اس بی اس دری

خبرنگار ما در كابل: طالبان از تظاھرات مردم پنجشير در اعتراض بە ادعاى شكنجە و كشتە شدن شخصى جلوگيرى كردە اندە

اس بی اس دری

Demonstration in Panjshir against Taliban

Source: Social media -Public domain

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 4/06/2022 ساعت 4:29pm
منبع: SBS

گزارش كامل خبرنگار ما در كابل، به شمول اوضاع امنيتى و تحولات مهم ديگر در افغانستان را در اينجا شنيده مي توانيد.


نشر شده در 4/06/2022 ساعت 4:29pm
منبع: SBSبه اشتراك بگذاريد