ഓസ്ട്രേലിയ സാമ്പത്തികമാന്ദ്യ ഭീഷണിയിലെന്ന് ഫെഡറൽ ധനമന്ത്രി

SBS Malayalam Today's News June 21, 2022

Source: AAP


Published 27 June 2022 at 6:11pm
By Sajo John
Source: SBS

2022 ജൂൺ 27ലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം..


Published 27 June 2022 at 6:11pm
By Sajo John
Source: SBSShare