Kab mob coronavirus (COVID-19) tau kis thoob ntiaj teb lawm.

Hnub tim 19.03.2020 no muaj neeg hauv ntiaj teb tau tus mob Coronavirus thiab tas sim neej npaum li cas rau ntau lub teb chaws hauv ntiaj teb no li cas lawm? Muaj hmoo kawg tsis hnov Nplog, North Korea thiab Cuba qhia tias seb nws cov teb chaws puas kis tau tus kab mob coronavirus (COVID-19) no li.

Virusi vya coronavirus

Virusi vya coronavirus Source: SBS

Australia muaj neeg kis tau tus kab mob no tshaj 568 leej rau tim 19.03.2020 no lawm.

Tej zaum Australia ib tug scientist yuav muaj peev xwm tsim tau cov tshuaj coronavirus vaccine coj los siv ntau hli tom ntej no lawm tom qab tau muab cov tshuaj kho HIV thiab kho kab mob SARS coj los sib tim ua ke tua tau tus kab mob coronavirus COVID19 no hauv cov raj sim kab mob lawm. Tsuas nrhiav kom tau nyiaj coj los tsim kom tau cov tshuaj no siv lawm xwb tsis tas yuav coj los sim rau tib neeg li Meskas tau sim ntawm nws lub nroog Seattle lawm.

Tsis tas li no los Australia cov tuam txhab dav hlau Virgin Australia thiab Qantas los kuj tau tso tseg tsis ya nws cov dav hlau mus txawv teb chaws lawm thiab. 

Advertisement
Tsoom hwv Morrison tau tshwm nyiaj 2.3 billion pab rau tej lagluam ntxiv rau cov xub pab 17.69 billion dollars los pab Australia cov lagluam me uas raug cov kab mob coronavirus (COVID-19). Thiab kuj tau txwv tsis pub tej neeg sib sau hauv tsev coob tshaj 100 leej thiab txwv sis pub sib sau ua ke tshaj 500 leej sab nraum zoov rau zej tsoom tej chaw. Thiab kuj tau txwv tsis xav pub Australia tej neeg mus ncig txawv teb chaws rau lub caij no lawm. Cov rov qab los yuav tsum tau cai lawv tus kheej li 2 weeks yog leej twg tsis ua raws ces yuav raug nplua nyiaj thiab. Tsis tas li no los tus coj tswj kev noj qab haus huv tsis xav kom neeg Australia nyob sib ze thiab xav kom nyob sib nrug li ntawm 1.5 metres ntawm ib tug twg, thiab yeej tau txwv tsuas pub 2 tug neeg mus xyuas tej laus rau ib zaug twg lawm xwb. Txawm li cas los kuj tsis txwv tej neeg mus siv tshav dav hlau, yuav khoom noj tom tej khw, mus kho mob, siv public transport mus kawm ntawv thiab mus ua hauj lwm. Uas cov nyiaj no yuav siv coj mus pab Australia tej lagluam kom txhob ntog, kom ua tau lagluam txuas ntxiv, pab rau Australia cov neeg tau nyiaj pab cuam welfare ntawm tsoom hwv, ntxiv rau cov nyiaj AUD 2.4 billion uas nom tswv Australia yuav coj los pab tiv thaiv thiab daws cov kab mob coronavirus no. 

Saib Dr Brendan Murphy uas yog tus coj tswj kev noj qab haus huv hauv teb chaws Australia tham txog cov kev txwv tsis pub tej neeg sib sau coob tshaj 500 tus tom tej tshav puam los yog ntawm ib lub koom txoos loj twg los yog txhob nyob sib ze thiab nyob kom nrug ntawm ib tug neeg tau ntawm no: 

Saib tau Australia tus thawj pwm tsav tham txog cov tswv yim los daws cov kab mob coronavirus (COVID-19): 


Muaj cov yam ntxwv mob li no yog koj kis tau tus kab mob coronavirus (COVID-19) no:

 • Hnoos qhuav
 • Ua nplaws
 • Mob qab
 • Los ntswg
 • Nkees nkees
 • Txog txog siav uas tsis tshua tau pa yooj yim.
 • Tej zaum kuj muaj qee tus raws plab thiab xeev siab dia taubhau tab sis muaj tsawg tus xwb.

