SBS MU KIRUNDI

Kirundi: The Uluru Statement from the Heart

Source: Jimmy Widders Hunt

Muri Rusama, umwaka w’2017 umurwi w’abaserukira abandi mu basangwabutaka bazwi nk’aba Aboriginal And Torres Strait Islanders niho washoboye guhura ubwa mbere mu nama yahuje ibihugu ku masezerano y’ibwirizwanshingoro hafi y’umusozi Uluru hamwe n’ukwemeza ijambo ryavugiwe ahazwi nko k’umutima wuwo musozi. Iryo jambo rikaba risaba impinduka mw’ibwirizwashingiro rya Australia, ko iryo bwirizwashingiro rikwiye kwemeza ibihugu vy’aho hambere, gutyo bigashingira k’ukuri, ubutungane hamwe n’ukwiyemeza.

Twebwe, twaje tuvuye mu mihingo yose y’amj’epfo twakoranye mukwa w’2017 kubw’amasezerano y’ibwirizwashingiro tukaba dushikije ibi bikurikira turi hano k’umutima w’uwu musozi:

Amoko y’abasangwabutaka bazwi nkab’Aboriginal hamwe naba Torres Strait Islander aribo bene gataka k’umugabane wa Australia hamwe n’amazinga yaco, baka ari benebwo hamwe n’imico n’imigenzo imbere y’amatego yacu. Ibi n’ivyo ba sogokuruza bacu bakoze, twisunze kahise k’imico n’akaranga vyacu, kuva mw’itanguriro hisunzwe amategeko y’aho hambere cane hamwe n’ubumenyi bwa siyanse haheze imyaka irenga 60,000. Iryo ragi, n’umurage udashobora kunyohwa n’ibihugu canke ngo uzimanganywe n’igihugu: igisanira kiri hagati y’ubutaka  hamwe n’abasangwabutaka bazwi nkaba Aboriginal hamwe n’aba Strait Island bavutse muri kahise kindengagihe kiracariho, kandi ni ngombwa umusi umwe rizosubizwa mu kibanza caryo ngo risubire rinywanishwe n’abakurambere bacu. Iri sano niryo rufatiro rwerekana yuko buno butaka ari inyegu yacu. Ntibwigeze butangwa canke ngo buzimanganywe na reta. None bigenda gute? Ngo  abantu babe batuye ku gataka mu kiringo c’ibinjana 60 hama bino bisanira vyeranda ngo biburigwe irengero muri kahise k’isi mu kiringo c’imyaka yababa 200? Hamwe n’impinduka co kimwe n’isubirwamo ry’ibwirizwa shingiro, turizera yuko uno mu rage wacu uzokayangana gose nk’ikimenyetso gishitse c’igihugu ca Australia. Hagereranijwe ibitigiri, ni twebwe bantu benshi bari mu mabohero kw’isi hose. Ntabwo twavutse turi inkora mabi. Abana bacu bakurwa mu miryango yabo ku rwego ruri hejuru cane kandi mu buryo budasobanutse. Ibi ntibishobora kuba mu kwitwaza yuko tutabakunda. Urwaruka rwacu rwirirwa ruyebayeba  mu mabohero ku bitigiri birenze. Bakwiye kuba ivyizigiro vyacu vya kazoza. Ibi n’ibimenyetso ntamusiga vyerekana neza imvo n’imvano y’ingorane dufise. Ibi n’ukudutera ibibazo vyo mutwe birenze mbere bikaviramo ukutagira ubushobozi na gake. Twifuza impinduka mw’ibwirizwa shingiro zigamije guha ubushobozi abantu bacu ngo baronke uburenganzira bwo kuronka ikibanza nyaco mu gihugu cacu. Mu gihe tworonka ubushobozi bwo gufata mu minwe kazoza kacu, abana bacu bazoter’imbere cane. Bazogendera mu bihugu bibiri hama imico n’akaranga vyabo bizoba agashimwe ku gihugu cabo. Turasaba itunganywa ry’ikibanza mw’ibwirizwa shingiro cerekana ijwi ry’abaho hambere . ‘Makarrata’  bisigura Ibirori vyerekana ko amahoro yagarutse inyuma y’amatati n’ivyo bizokwuhira iki gikorwa: kuza hamwe tukanywana inyuma yaya makuba. Vyerekana ubushake bwacu kugira habe imigenderanire nyakuri kandi iri mu kuri n’abantu bo muri Australia  hamwe n’akazoza kabereye abana bacu gashingiye k’ubutungane hamwe no kwiyemeza. Tuzoshiraho Komisiyo Makarrata kugi ngo ikurikirane ishigwa mu ngiro ry’ayo masezerano hamwe n’Ibihugu vya mbere hamwe no kubwizanya ukuri kuri kahise. Mu 1967 twaraharuwe, mu 2017 dushaka kwumvirizwa. Tuve aho twabarizwa gutyo dutangure urugendo mur’iki gihugu cose. Turabahamagariye ngo mwifatanye natwe mu rugendo rw’abantu bafise kazoza keza bo muri Australia.

 

Ushaka kumenya vyinshi ja ku rubuga ngurukanabumenyi Uluru Dialogue kuri www.ulurustatement.org or canke urungike ikete muravyo (email) mu kigo Ingigenous Law Centre, kiri muri kaminuza, UNSW ilc@unsw.edu.au

Menya vyinshi vyerekeye ikiganiro c’imishikirano yerekeye Ijambo ryashikirijwe k’umutima w’umusozi Uluru, aho abene gihugu ba mbere bakomoka mu mihingo itandukanye ya Australia bahanahana ivyiyumviro ku mpinduka hamwe n’ibindi vyiyumviro bitandukanye.

SBS yashikirije iryo jambo ryavugiwe k’umutima w’umusozi Uluru mu ndimi 63 mu ntumbero yo kubandanya ibiganiro n’imiryango iva mu bihugu bifise imico n’akaranga bitandukanye mu ndimi zabo.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Kirundi: The Uluru Statement from the Heart 04/11/2020 05:46 ...
SBS yatanguje isubirwamo rya serivisi y'indimi ikoresha 15/10/2021 07:47 ...
Gutwarwa n'ikoreshwa ry'imbuga hwaniro wobihindura bikaguha umwimbu mwiza mu buzima bwawe 14/10/2021 11:06 ...
Insiguro ya 'Bridging' viza muri Australia 13/10/2021 13:29 ...
Ivyo banki idashaka yuko umenya, ingaruka zo gusaba ingurane ngo urihe ingurane 09/10/2021 16:28 ...
"Ingaruka za COVID-19 ni ntibagiranwa co kimwe n'imvune zo mu mitima" 08/10/2021 10:22 ...
Australia: Umurundi w'imyaka 24 azimirijwe indoto z'umuziki wiwe hataragera 01/10/2021 10:30 ...
Ingurane ihindagurika canke iyidahinduka: Guhitamo ingurane nziza yo kugura inzu 01/10/2021 11:06 ...
" Gukatira umunyororo w'imyaka 25 papa wanje n'ugushaka kumucecekesha," niko Kanimba yavuze 24/09/2021 11:11 ...
Iyongerezwa ry’ikiringo ku mfashanyo zitangwa na centrelink 24/09/2021 12:15 ...
View More