Tag nrho txhua yam tsim nyog koj paub txog tshuaj COVID-19 vaccine thiab cov tshuaj vaccine hno txhab koob peb (booster shots)

Nyob rau lub caij uas Australia tseem los tawm tsam nrog kab mob COVID-19 txuas ntxiv thiab tseem muaj tus kab mob Omicron COVID-19 tshiab no thiab ces thiaj ua rau muaj cov kev txhawb nqa kom tej neeg mus hno tshuaj COVID-19 vaccine txhab ua koob peb ntxiv (booster shots). Txuas ntxiv hauv qab no yog tej yam tsim nyog koj paub txog.

The Coordinator General of Operation COVID Shield Lieutenant General John Frewen receives his COVID-19 vaccination booster dose at Erindale Pharmacy in Canberra, Tuesday, December 14, 2021. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING

The Coordinator General of Operation COVID Shield Lieutenant General John Frewen receives his COVID-19 vaccination booster dose in Canberra. Source: AAPAAP Image/Lukas Coch

Vim muaj neeg hno tshuaj vaccine coob thoob Australia tej xeev no ces thiaj tau rov qab tso cai rau pej kum haiv ntoj ncig thiab thiaj tshem cov kev txwv lawm.

Yog li ntawd thiaj xav tias tej zaum yuav muaj neeg kis tau kab mob coob tuaj ntxiv vim muaj 2 tug kab mob uas sib kis tau yooj yim heev li Omicron thiab Deltal variants, ces thiaj ua rau nom tswv tswj dej num noj qab haus huv thiaj tab tom nqua hu kom tej neeg sawv daws mus hno koob tshuaj COVID-19 vaccine koob peb txhab ntxiv (booster shots) kom thiaj tau txais kev pov puag zoo dua.

Tej technolog uas siv coj los tsim cov tshuaj vaccine hno txhab ua koob peb ntxiv no los yeej 

Advertisement
Brendan Murphy uas yog tus coj lub tuam chav tswj kev noj qab haus huv tau hais rau lub 12 hlis ntuj tias “Cov tshuaj vaccine koob peb uas hno txhab ntxiv (Boosters) no yog ib co tshuaj tseem ceeb heev coj los pab kom yus lub cev muaj zog ntxiv tuaj, vim rau qhov tus kab mob Omicron tshiab no los yeej zoo li yuav kis thoob ntuj lawm thiab."

Cov kev taw qhia txog cov kev hno tshuaj vaccine koob peb txhab ntxiv

Greg Hunt uas yog tus noj teb chaws uas lis lajfai tswj kev noj qab haus huv yog tus tau los tsim cov kev taw qhia rau thaum ntxio  lub 12 hlis ntuj thoob teb chaws kom tej neeg mus hno ua ntej yuav txog lub xyoo tshiab, thiab yeej tau nqua hu neeg Australia kom mus hno koob tshuaj booster shot no kom sai npaum li sai tau rau lub caij muaj neeg txhawj xeeb tias tsam tej neg uas twb tau hno ob koob tshuaj vaccine lawm ho yuav tsis tau txais kev pov puag zoo rau lub caij tseem muaj tus kab mob Omicron tshiab no.

Ces thiaj tau ua rau Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) thiaj tau kho koob peb txhab ntxiv (booster shot) ntawm 6 hli los ua 5 his lawm xwb.

Ces thiaj li yuav muaj tej neeg Australia txog li ntawm 1.5 million tus muaj peev xwm hno tau koob tshuaj vaccine koob peb (Booster shot) kiag tam sim no lawm.

ATAGI los  coj los siv hno ntxiv pab rau cov tshuaj Pfizer tam li yog ib cov tshuaj hno txhab ntxiv (booster shot) thiab.

Yog li ntawd tsoom fwv teb chaws thiab tsoom fwv xeev thiaj muaj ntawm teb chaws no.

Koob tshuaj Booster doses hno rau tej laus

hais tias tej neeg muaj hnoob nyoog 70 xyoo los yog siab tshaj ntawd, los yog cov muaj hnoob nyoog 65 xyoos los yog siab tshaj ntawd uas muaj mob los ntev, thiab tej neeg lub cev tsis muaj zog, nrog rau Australia cov keeb cag neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander uas muaj hnoob nyoog 50 xyoo los yog siab tshaj ntawd tab sis ho muaj lwm yam mob ces yog cov neeg yuav mob sab heev yog hais tias kis tau tus kab mob coronavirus thiab.

