Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Kev pib neej tshiab thiab kev tsiv teb tsaws chaw

SBS yeej muaj cov zaj xov xwm ua tshab txhais thiab qhia txog ntau yam teeb meem thiab ntau yam kev pab cuam ntawm Australia no coj los qhia rau cov neeg Australia tuaj nyob tshiab tsis hais tub kawm, neeg tsiv teb tsaws chaw, neeg thoj nam tawg tsov tawg rog, tej neeg tuaj nyob ib ntus kom paub txog tias muaj cov kev pab cuam twg, muaj teeb meem dab tsi uas tsim nyog lawv paub kom thiaj pab tau lawv tus kheej los yog lug kom tsis txhob raug tej teeb meem ntau yam thaum lawv tuaj nyob thiab pib dua neej tshiab ib ntus, nyob ruaj los yog nyob kiag ua pej xeem ntawm lub teb chaws Australia no kom thiaj ua tau lub neej xws li teb li chaw.