اس بی اس دری

تأكيد بر نيازمندى براى ھموار ساختن زمينۀ افزايش ميزان استخدام زنان پناھندە

اس بی اس دری

CEO of the Business Council of Australia (BCA) Jennifer Westacott speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra, Wednesday, March 17, 2021. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING

CEO of the Business Council of Australia (BCA) Jennifer Westacott Source: AAP

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 28/06/2022 ساعت 4:51pm
منبع: SBS

یک گزارش جدید نشان می‌دهد که نیاز فوری برای رفع موانعی که زنان با پیشینۀ پناهندگى در دسترسی به کار با آنھا مواجه هستند، وجود دارد. تفصيلات را در اينجا شنيدە ميتوانيد.


نشر شده در 28/06/2022 ساعت 4:51pm
منبع: SBSبه اشتراك بگذاريد