اس بی اس دری

خبرنگار ما در كابل: تشخيص چند موردابتلا بە چيچك (آبلە) ميمون در ولايت نيمروز نگرانى ھاى را بە بار آوردە است

اس بی اس دری

Young person affected by Monkeypox

Young person affected by Monkeypox Source: WHO/Nigeria Centre for Disease Control

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 31/05/2022 ساعت 4:25pm
منبع: SBS

گزارش كامل خبرنگار ما در كابل، به شمول اوضاع امنيتى و تحولات مهم ديگر در افغانستان را در اينجا شنيده مي توانيد.


نشر شده در 31/05/2022 ساعت 4:25pm
منبع: SBSبه اشتراك بگذاريد