Hu rau tus xov tooj  nug txog cov kab mob coronavirus tau los yog nrog cov nurses tham txog cov kab mob no tau ntawm  los yog txheeb xyuas tau ntawm

Saib thiab txheeb tau tsoom hwv Australia cov xov xwm txog cov kab mob COVID-19 tau ntawm  Txheeb xyuas tau seb teb chaws Australia muaj neeg kis tau kab mob coronavirus (COVID19) coob npaum li cas Los yog saib thiab mloog tau Dr. Kean-Seng Lim uas yog tus coj ntawm lub koom haum Australia Medical Association ntawm xeev New South Wales tham txog cov kab mob coronavirus tau ntawm Los yog saib tau tej lus nug thiab ntau yam xov xwm txog cov kab mob coronavirus (COVID-19) no ntawm tau. Los yog saib tau ntawm tau. Los sis yog saib tau ntiaj teb lub koom haum noj qab haus huv tau.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus uas yog tus tswj ntiaj teb lub koom haum noj qab haus huv hais tias muaj 4 nqe tseem ceeb yuav tau ua xws li:

"1. Npaj kom txhij los tiv thaiv thiab kho cov kab mob no, 2 tuaj ces txheeb seb leej twg mob, tiv thaiv thiab kho tej neeg no, 3 tuaj tiv thaiv kom tej neeg no txhob kis rau lwm tus, thiab 4 tuaj ces yuav tsum tau nrhiav tswv yim tshiab los tswj tiv thaiv thiab kho tej mob no thiab kawm ntawm tus mob no kom paub zoo tuaj ntxiv."
Ntiaj teb lub koom haum tswj kev noj qab haus huv tau nqua hu kom ntiaj teb tej nom tswv yuav tsum kub siab los nqes tes kiag kom sai tam sim no los tiv thaiv cov kab mob no thiab qhia tias cov kev kaw ciam teb yeej yuav tiv thaiv tsis tau kom tus mob coronavirus no txhob sib kis. Thiab kuj tau qhia tias cov kab mob coronavirus (COVID-19) yog ib cov kab mob sib kis loj (Pendamic) lawm. Thiab tam sim no WHO kuj tau hais tias Europe yog cov teb chaws uas kis cov kab mob no muaj ceem heev lawm. 

Raws li phau ntawv xov xwm Daily Mail tau qhia ces muaj ib cov kws tshawb fawb (Scientists txheeb tau tias cov DNA ntawm tus kab mob coronavirus no muaj ntsis zoo sib thooj li puav cov DNA txog li 96% thiab muaj ntsis zoo li cov kab mob SARS ze txog li ntawm 80%. 

Cov kab mob no tau ua rau muaj ntau yam teeb meem cuam tshuam tsis hais cov kev ntshai, kev kho mob, kev sib tw yuav khoom noj thiab khoom siv, lagluam poob peev thiab tej nyiaj txiaj nom tswv siv coj los pab cawm tej lagluam thiab tiv thaiv los yog kho tej mob no, kev faib cais ntxub ntxaug lwm tsav neeg, kev declare state of emergency, kev thov kev pab cuam ntawm lwm lub teb chaws los tiv thaiv thiab kho tej mob no, kev txwv tsis pub tej neeg caij dav hlau mus txawv teb chaws rau tej teb chaws muaj cov kab mob no sib kis los yog tuaj rau qee lub teb chaws, cov kev txwv tsis pub visa rau ib cov teb chaws mus xyuas lwm lub teb chaws thiab lwm yam xwm txheej li tej kev tsim cov tshuaj vaccine coj los kho tej mob no, cov kev tau txais kev txheeb thiab kho dawb los yog yuav tau them nyiaj, tej chaw yuav mus txheeb cov kab mob no mus txog rau tej xov xwm txog cov kab mob no thiab yuav tiv thaiv yus tus kheej yus tsev neeg los yog tej tsev ntau tshooj, koom haum, tuam chav los yog tej tuam txhab uas muaj neeg nyob ua ke los yog ua hauj lwm ua ke coob coob tias yuav tiv thaiv thiab pov puag li cas kom txhob kis tau cov kab mob no.

