യാത്രക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്; വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് സാധ്യത

SBS Malayalam

Source: AAP


Published 24 June 2022 at 5:43pm
By Jojo Joseph
Source: SBS

2022 ജൂൺ 24ലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം...


Published 24 June 2022 at 5:43pm
By Jojo Joseph
Source: SBSShare