សិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយSBS

podcast

ងាយស្រួលក្នុងការចូលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស និងវប្បធម៌អូស្រ្តាលី។ យើងធ្វើឱ្យការរៀនភាសាអង់គ្លេសងាយស្រួល សប្បាយ និងមិនសាំញ៉ាំ។ កុំគ្រាន់តែរៀនភាសា ត្រូវចូលចិត្តភាសាផង!

Get the SBS Radio app

Episodes

SBS Learn English ភាគទី16៖ ការជួលរថយន្ត | ច្បាប់ទម្លាប់លើដងវិថីប្រទេសអូស្រ្តាលី
28/07/202214:48
SBS Learn English ភាគទី15៖ ការពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | គន្លឹះក្នុងការសន្សំសំចៃថ្លៃអគ្គិសនី
14/07/202215:08
SBS Learn English ភាគទី14៖ បទសន្ទនាអំពីការទៅសម្រាកលំហែ | រដូវរងានៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលី
22/06/202216:28
SBS Learn English ភាគទី13៖ សួរនាំអំពីការងារដែលបត់បែន | ការរៀបចំការងារដែលមានភាពបត់បែននៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលី
09/06/202213:08
SBS Learn English ភាគទី12៖ និយាយអំពីរបបអាហារ | ជំងឺធាត់ជ្រុលក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលី
26/05/202214:39
SBS Learn English ភាគទី11៖ របៀបក្នុងការឆ្លើយសំណួរជាទូទៅក្នុងការសម្ភាសន៍ | ត្រៀមសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ការងារ
12/05/202212:51
SBS Learn English ភាគទី10៖ របៀបក្នុងការនិយាយអំពីលទ្ធភាពដែលអាចកើតឡើង | អូស្រ្តាលីនៅEurovision
28/04/202213:46
SBS Learn English ភាគទី9៖ បទសន្ទនាអំពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលី
14/04/202213:19
SBS Learn English ភាគទី8៖ ការទៅជួបទន្តពេទ្យ / អត្ថប្រយោជន៍នៃការថែទាំធ្មេញ
05/04/202212:43
SBS Learn English ភាគទី7៖ របៀបក្នុងការនិយាយថាអ្នកមិនមានលុយ / ជំនួយពេលជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
17/03/202213:31
SBS Learn English ភាគទី6៖ ចូលចិត្ត & មិនចូលចិត្ត | បង្អែមអូស្រ្តាលី
03/03/202211:31
Advertisement

Share
Advertisement