ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വീട് വില കുറഞ്ഞെന്ന് റിപ്പോർട്ട്; വില കുറയുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം

sbs malayalam

Source: AAP


Published 1 June 2022 at 6:03pm
By Jojo Joseph
Source: SBS

2022 ജൂൺ 1ലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം...


Published 1 June 2022 at 6:03pm
By Jojo Joseph
Source: SBSShare