Tam sim no (19.03.2020) muaj neeg hauv ntiaj teb tau kis tau cov kab mob Coronavirus uas ntiaj teb lub koom haum tswj kev noj qab haus huv (World Health Organisation-WHO) tau tis dua npe tshiab ua COVID-19) muaj neeg tas sim neej thiab kis tau tus mob no raws li hauv qab no lawm raws li lub vas sab    thiab ntawm tau qhia, tab sis tsuas qhia qee lub teb chaws xwb koj mam li mus txheeb tau lwm lub tb chaws kom ntxawv ntxiv ntawm 2 lub vas sab tau teev no ntxiv. Hauv qab no yog qee lub tebchaws cov neeg kis tau tus mob coronavirus COVID19 no:  1. Muaj neeg kis tau tus mob no hauv ntiaj teb no ze txog li 214,894 tus thiab tas sim neej tshaj 8,732 tus thiab muaj 8,313 tus raug kho zoo ntawm cov teb chaws tshaj 140 lub lawm. 
 2. Teb chaws Suav (China - Mainland China, Hong Kong thiab Macau thiab Taiwan). Muaj tej neeg mob sib sau ua ke tag nro tam sim no muaj neeg kis tau tus mob no txog 81,102 tug; muaj cov tas sim neej txog li 3,242 tus, hos cov kho zoo lawm muaj txog 83,313 tus lawm. Teb chaws Suav tsis lees tias nws yog qhov chaw pib muaj cov kab mob coronavirus no sib kis li nom tswv America ntau tus tau hais thiab tau hais kom lawv thov txim tab sis lawv tsis kam thov txim.  tswv tau txwv tsis pub noj dev thiab miv thiab tau muab lub khw muag tsiaj qus kaw lawm tab sis ho tsis txwv nab, qav thiab vaubkib. Suav kuj qhia tau tias nws tsim tau cov tshuaj kho COVID-19 ntsiav lawm. Nws kuj qhia tias Suav nyiaj ntxeem dhau cov kab mob sib kis muaj ceem no lawm vim muaj neeg kis tau tsawg heev tam sim no. Askiv los kuj qhia tias nws tsim tau ib cov lawm thiab tseem yuav coj mus sim kho tej neeg seb puas siv tau zoo. Nom tswv Meskas los kuj hais tias xyov nws puas yuav muaj peev xwm tswj tej nqe tshuaj vaccine coronavirus no kom pheej yig thiab yog tsim tau coj los siv tiag. Nom tswv Hong Kong kuj tau qhia tias cov neeg mus ncig txawv teb chaws rau sab Europe li Italy, France, Germany thiab Spain yuav raug nom tswv coj mus tswj 14 hnub soj seb puas tau tus mob covid19 tso mam li muab lawv tso mus tsev los yog mus ncig nws lub nroog. 
 3. Italy muaj 35,713 kis tau tus mob no, tas sim neej tshaj 2,978 tus. Italy tau kaw nws teb chaws tsis pub tej neeg mus qhov twg kom nyob twj ywm haus tsev lawm xwb. Tus thawj pwm tsav kuj qhia tias yuav siv nyiaj 28 billion Euro los pab rau tej lagluam mus tsis tau rau lub caij muaj tus kab mob no sib kis thiab. Nom tswv Italy tau hais kom kaw txhua cov khw muag khoom tsuas tseg cov khw muag tshuab thiab tej khw muag khoom noj khoom haus xwb. Tsis tas li no los nom tswv Italy kuj tau thov kev pab cuam ntawm Suav thiab Suav kuj tau xa nws ib cov twj thiab cov kws kho mob mus pab Italy lawm thiab tom qab uas Italy tus pwm tsv lis laj fai pej kum tau thov kev pab cuam ntawm nom tswv Suav.
 4. Iran muaj 17,361 tus tau tus mob no thiab tas sim neej 1,135 tus. Kuj tau muaj nws cov nom 23 tug kis tau tus mob no lawm. Iran los kuj tseem xav thov nyiaj USD 5 billion coj los daws tej teeb meem no thiab.
