Cov nyiaj $66 billion pab tej lagluam thiab pej xeem thiab cov kev txwv lwm yam ntxiv

Tsoom hwv Australia tau los qhia txog nws cov nyiaj pab cuam zaum 2 txog li $66 billion dollars pab rau tej lagluam thiab cov neeg tau nyiaj welfare thiab tej neeg poob hauj lwm. Tsis tas li no thawj pwm tsav tseem qhia ntxiv tias ntshe tseem yuav muaj cov kev txwv tshiab tsis pub neeg nyob sib ze kom txhob kis tau tej kab mob no, thiab kom txhob mus ncig txawv xeev los yog hauv lub xeev no lawm. Cov nyiaj no yog ib feem ntawm ntau cov kev pab cuam uas tsoom hwv yuav coj los pab teb chaws Australia tej lagluam thiab tej pej xeem txog li $189 billions.

Australian Prime Minister Scott Morrison speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra, Friday, March 20, 2020. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING

Prime Minister Scott Morrison will outline the government's second stimulus package on Sunday (Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP

Hnub Sunday no (22 March 2020) no, Australia tus thawj pwm tsav thiab tus pwm tsav tswj nyiaj txiaj rau tsoom hwv uas yog Josh Frydenberg tau los qhia tias nom tswv yuav los coj cov nyiaj $66 billions los pab rau Australia tej lagluam me, cov sole traders, cov neeg ua hauj lwm casual, tej neeg poob hauj lwm, thiab cov koom haum tsis nce rau nom tswv (Non-governmental Organisation). Cov nyiaj no yog coj los pab rau thawj cov $17.6 billion dollars pab rau tej lagluam thiab tej neeg tau txais nyiaj pab cuam ntawm tsoom hwv. Tsis tas li no Australia lub txhab nyiaj faj seeb haiv (Reserve Bank of Australia) kuj tshwm nyiaj tshaj $100 billions rau tej txhab nyiaj kom lawv qev tau nyiaj coj los pab rau Australia tej lagluam kom ua tau luam txuas ntxiv thiab. Ces cov nyiaj no tag nrho thiaj raug ze li ntawm $189 billions uas nom tswv Australia coj los pab tej lagluam thiab zej tsoom Australia tam sim no.

Tsis tas li no tseem yuav pab nyiaj rau cov neeg tau txais cov nyiaj pab cuam welfare li Newstart Allowence, Youth Allowance los yog cov neeg ua hauj lwm sole proprietor los sis yog gig economy uas khwv tau nyiaj tsawg dua $1,000 rau 2 limtiam yuav tau cov nyiaj  $550 dollars ntxiv rau tej lawv yuav tau (tshaj $1,000) ua zaum 2 ntxiv rau cov neeg poob hauj lwm los yog tseem mus nrhiav tsis tau hauj lwm ua ntawd. 

Hos yuav pab $750 rau cov neeg tau nyiaj welfare pab cuam txog li 5.2 million tus neeg ntawd yuav tau txais cov nyiaj no thawj zaug rau tim 31 March thiab zaum ob rau tim 13 lub 7 hli ntuj 2020 no. Cov neeg txom nyem nyiaj txiaj thiab poob hauj lwm muaj cai rho tau cov nyiaj superannuation $10,000 los siv rau 2 lub financial txij 2019-2020 thiab 2020-2021 yam tsis tau them se dab tsi rau tsoom hwv. 

Advertisement
Dr Jim Chalmers uas yog pab nom Labor tus treasurer kuj tau qhia rau ABC News tias kom tsoom hwv Australia yuav tsum pab tej nyiaj no kom sai npaum li sai tau rau Australia tej lagluam thiab tej pej xeem tam sim no. 

Hos hais txog cov lagluam me ces muaj peev xwm thov tau nyiaj txij $20,000 mus txog rau $100,000 los yog ntau kawg thov tau txog li $250,000 rau lub sij hawm 3 xyoos rau cov lagluam khwv tau nyiaj ib xyoos twg tsawg dua 50 million dollars coj los pab tej tuam txhab tej lagluam, ntiav neeg ua hauj lwm los yog lwm yam nqe siv cuam tshuam txog cov kev ua lagluam kom ua tau lagluam txuas ntxiv. Thawj cov nyiaj economic stimulus package uas tau pab rau tej lagluam ntawd kuj qhia tias tej lagluam muaj cai qev tau tsoom hwv nyiaj coj los siv pab lawv cov lagluam yam tsis tau them se thiab tsis them rau lub sij hawm 6 hlis rov qab rau nom tswv los yog tej tuam txhab nyiaj. Thiab raug nyiaj tag nrho tshaj $25 billions los pab tej lagluam me thiab nrab.

