Cov nyiaj $1.1 billion siv tawm tsam kab mob COVID-19

Tsoomfwv Australia cov nyiaj $1.1 billion uas qhia rau hnub tim 29 March 2020 yuav siv li no: $669 million pab cov Medicare telehealth, $200 million pab rau cov koom haum pab cuam zaub mov thiab chaw nyob rau tej neeg, $150 million pab tiv thaiv teeb meem kub ntxhov hauv cuab yig thiab siv $74 million coj los pab daws cov teeb meem nyuaj siab ntxhov plawv cuam tshuam txog cov kab mob coronavirus (COVID-19) no.

Prime Minister Scott Morrison speaks to the media during a press conference in Canberra.

Prime Minister Scott Morrison speaks to the media during a press conference in Canberra. Source: AAP

Cov nyiaj pab zaum peb txog li $1.1 billion no yuav siv li hauv qab no:

  • $669 million coj los tsimc ov kev kho mob hu ua Medicare telehealth uas yuav pab kom muaj peev xwm ntsib thiab cuag tau kws kho mob los yog kho tau tus mob COVID-19 no yam tsis tas mus ntsib mus cuag kws kho mob, sib txuas lus los yog nrog nom tswv tham txog tej mob no kom txhob sib kis tej mob no. Yuav siv tau tsoom hwv cov Coronavirus Australia App, siv tau  thiab  kom saib tau xov xwm ntau yam cuam tshuam txog cov kab mob no los yog nom tswv cov kev txwv tshiab los yog cov kev pab cuam.
  • $200 million yog yuav coj los siv pab rau tej koom haum pab cuam (Charity organisations) coj los npaj zaub mov thiab chaw nyob rau tej neeg txom nyem uas pab tsis tau lawv tus kheej rau lub caij no.
  • $150 million yog siv coj los pab rau tsoom hwv cov hauj lwm uas tiv thaiv cov teeb meem kub ntxhov hauv lub cuab yig kom txhob tshwm sim rau tej poj niam txiv neej los yog tej me nyuam yaus. Vim tej zaum tej neeg poob hauj lwm ces tej neeg nyuaj siab ntxhov plawv ces yuav tsim tau teeb meem kub ntxhov hauv lub cuab yig.
  • $74 million yog siv coj los pab cov koom haum pab cuam daws tej teeb meem nyuaj siab ntxhov plawv rau cov koom haum li (1300 22 4636) los yog lwm cov koom haum pab cuam daws teeb meem nyuaj siab ntxov plawv.
Ntawd yog cov nyiaj tsoom hwv Australia coj los pab daws tej teeb meem kab mob COVID-19 zaum 3 uas siv nyiaj txog $1.1 billion.

Advertisement

Xov xwm qhia txuas ntxiv:

Cov yam ntxwv mob tus kab mob no ces yuav mob ntsws me ntsis raws li tsoom hwv teb chaws Australia lub vas sa qhia. Thiab muaj cov yam ntxwv mob li ua npaws, hnoos, mob qa, nkees nkees thiab txog siav ua tsis tau pa. 

Txhua tus neeg Australians yuav tsum tau nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg yam tsawg li 1.5 metres. Thaum nyob saub hauv ib lub tsev los yog ib chav twg lawm yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus li 4 metres ib puag ncig yus.

Yog tias koj muaj cov yam ntxwv mob li no rau lub sij hawm 14 hnub tom qab kom mus txawv teb chaws rov qab los los sis yog ho tau mus tuav mus kov ib tug neeg uas raug txheeb tau tus kab mob COVID-19 no lawm ces tsim nyog koj yuav tsum mus nrhiav kev kho mob pab cuam.

Yog tias koj ntseeg tias tsim nyog koj mus sim seb puas kis tau tsu mob no, ces hu xov tooj nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau tus xov tooj uas tswj thiab qhia txog cov xov xwm cuam tshuam txog tus kab mob Coronavirus no tau raws li tus zauv xov tooj 1800 020 080.

Thiab yog koj yuav tau cais koj tus kheej 14 hnub thiab xav tau zaub mov noj los yog khoom siv tu koj tus kheej lub cev kom huv si ces hu tau rau coronavirus hotline tus xov tooj 1800 675 398 tau.

Yog koj tsis muaj peev xwm ua tau pa yooj yim los yog hos muaj tej xwm txheej mob nkeeg kub ntaiv uas tsim nyog tau txais kev pab cuam sai ces hu rau tus zauv xov tooj 000.

SBS muaj lub hom phiaj yuav coj tej xov xwm tshiab cuam tshuam txog cov kab mob coronavirus (COVID-19) coj lso qhia rau ntau cov neeg zejzog Australia. Muaj xov thiab ntau yam xov xwm ua 63 hom lus rau koj sai tau ntawm: 

Koj muaj peev xwm hu tau nrog cov koom haum pab cuam daws teeb meem nyuaj siab ntxhvo plawv tau nrog lub koom haum  thiab hu xov tooj rau 1300 22 4636 los yog txheeb yuav tau cov xov xwm cuam tshuam txog kev nyuaj siab ntxov plawv tim cov kab mob Coronavirus (COVID-19) tau 

Yog koj xav tau xov xwm kom ntxawv tshaj no ntxiv txog cov kab mob Coronavirus no ces koj muaj peev xwm txheeb tau ntawm  tau.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcasts, spotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.


Share
Published 29 March 2020 at 1:24pm
By Vixay Vue