Tsoom fwv teb chaws lub tuam chav tswj dej num noj qab haus huv cov  yeej qhia tias txij lub 1 hli ntuj xyoo 2020 los ces kab mob COVID-19 yeej muaj Australia tej laus neeg txog 1,910 leej tau tas sim neej lawm.

PM Morrison received his COVID-19 booster vaccination with elderly Jane Malysiak in NSW.
Australia suma otras 17 muertes por COVID-19 mientras autoridades evalúan una segunda dosis de refuerzo para adultos mayores. Source: SMH POOL


Vim tias tej neeg yuav muaj peev xwm kis tau tus kab mob Delta thiab Omicron ntau dua ces cov kev hno tshuaj vaccine thiaj yuav pab kom tsis txhob ua rau mob sab sab los yog txhob tas sim neej yog thaum kis tau tus kab mob no.

Yog li cov program hno tshuaj vaccine rau haiv neeg no thiaj yuav xub hno rau Australia tej laus neeg ua ntej. 

Tej neeg Australia uas muaj hnoob nyoog tshaj 10 xyoo lawm yog cov thiaj muaj cai hno tautwg uas tsoom fwv tso cai siv tau.

Tej laus ntawm cov tsev laus ces yeej muaj peev xwm hno tau tshuaj vaccine ua lawv yuav tau xub hno ua ntej los yog hno koob peb txhab ntxiv tau ntawm tsoom fwv teb chaws tej chaw hno tshuaj tau.

Thiab tej tsev laus mam li sab laj txog cov kev teem caij hno tshuaj nrog tej laus neeg no los yog tej neeg uas txiv txim siab sawv cev rau lawv txog cov kev hno tshuaj no.

Txheeb tau cov kev taw qhia txog cov kev hno tshuaj vaccine rau tej laus neeg nyob ntawm tsev laus , los sis yog teem tau caij mus hno koob tshuaj vaccine koob peb (booster shot) 

Hno tshuaj vaccine rau me nyuam yaus

Lub koom haum Therapeutic Goods Administration (TGA) and Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) yeej tau coj los hno rau tej me nyuam yaus hnoob nyoog 50=11 xyoos.

ATAGI tau qhia rau hauv nws ib cov cauj lug tias thiaj tau muaj cov kev tso cai pom zoo los siv cov tshuaj no tom qab tau muaj ib cov kev sim tsis ntev los no lawm uas yeej tau qhia tias cov tshuaj vaccine no yog ib co siv tau hauj lwm zoo thiab tsuas muaj tej yam ntxwv mob cuam tshuam hauj sim thiab tsuas muaj ib ntus xwb.

 thiab yuav pib hno txij tim 10 lub 1 hlis ntuj xyoo 2022 mus lawm.

Ces thiaj yuav muaj peev xwm mus hno tau tshuaj vaccine ntawm tej chaw kho mob (GPs), Aboriginal Health Services, tej chaw muag tshuaj zejzog, thiab nom tswv xeev tej chaw hno tshuaj.

child vaccinated
Source: Getty Images


ATAGI yeej tau taw qhia kom hno ob koob tshuaj vaccine sib nrug rau lub caij 2 hlis (8 limtiam), tab sis tej zaum kuj yuav muab txog los ua lub sij hawm li 3 limtiam yog tias ho muaj tej xwm txheej kis kab mob tshiab cuam tshuam ntxiv.

Raws li ATAGI tau qhia ces  uas muaj tej yam yuav ua rau lawv mob sab, tej neeg cag neeg Aboriginal and Torres Strait Islander cov me nyuam, thiab tej me nyuam uas nyob ntawm tej chaw uas nyob coob coob sib ti ua ke los sis yog ntawm tej chaw uas muaj neeg kis kab mob ces yog cov yuav tau txais txiaj ntsim los ntawm cov kev hno tshuaj COVID-19 vaccine vim rau qhov tsam lawv ho kis tau tej kab mob no thiab mob sab.

