اس بی اس دری

خبرنگار ما در كابل: با افزايش درگيرى ھا در پنجشير طالبان از ساكنين قريە ھا تعھد عدم ھمكارى با نيروھاى مقاومت مى طلبند

اس بی اس دری

Assurance of no cooperation with the opponents of Taliban

Source: Social media -Public domain

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 28/05/2022 ساعت 4:30pm
منبع: SBS

گزارش كامل خبرنگار ما در كابل، به شمول اوضاع امنيتى و تحولات مهم ديگر در افغانستان را در اينجا شنيده مي توانيد.


نشر شده در 28/05/2022 ساعت 4:30pm
منبع: SBSبه اشتراك بگذاريد