اس بی اس دری

نگرانى دربارۀ كمبود دانش اطفال در مورد پول و اثرات نامطلوب بازى ھاى كمپيوترى بر آنھا

اس بی اس دری

Comuter Games

Source: VCG/VCG via Getty Images

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 4/06/2022 ساعت 4:49pm
منبع: SBS

تحقیقات جدید مشکلات روبه افزايشى را نشان می دهد که والدین در جھان نو و پیچیدۀ پول دیجیتال با آن مواجه هستند و آنھا بخاطر تأثيرى كه بازی های كمپيوترى يا آنلاین بر نگرش فرزندانشان در مورد پول ميگذارد، نگران هستند. تفصيلات را در اينجا شنيدە ميتوانيد.


نشر شده در 4/06/2022 ساعت 4:49pm
منبع: SBSبه اشتراك بگذاريد