اس بی اس دری

رد ادعاى جبھۀ مقاومت ملى در مورد سقوط يك ھيليكوپتر طالبان

اس بی اس دری

Civil War in Afghanistan

Source: Sygma via Getty Images

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 18/06/2022 ساعت 4:56pm
منبع: SBS

طالبان سقوط یک هلیکوپتر نظامى شان با آتش بارى نیروهای جبهۀ مقاومت ملی در پنجشیر را انكارد کرده، اما گفتە اند که این هلیکوپتر در اثر مشکلات تخنیکی در آن ولایت در وضعيت اضطراری فرود آمدە است. تفصيلات را ھمراە با گزارش رويدادھا مھم ديگر در اينجا شنيدە ميتوانيد.


نشر شده در 18/06/2022 ساعت 4:56pm
منبع: SBSبه اشتراك بگذاريد