 5. Spain 13,910 leej tau tus mob no, tas sim neej 623 tus.
 6. Germany mob 12,327 tus lawm. Muaj 28 tus tau tas sim neej lawm.
 7. The United States of America (USA) mob 7,769 tus, tas sim neej 114 leegj lawm. Nroog Seatle kuj xav nrhiav tej neeg hnoob nyoog 18-55 xyoos mus sim cov tshuaj vaccine kho cov kab mob no thiab yuav them ib zaug USD 100 tab sis yuav tsum tau koom 14 hlis (1 xyoos thiab 2 hlis) uas yuav tau nyiaj txog li USD 1,100 yog lawv kam los sim siv cov tshuaj vaccine kho cov kab mob coronavirus COVID19 no. Feem ntau ntawm cov neeg tas sim neej no nyob ntawm lub xeev State of Washington thiab cov mob no twb tau kis rau Meskas 49 lub xeev lawm. Yog li 3 lub xeev muaj neeg kis coob tshaj yog State of Washington, New York thiab California. Donald Trump kuj tau qhia tias nws yuav siv nyiaj USD 50 billion los daws cov teeb meem no thiab kuj tau declare emergancy thiab tau hais kom txhua lub xeev npaj cov chaw los sim thiab txheeb xyuas tej neeg seb puas kis tau tus mob no. Ntxiv ntawd kuj yuav muaj tej teej kawm kaw ntawm ntau lub xeev ua rau cov tub kawm ze txog li 7 roob tus tsis tau mus kawm ntawv. Nancy Pelosi uas yog tus coj lub tsev kis xeev qes tau sab laj nrog tsev dawb kom tshwm nyiaj los pab sim thiab txheeb xyuas dawb rau txhua tus neeg America seb puas tau cov mob ni, pab cov lagluam kom ua tau lagluam, pag tej cuab yig, pab tej neeg ua hauj lwm uas poob hauj lwm kom muaj zaub mov noj thiab muaj nyiaj siv. Dr. Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases tau hais tias teb chaws Meskas yeej tsis tau npaj kom txhij yuav los tiv thaiv thiab txheeb xyuas los yog kho tej neeg uas tej zaum kis tau los yog mob cov kab mob coronavirus covid19 no li thaum nws tau qhia rau Meskas lub tsev kis xeev siab. Bernie Sanders hasi tias cov kev kho cov kab mob coronavirus covid19 thiab kev hno cov tshuaj vaccine uas tsim tau no tsim nyog yuav kho thiab hno pub dawb rau txhua tus neeg America xwb tsis yog cov neeg muaj nyiaj thiaj tau siv xwb ho cov txom nyem ces tsis tau kho thiab yuav tsis tau tej tshuaj no hno tiv thaiv lawv tus kheej. Tus nom Republican Tom Cotton ntawm Arkansas hais tias nws xav kom nom tswv America los txheeb xyuas qhov tseeb seb puas rau txim rau Suav uas yog tus kis cov kab mob no, tab sis kuj tau muaj ib tug nom tswv Suav tawm los liam tias twb yog tim Meskas cov tub rog coj cov kab mob no mus kis rau teb chaws Suav. Thiab Meskas kuj tau muab lub Disney Park kaw lawm thiab. Donald Trump kuj tau qhia tias pib txwv tsis pub cov neeg ntawm txhua lub teb chaws Europe mus rau teb chaws Meskas li 1 hli txij hnub Friday tim 13 March 2020 no mus lawm. Brazil tus no Fabio Wajngarten uas tau ntsib Trump ntawm nws lub resort kuj raug txheeb tau tus kab mob covid19 lawm thiab, lub tuam chav tswj kev noj qab haus huv kuj qhia tias yuav soj Brazil tus president Jair Bolsonaro thiab, tab sis