اس بی اس دری

خبرنگار ما در كابل: کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ بلند رفتن قيمت مواد اساسى زندگى، فقر و بيكارى در افغانستان را فاجعە آوار خواندە است.

اس بی اس دری

Prices on the rise in Afghanistan

Source: Social media -Public domain

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 11/06/2022 ساعت 4:18pm
منبع: SBS

گزارش كامل خبرنگار ما در كابل، به شمول اوضاع امنيتى و تحولات مهم ديگر در افغانستان را در اينجا شنيده مي توانيد.


نشر شده در 11/06/2022 ساعت 4:18pm
منبع: SBSبه اشتراك بگذاريد