ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രതിരോധമന്ത്രി ഇന്ത്യയിൽ; ചൈനയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കൂടുതൽ സഹകരണം ലക്ഷ്യം

Richard Marles

Source: AAP Image/James Ross


Published 20 June 2022 at 6:22pm
By Sajo John
Source: SBS

2022 ജൂൺ 20ലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം..


Published 20 June 2022 at 6:22pm
By Sajo John
Source: SBSShare