အဲးစ်ဘံအဲးစ် ကညီ

podcast

တၢ်လၢအလီၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤခဲလၢာ် ဘၣ်ဃးတၢ်အိၣ်မူဖဲကီၢ်အီစ-တ့လယါအပူၤ- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်၊ တၢ်သံကွၢ်သံဒိးဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢအဘၣ်ဃးဒီး နၦၤတ၀ၢ သ့ၣ်တဖၣ်။

Get the SBS Radio app
Other ways to listen

Episodes

တၢ်သုးလီၢ်အိၣ်ဆိးအတၢ်နဲၣ်ကျဲ။ ။ တၢ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤကိးမံၤဒဲး လၢအဘၣ်ဃးခိသွဲဖဲအီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤ
05/08/202207:07
ဘံးထိရံယါကညီတ၀ၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤလၤကပီၤလါခူးကံၢ်စုမူးအဂ့ၢ် တၢ်တဲသကိးဒီးသရၣ်လီၤဘီလီၤမုၢ်ဒိၣ်
06/08/202209:19
တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤဟံၣ်ဃီအပှ့ၤထီၣ်ထီၣ်လီၤလီၤ
04/08/202204:57
ဂာ်သဝံစှၤလီၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်နီၤလီၤအီၤအဂီၢ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ
03/08/202206:35
အီစထြ့လယါကီၢ်အံၤ ကျိၤကျဲမနုၤတဘိလၢအဂ့ၤကတၢၢ် လၢနကမၤကိၢ်ထီၣ်နဟံၣ်အဂီၢ်လဲၣ်။
30/07/202210:34
တၢ်အိၣ်မူလၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီး တၢ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါယံၤထၢအဂ့ၢ်
30/07/202218:58
ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ဆူၣ်ချ့ကရၢဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤလၢ တၤအုးလၢၢ်တၢ်ဆါ မ့ၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်သးလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်အဂီၢ်
28/07/202204:34
ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယာ်ကရူၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ပဲၤအၢကီၢ်ပယီၤသုး လၢအတၢ်မၤသံထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပှၤဃိးဖိ ၄ဂၤ
27/07/202205:45
သရၣ်နံၤဒိၣ်တဲဖျါအတၢ်လဲၤခီဖျိဖဲကလုာ်ဒူၣ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ဒီး အမူအဒါဒ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတၢ်တိာ်ကျဲၤပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤအသိး
25/06/202217:58
ဖဲအီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤအံၤတၢ်ကွဲးပာ်တၢ်သံအတၢ်န့ၢ်သါန့ၣ်ဘၣ်မနုၤအရ့ဒိၣ်လဲၣ်။
24/06/202210:14
နီၣ်ဝါအိလဲးခၠိၣ်တဲပၠးအတၢ်မၤလိဘၣ်ဃးပှၤကူပှၤကညီအဂ့ၢ်ပီညါ
22/06/202224:34
ကတီၤဆိကၠိတၢ်မၤလိကလီလၢဖိသၣ်ဖဲနယူဆီၣ်သ်ဝံဒီး ဝံးထိရံယါအဂီၢ်
21/06/202205:49
Advertisement

Share
Advertisement