കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ സൗജന്യമാക്കി; ആറു മാസത്തിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള എല്ലാവരും വാക്സിനെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം

SBS Malayalam Today's News

Source: AAP


Published 30 May 2022 at 6:03pm
By Deeju Sivadas
Source: SBS

2022 മേയ് 30ലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം...


Published 30 May 2022 at 6:03pm
By Deeju Sivadas
Source: SBSShare