Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
Hmong 09/01/2021

Tej cai uas tej xeev coj los siv tswj kab mob thoob plaws teb chaws Australia

Muaj cov kev txwv sib txawv siv thoob plaws Australia no tsuas nyob ntawm seb lub xeev koj nyob hos hloov raws qhov lawv xav tau los yog raws qhov lawv txhawj xeeb xwb.

  • RADIO
  • LATEST
PODCAST

SBS Hmong

OVERVIEW
Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.
# TITLE RELEASED TIME MORE
Tej plaub ntug cuam tshuam txog poj niam raug lwm tus yuam deev 05/05/2021 23:39 ...
Tej cwj pwm yuam lwm tus 05/05/2021 09:49 ...
Tej zaum koj yuav raug nplua AUD 66,000 thiab raug kaw 5 xyoos yog koj rov qab los rau Australia tam sim no 02/05/2021 16:30 ...
Australia yuav siv nyiaj 747 million dollars los kho nws 4 lub yeej tub rog 30/04/2021 06:51 ...
Australia cov keeb cag neeg uas raug tsoom fwv teb chaws cais ntawm lawv tsev neeg npaj coj tsoom fwv mus hais plaub 30/04/2021 06:25 ...
Cov kev muaj peev xwm ntiav tau vaj tse nyob 30/04/2021 09:37 ...
Cov tswv yim pab txo koj lub nra nuj nqes 30/04/2021 11:32 ...
Tej koom haum nqua hu kom tsoom fwv teb chaws thiab tsoom fwv xeev tsim kom tau tej vaj tse txaus rau tej neeg nyob 29/04/2021 18:39 ...
Cov neeg New Zealand raug txim raug xa rov qab npaj coj tsoom fwv Australia mus hais plaub 25/04/2021 11:12 ...
Zej tsoom cov kev tawm tswv yim txog kev twv txiaj yuam pov 25/04/2021 08:21 ...
View More

Xov xwm qhia txog kab mob Coronavirus

Read more

Download the free SBS Radio mobile app

Download now