ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ കൊവിഡ് മരണങ്ങൾ 8,500 കടന്നു; പ്രതിദിന മരണനിരക്കിൽ ആശങ്ക

News

Source: AAP


Published 31 May 2022 at 5:57pm
By Delys Paul
Source: SBS

2022 മേയ് 31ലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം...


Published 31 May 2022 at 5:57pm
By Delys Paul
Source: SBSShare