ആണവ അന്തർവാഹിനി രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലേഖനമെഴുതി; പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം

News

Source: AAP


Published 10 June 2022 at 6:00pm
By Delys Paul
Source: SBS

2022 ജൂൺ 10ലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം..


Published 10 June 2022 at 6:00pm
By Delys Paul
Source: SBSShare