اس بی اس دری

حمايت از قربانيان شكنجە و نھادھاى فراھم كنندۀ كمك بە آنھا در آستراليا

اس بی اس دری

Torture

Source: Getty Images/D-Keine

اپليكيشن راديوى اس بى اس را دريافت كنيد

طريقه ھاى ديگر شنيدن


نشر شده در 28/06/2022 ساعت 4:55pm
منبع: SBS

روز يكشنبە گذشتە مصادف بود با روز جھانى حمايت از قربانيان شكنجە. ھمكار ما فتح سامع دربارۀ ھدف برگزارى اين روز، اثرات روانى و فزيكى شكنجە بر قربانيان و نھادھاى فراھم كنندۀ حمايت بە قربانيان در آستراليا معلوماتى تھيە كردە كە آنرا با ما و شما شريك ميسازد.


نشر شده در 28/06/2022 ساعت 4:55pm
منبع: SBSبه اشتراك بگذاريد