Ntxiv ntawd los Australia lub txhab nyiaj faj seeb haiv (Reserve Bank of Australia-RBA) yeej hais tias yuav siv cov nyiaj txog li $105 billions coj los pab qev rau tej txhab nyiaj tau siv qev rau tej lagluam qev coj mus siv rau lub sij hawm 6 hlis yam tsis tau them paj dab tsi kom tswj tau lawv tej lagluam mus taus ntxiv rau tom ntej $17 billions thawj zaug ntawd.

Ntxiv ntawd los Australia tus thawj pwm tsav Scott Morrison kuj tau qhia ntxiv tias, tej zaum kuj yuav siv cai los tswj kom tej neeg yuav tau cais lawv tus kheej txhob mus nyob sib ze nrog lwm tus neeg (1.5 metre los yog 4 metres ib puag ncig yus thiab lwm tus neeg). Thiab nws xav kom pej xeem Australia tso tseg txhob mus ncig txawv xeev los yog ncig rau ib qho chaw qhov twg ntawm lub xeev yus nyob yam tsis muaj hauj lwm tseem ceeb dab tsi. Qhov no txhais tau tias nom tswv xav kom yus nyob twj ywm hauv tsev txhob tawm mus yog tsis muaj num tseem ceeb dab tsi.

Dua ntawm cov kev tau txwv tsis pub tej neeg sib sau hauv ib qhov chaw ntawm ib lub tsev twg txog li 100 tus neeg thiab tshaj 500 leej nraum zoov ntawm tshav puam, ces Australia tus thawj pwm tsav Scott Morrison hais tias tej zaum kuj yuav muaj cov kev txwv nruj tuaj ntxiv li txwv ib lub nroog twg, ib lub zos twg uas muaj cov kab mob coronavirus (COVID19) kis tau coob tsis pub mus los tau yooj yim.

Tsis tas li no los cov kuj muaj ib cov khoom pab cuam rau tej neeg yuav tau cais lawv tus kheej 14 hnub hauv tsev ntawm xeev Victoria uas tsis muaj peev xwm tawm mus yuav tau zaub mov noj los yog tej khoom siv qee yam yuav tau txais cov khoom no txij tag kis tim 23 March mus kom tej neeg no tau siv rau 2 lub limtiam.  Tej khoom noj no ces muaj tej zaub mov li cov mis khaws cia tau ntev, pasta, cereal, tshuaj txhuam hniav, tshuaj pleev kom txhob tsw tsog, tshuav sawv plaub hau, tshuaj da dej ntawd.

Tej neeg nyob ntawm xeev Victoria muaj peev xwm hu rau coronavirus hotline tus xov tooj 1800 675 398 yog tias lawv xav tau tej khoom no pab rau lawv tus kheej los yog pab rau lwm tus.

Yog li ntawd tej zaum kuj yuav muab tej cafe, night clubs, pubs thiab tej khw noj mov thiab tej chaw muag khoom retails kaw kom tas los kuj tau. Tsuas yuav cia cov khw muag khoom noj tseem ceeb li khw muag tshuaj, tuam txhab nyiaj thiab chaw kho mob chaw sam roj thiab tej tuam chav hauj lwm tseem ceeb qheb nrog rau cov convenient stores lawm xwb, hos tej hauj lwm tsis tseem ceeb dab tsi ces tej zaum yuav raug kaw los kuj tau. 

Kuj tau muaj cov xeev li Victoria thiab New South Wales, Tasmania, South Australia, Western Australia thiab Australian Capital Territory tau qhia tias lawv kaw lawv cov ciam teb xeev tsis pub tej neeg txawv xeev mus rau lawv tej xeev lawm yog mus ces yuav raug cais 14 hnub soj seb puas kis tau tus mob no. Thiab tau qhia kom txhob mus nciag txawv xeev, nyob twj ywm hauv tsev yog tsis muaj hauj lwm tseem ceeb dab tsi.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcasts, spotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.


Share
Published 22 March 2020 at 12:56pm
By Vixay Vue