اس بی اس دری

خبرنگار ما در كابل: طالبان در ادامۀ درگيرى ھا در پنجشير يك كلنيك طبى را تخريب و كامندان آنرا دستگير كردە اند

اس بی اس دری

Taliban attack on a clinic in Panjshir

Source: Social media -Public domain

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 7/06/2022 ساعت 4:24pm
منبع: SBS

گزارش كامل خبرنگار ما در كابل، به شمول اوضاع امنيتى و تحولات مهم ديگر در افغانستان را در اينجا شنيده مي توانيد.


نشر شده در 7/06/2022 ساعت 4:24pm
منبع: SBSبه اشتراك بگذاريد