വൈദ്യുതി ക്ഷാമം കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളെ ബാധിക്കും; ബ്ലാക്കൗട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ

News

Source: AAP


Published 14 June 2022 at 5:54pm
By Delys Paul
Source: SBS

2022 ജൂൺ 14ലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കേൾക്കാം


Published 14 June 2022 at 5:54pm
By Delys Paul
Source: SBSShare