മിനിമം വേതനം ഒരു ഡോളർ കൂട്ടണമെന്ന് സർക്കാർ; തീരുമാനം ഈ മാസം

News

Source: AAP/Lukas COCH


Published 3 June 2022 at 5:43pm
By Delys Paul
Source: SBS

2022 ജൂൺ മൂന്നിലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം...


Published 3 June 2022 at 5:43pm
By Delys Paul
Source: SBSShare