Tej me nyuam uas muaj cov hnoob nyoog li hais no yog tias lawv yog cov uas twb xub tau hno cov tshuaj COVID-19 vaccine no ua ntej lawm thiab ho mob lawm ces tom qab zoo lawm ces muaj peev xwm rov qab mus hno tau cov tshuaj no ntxiv.

Tej tshuaj siv hno rau tej me nyuam yaus thiaj txawv cov siv hno rau tej laus vim tsuas muaj cov tshuaj no txog li10 micrograms rau tej me nyuam 5-11 xyoos xwb thiab tsuas hno cov tshuaj no txog li 30 micrograms rau cov muaj hnoob nyoog 12 los yog siab tshaj ntawd xwb.

Yog tej me nyuam ntawm muaj hnoob nyoog 12 xyoos tom qab lawv tau hno thawj koob tshuaj vaccine lawm ces tej zaum lawv yuav hno tib co tshuaj Pfizer COVID-19 vaccine li hno rau cov hluas nto nkauj nto nraug los yog cov neeg muaj hnoob nyoog kom hno tiav 2 koob tshuaj vaccine lawm.

Kuv yuav nrhiav tau kev pab qhov twg?

Tom qab uas ntiaj teb lub koom haum tswj kev noj qab haus huv (World Health Organisation-WHO) tau muab tus kab mob Omicron teev tias 'yog ib co kab mob txaus txhawj xeeb' tsoom fwv teb chaws thiaj tau rov qab los nrog xyuas kom thiaj qhia tau rau tej neeg kom paub txog cov tshuaj vaccine hno txhab ntxiv ua koob peb no dua.

International students return to Australia
Booster doses provide an added layer of protection that will further ease travel and return of pre-COVID normalcy. Source: AAPAAP Image/Bianca De Marchi


Dr Lucas De Toca uas yog tus neeg ua hauj lwm pab tus coj ntawm lub koom haum COVID-19 Primary Care Response  yog vim li cas cov tshuaj booster doses thiaj li yog ib co tseem ceeb  siv thiab.

Nws tau hais tias "Yog tej yam tsis muaj hmoo li uas yeej tsis muaj ib cov kev kho mob es yuav kho kom tus kab mob COVID-19 no zoo tu qab kiag li."

Yog li thiaj muaj peev xwm mus hno tau koob tshuaj vaccine koob peb uas hno txhab ntxiv no (Booster shots) rau lub sij hawm 5 hlis tom qab uas tau hno koob ob lawm, uas yeej tau teev hnub hno koob tshuaj no rau hauv ib tug neeg twg daim ntawv pov thawj hno tshuaj digital vaccination certificate.

Tag nrho txhua cov kev teem mus hno tshuaj vaccine uas suav cov teem rau tej me nyuam yaus mus hno rau hnub tim 15 lub 12 hlis ntuj rau yav tom ntej ces yeej muaj peev xwm mus teem tau caij rau ntawm 

Koj muaj peev xwm txheeb tau tej xov xwm tshiab txog  kom koj thiaj paub tias muaj cov kev txwv dab tsi siv tam sim no.

Yog koj xav tau neeg txhais lus ua koj hom lus qhia txog cov xov xwm txog kab mob COVID-19 nrog lub koom haum txhais lus , ces hu rau tus xov tooj 1800 131 450.

Yog koj xav tau xov xwm txog cov kev hno tshuaj COVID-19 vaccine thiab teem caij mus hno ces hu rau National Coronavirus Helpline tus xov tooj 1800 020 080.

Thiab yog koj xav paub tej xov xwm txog kab mob COVID-19 ntxiv ces xav kom koj sab laj nrog koj tus kws kho mob los yog tej neeg ua hauj lwm kho mob.

Thiab vim rau qhov tias yeej tau muaj cov kev pauv hloov rau cov kev siv tshuaj vaccine no tas mus li, ces yog tias koj xav paub txog xov xwm tshiab ces mus xyuas tau ntawm  advice  thiab nyeem tau tej xov xwm ntawd ua koj hom lus tau.

 rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm ,, thiab  los yog download  kom koj mloog tau SBS Hmong.  


Share
Published 17 December 2021 at 2:29pm
By Vrishali Jain
Presented by Vixay Vue