Coming Up Mon 7:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Vietnamese radio

Cách lưu chứng nhận chủng ngừa COVID-19 vô ứng dụng Service Victoria và Service NSW

COVID-19 digital certificate on Service NSW and Service Victoria apps Source: Printed screen on Service NSW and Service Victoria apps

Hết phong tỏa. Mở cửa. Bình thường mới. Bạn đã sẵn sàng ‘check-in’ khắp nơi và khẳng định mình đã chủng ngừa đầy đủ chưa?

Đầu tiên, cần tải về ứng dụng Medicare, Service Victoria, Service NSW và đăng ký sử dụng. Làm theo những bước hết sức dễ dàng sau đây:

1 - Mở ứng ụng Medicare lên rồi Sign in (đăng nhập)

Medicare app
Medicare app

2 - Gõ vô 4 chữ số PIN của tài khoản myGov

Medicare app
Medicare app

3 - Chọn Proof of vaccinations (bằng chứng chủng ngừa)

Medicare app
Medicare app

4 - Chọn View history (xem lịch sử)

Medicare app
Medicare app

5 - Chọn người (nếu trên thể Medicare có nhiều hơn một người)

Chọn Share with check-in app (Chia sẻ với ứng dụng ghi tên khi đến ‘check-in’)

Medicare app
Medicare app

Nếu bạn ở Victoria

6V - Chọn Share (Chia sẻ) bên cạnh ứng dụng Service Victoria

Medicare app
Medicare app

7V - Đọc xong, kéo xuống bên dưới, chọn Accept and Share

Medicare app
Medicare app

8V - Chọn OK (ứng dụng Service Victoria sẽ tự động mở ra)

Medicare app
Medicare app

9 V - Chọn Add certificate

Service Victoria
Service Victoria

10 V - Đã làm xong. Từ nay khi check-in với ứng dụng Service Victoria, bằng chứng chủng ngừa của bạn đã sẵn sàng để trình ra.

Service Victoria
Service Victoria

Nếu bạn ở New South Wales

6 NSW - Chọn Share (Chia sẻ) bên cạnh ứng dụng Service NSW

Medicare app
Medicare app

7 NSW - Đọc xong, kéo xuống bên dưới, chọn Accept and Share

Medicare app
Medicare app

8 NSW - Chọn OK (ứng dụng Service NSW sẽ tự động mở ra)

Medicare app
Medicare app

9 NSW - Đăng nhập ứng dụng Service NSW với vân tay hoặc 4 chữ số PIN

Service NSW  app
Service NSW app

10 NSW - Chọn I accept và đợi một chút

Service NSW  app
Service NSW app

11 NSW - Chọn Next Done

Service NSW  app
Service NSW app

12 NSW - Đã làm xong. Từ nay khi check-in với ứng dụng Service NSW, bằng chứng chủng ngừa của bạn đã sẵn sàng để trình ra hay kèm theo. Từ nay khi mở ứng dụng Service NSW, trong phần Licences & Credentials, bạn sẽ thấy CVID-19 digital certificate.

Service NSW app
Service NSW app

Từ nay tự do đi lại.

Thêm thông tin và cập nhật Like SBS Vietnamese Facebook
Nghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại sbs.com.au/vietnamese