Donald Trump yeej tsis txhawj dab tsi. Kuj tau muaj 2 tug nom Republican raug cais vim cuam tshuam nrog ib tug neeg kis tau tus mob uas tau nrog President Donald Trump tham tab sis nws tseem tsis tau mus test seb puas tau tus mob no. Senate Democrats yeej tsim tau ib tsab cai yuav tawm suab kom nom tswv America pom zoo muab cov nyiaj economy stimulus package USD 42.6 Billion  los pab Meskas cov lagluam lawm, hos cov nom Republican los kuj pom zoo tias yuav tau npaj kom sai rau lub caij tsev kis xeev qes tseem yuav tawm suab los tsim tsab cai no. Thiab raws li CNBC News tau kwv yees tseg ces tej kws kho mob ntawm tsev kis xeev tau kwv yees tseg tias ntshe yuav muaj pej xeem America txog li 70-150 million tus yuav kis tau tus mob no los kuj tau. Bloomberg tau qhia tias tej zaum nom tswv Meskas yuav txo se USD 20 billion rau America tej lagluam.
 8. Australia muaj tshaj 560 tus neeg kis tau tus mob no lawm, tas sim neej 6 tug lawm. Australia tus thawj pwm tsav hais tias kom neeg Australia cia li tso tseg txhob mus sib txeeb yuav khoom ntau ntau los cia kom lwm tus txhob yuav tau coj los siv. Xeev Queensland npaj lub lub chaw li Caloundra and Toowoomba coj los rau tej neeg tsav tsheb mus nres thiab txheeb xyuas seb puas kis kab mob coronavirus. Chris Bowen uas yog ib tug nom tseem ceeb ntawm pab nom Labor tau hais tias uas li cas ho muaj cov kev taw qhia sib cov nyom cuam tshuam txog cov kev yuav tau cais yus tus kheej rau tej pej xeem thiab Australia cov nom tswv  tom qab Peter Dutton raug txheeb tau tias kis tau tus mob no lawm tom qab nws tau mus ntsib Ivanka Trump thiab Attorney General William Bar. Tab sis Australia tus coj tswj kev noj qab haus huv Dr Brendan Murphy tau qhia tias yeej ua raws cov kev taw qhia zoo tib yam. Australia lub tuam chav Ministry for Immigration, Citizenship, Migrant Services thiab Multiculrual Affairs los kuj tau hais kom Australia tej khw lagluam muab sij hawm kom ntau rau tej neeg ua hauj lwm ntawm Australia tej khw muag khoom li Coles thiab Woolworths kom thiaj li teeb tau tej khoom siv li ntaub so quav, txhuv, pasta muag rau tej tub kawm tau siv.  Tab sis Coles kuj qhia tias nws yuav tsis pub tej neeg yuav tej khoom no ntau ntau lawm. Formula FI tau ncua tsis pib nws cov kev sib tw caij tsheb lawm thiab tau ua rau muaj lus nug tias puas tsim nyog muaj lwm cov koom txoos sib tw kaw tib yam thiab. Donald Trump tau ntxhais Ivanka Trump los kuj ua hauj lwm ntawm tsev lawm xwb tom qab tau sib txuas lus nrog Home Affairs Minister Peter Dutton. Australia cov Flight Centers uas book cov yuaj (pib-ticket) dav hlau 100 lub kuj raug kaw lawm thiab mam siv hauv online lawm xwb thiab yuav txo cov nqe pib kom pheej yig. Hos Virgin Australia los kuj txheeb tau tias nws muaj ib tug neeg ua hauj lwm kis tau tus mob no lawm thiab yuav txo nws cov fij dav hlau hauv teb chaws Australia thiab mus txawv teb chaws. Australia cov tub rog los kuj tau npaj yuav los