اس بی اس دری

خبرنگار ما براى آسيا: فرمان رھبر طالبان در مورد تمويل مدرسە ھاى جھادى با واكنش ھاى شديد مواجە شدە است.

اس بی اس دری

Taliban leader's decree on funding Jahadi Madrasas

Source: Social media -Public domain

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 21/06/2022 ساعت 4:54pm
منبع: SBS

گزارش كامل خبرنگار ما در كابل، به شمول اوضاع امنيتى و تحولات مهم ديگر در افغانستان را در اينجا شنيده مي توانيد.


نشر شده در 21/06/2022 ساعت 4:54pm
منبع: SBSبه اشتراك بگذاريد