nyog yuav tau pab lawv thiab," Jacinda Ardern tau qhia rau tej neeg nthuav xov xwm.
870053ab-72b6-4eed-8765-d857ab333b59
Lub pob nias thov kev uas nws txawj nias nws kom teeb ntsuab es tej neeg thiaj hla tau kev ntawm nroog Sydney ntawm thaj chaw Martin Place (AAP)

Tau muaj ib tug kis ntawm Senator Ruston's lub chaw hauj lwm tau qhia rau SBS News hnub zwj Quag (Tuesday) dhau los tias pej kum haiv cov tub kawm tsis muaj cai thov tau cov nyiaj no siv. Yog li lub koom haum Innovative Research Universities (IRU) thiaj sau ib cov ncauj lug qhia txog nws cov kev txhawj xeeb tias:

"IRU yeej txhawj xeeb heev txog tej tub kawm pej kum haiv uas tsis muaj cai thov tau cov nyiaj coronavirus supplement no siv, thiab tej zaum lawv yuav txom nyem rau lub caij muaj tej teeb meem phom sij no, yog tham txog tej tub kawm uas tsis tau txais kev lwm yam pab cuam thaib tsuas ua hauj lwm part-time pab lawv tus kheej xwb."

Puas muaj xov zoo rau tej neeg tsiv teb tsaws chaw thiab?

Senator Ruston tseem tab tom los txheeb xyuas tag nrho tej visa txhua yam seb puas tsim nyog pub ib cov neeg txawv teb chaws tuaj ua hauj lwm raug cai hauv teb chaws Australia no muaj cai thov tau cov nyiaj no siv thiab, tab sis nom tswv yeej tseem tsis tau los txiav txim siab seb yuav ua li cas li. 

Ntxiv ntawd los tsoom hwv Australia kuj tsis kom cov neeg tsiv teb tsaws chaw nyuam qhuav tuaj nyob tshiab thiab nyob ruaj hauv teb chaws Australia no txhob tau tos ntev mam thov tau tej nyiaj pab cuam siv lawm thiab.

"Qhov no txhais tau tias  tej neeg tsiv teb tsaws chaw uas nyob ruaj lawm yuav muaj cai thov tau nyiaj siv ib ntus rau lub caij cov kab mob coronavirus tsim teeb meem rau tej lagluam no mus tsis tau lawm," raws li tus kis ntawm lub tuam chav lis laj fai pab zej tsoom (Department of Social Services) tau qhia rau SBS News. 

NYEEM TAU NTXIV
1x1

Vim li cas lub limtiam no thiaj yog lub limtiam tseem ceeb yuav txiav txim tias seb Australia puas yuav muaj peev xwm tswj tau kom cov kab mob COVID-19 sib kis.


Tus kis no qhia tias yeej muaj tej nyiaj pab cuam welfare rau cov neeg thov cov temporary visa tuaj rau teb chaws Australia no ib ntus thiab "yog tias lawv txom nyem nyiaj txiaj ces muaj peev xwm thov tau cov nyiaj Special Benefit Payment thiab."

Cov kev pab cuam no zoo li cas rau tej neeg xwb?

Tom qab nom tsoom hwv Australia tau qhia txog nws cov kev txwv ntau yam tshiab, ces ua rau muaj neeg thoob teb chaws Australia tau mus tos ntev heev rau ntawm Centrelinks tau chaw ua hauj lwm coob heev. Hnub zwj Hli (Monday) dhau los ces yeej tau hu tub ceev xwm mus tswj tej xwm txheej no ntawm qee lub chaw hauj lwm Centrelinks. Hos tej neeg hu xov tooj thov kev pab cuam no yuav tau tos ntau teev thiab tsoom hwv lub vassab  cia li siv tsis tau ntau zaus lawm. Thiaj ua rau tsoom hwv tus pwm tsav lis cov lajfai pab cuam hu ua Stuart Roberty no tau liam yuam ke tias yog tim cov neeg hackers tab sis tsis muaj tseeb tiag. Ces nws thiaj tau los thim nws cov lus tshiab tias:

"Vim kuv tsis paub tias tej nom tswv yuav muaj cov kev txiav txim siab li cas rau hnub Sunday dhau los ces thiaj muaj tej xwm txheej no, tab hnub zwj Quag (Tuesday) dhau los nws kuj tau hais tias " tsim nyog kuv yuav tau tos kom ua tib zoo tshuaj ntsuam kom tau qhov tseeb tso kum mam li hais tej lus ntawd."
5e666099-6e9d-4ca7-b6c5-694bcd6045b3
Government Services Minister Stuart Robert (AAP)

Anthony Albanese yog tus coj ntawm lwm pawg fai kum xeeb (Opposition Leader - Labor Party) tau hais tias yog tej yam tsis tsim nyog li.

"Stuart Robert tseem tau xa tsab xo yuam kev nag hmo thiab," Mr Albanese tau hais li ntawd.

"Yog tej yam tsis zoo thiab yuav muaj tau teeb meem rau tej neeg tau, thiab yuav ua rau lawv tsis ntseeg tsoom hwv tej kev pab cuam lawm."

Txawm li cas los nom tswv yeej tau cog lus tias yuav ntiav cov neeg li 5,000 tus los ua hauj lwm pab ntxiv rau Centrelink ntxiv kom thiaj pab tau tej neeg sawv daws raws li qhov sawv daws xav tau. Thiab xav kom neeg Australia yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg li 1.5 metres, los yog thaum mus rau sab hauv Centrelinks lub chaw ua hauj lwm lawm yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg li 4 metres ib puag ncig yus. Yog koj ntseeg tias tej zaum koj kis tau tus mob no lawm ces hu nrog koj tus kws kho mob tham xwb txhob mus ntsib mus cuag lawv, los yog hu tau rau National Coronavirus Health Information Hotline tus xov tooj 1800 020 080. Yog tias koj uas tsis tau pa thiab muaj xwm ceev cuam tshuaj txog kev mob nkeeg ces xav kom koj hu rau tus zauv xov tooj 000.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcasts, spotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.


Share
Published 26 March 2020 at 1:58pm
By Nick Baker
Presented by Vixay Vue