pab lis tej haujlwm no lawm thiab. Australia cov lagluam share market los kuj poob peev txog 7% lawm. Tsoom hwv Australia tau qhia tias nws yuav pab nyiaj 17.6 billion dollars pab rau Australia cov lagluam me uas ntiav Australia tej pej xeem ua hauj lwm kom ua tau lagluam thiab muaj hauj lwm rau neeg Australia ua. Lub hom phiaj yog coj los pab Australia lagluam kom txhob ntog thiab ua tau laglum txuas ntxiv, pab kom tej neeg muaj hauj lwm ua, pab rau cov lagluam me, pab rau tej neeg tau nyiaj welfare ntawm tsoom hwv. Nom tswv kuj tau siv nyiaj 2.4 billion dollars los tsim cov clinic pab ntsuam thiab kho tej neeg tau cov nyam ntxwv mob COVID19 tsis tshua hnyav heev kom txhob mus siv tej clinic los yog hospital emergency ntau kom lawv thiaj pab tau tej neeg mob hnyav lawm. Kom tej neeg thiaj tau mus sim seb puas yog tau tej mob no los yog muaj chaw kho tau. Tej neeg ntawm Adelaide muaj peev xwm tsav tsheb drive through mus sim tau ntawm Emergency Services tau yam tsis tas nqes tsheb. Nom tswv kuj tau txwv tsis pub tej pej xeem sib hnia, sib tuav tes thaib tau txwv tsis pub tej pej xeem mus rau cov teb chaws Suav, South Korea, Iran thiab Italy thiab tsis pub tej neeg tau mus raut ej teb cahws no los yog tej pej xeem ntawm tej teb chaws no tuaj rau Australia tam sim no. Thiab tseem tau qhia tias npaj txhij yuav los tiv thaiv yog muaj tej mob no sib kis loj tuaj. Cov mob no ua rau Australian Share market poob lagluam txog li ntawm AUD 51 billion lawm. Tsis tas li no kuj muaj ib tug kws kho mob ntawm Royal Children Hospital tsis kam kho ib tug npoj nam thiab nws tus ntxhais vim nkawv yog neeg Asian thiab ntshai tsam kis tau tus mob coronavirus (COVID-19). Ntxiv ntawd tseem muaj tej neeg mob tsis kam zaum nrog cov neeg Asian uas tos ntsib kws kho mob ntawm chav tos thiab raws li tau muaj ib tug medical staff tau qhia. Tab sis Jenny Makakos uas yog xeev Victoria tus pwm tsav tswj kev noj qab haus huv hais tias yuav tsis cia tej neeg muaj cov kev ntshai thiab txhawj xeeb txog cov kab mob no los faib cais lwm tus neeg. Australia kuj tau txwv 1 limtiam ntxiv tsis pub tej neeg Suav los yog cov neeg txawv teb chaws tuaj rau teb chaws Australia no. Australia tus thawj pwm tsav tau hais tias ntshe tseem yuav muaj ntiaj teb kis tau tus mob no ntau tuaj ntxiv. Tau muaj ib tug poj niam ua hauj lwm ntawm Sydney ib lub tsev laus raug ntsuam tau tus mob no thiab kuj muaj ib tug kws kho mob ntawm Sydney los kuj kis tau tus mob no lawm thiab. Thiab cov neeg tau nyiaj welfare thiab pensioners txog li 6.5 million tus yuav tau nyiaj AUD li 750 dollars.


 
Mloog tau ntiaj teb lub koom haum tswj kev noj qab haus huv cov kev tshab txhais txog tus kab mob coronavirus ntawm no: 
 

 

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcasts, spotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.
Share
Published 6 February 2020 at 11:24am
By Vixay Vue
Source: World Health Organization, Al-Jazeera