Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: NSW muaj hom phiaj yuav qhib ciam teb rau pej kum haiv thaum Christmas, Victoria qhia nws cov chaw hno tshuaj vaccine

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 12.09.2021.

Video Still Image for COVID19 - Getty Images

Video Still Image for COVID19 Source: Getty Images

  • Txij tag kis mus ces yuav tshem qee cov kev txwv ntawm NSW lawm.
  • Muaj 7,000 cov kev teem caij rau koj mus hno tau tshuaj Pfizer COVID-19 vaccine.
  • ACT muaj 15 tus neeg tshiab kis kab mob thiab Queensland tsis muaj neeg kis kab mob ntawm tej zejzog li.

New South Wales (NSW)
Advertisement
NSW muaj has 1,262 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus thiab muaj 7 tus neeg tshiab tas sim neej.

Txij hnub tim 13.09.2021 mus ces pub 5 tug neeg uas tau hno tshuaj COVID-19-vaccine txwm 2 koob uas tsis nyob ntawm  yuav muaj cai mus sib ntsib tau nraum zoov. Tej neeg uas nyob rau sab hauv 12 lub zos txaus txhawj xeeb no los kuj muaj peev xwm tawm tau mus noj mov picnic los yog ua kev lom zem tau ntev txog 2 teev yog tias lawv tsev neeg tau hno tshuaj vaccine tag nrho 2 koob, ntxiv rau cov kev pub mus ua excercise yam tsis muaj kev txwv dab tsi lawm.

Hau xeev Berejiklian hais tias lub xeev no muaj hom phiaj yuav qhib ciam teb rau pej kum haiv rau thaum lub caij Christmas uas muaj nws tej pej xeem hnoob nyoob tshaj 16 xyoo tau hno tshuaj vaccine thawj koob thiab muaj neeg tau mus hno tshuaj vaccine txwm 2 koob txog 45.58% lawm.

Victoria (VIC)
Victoria tau muaj 392 tus neeg tshiab kis tau kab mob COVID-19.

Hau xeev Daniel Andrews hais tias muaj 7,000 cov kev teem caij mus hno thawj koob tshuaj Pfizer COVID-19 vaccine rau lub limtiam yuav los txog no thoob plaws rau nom tswv xeev tej chaw hno tshuaj.

Yuav qhib cov chaw hno tshuaj thoob plaws xeev Victoria rau ntawm 8 lub teej kawm, tsoom fwv ntau cov chaw ntawm lub zos Hume, Dandenong thiab Casey uas suav lub tsev teev ntuj Greek Orthodox Church ntawm Thornbury, ib lub tsev teev hawm Hindu ntawm Mill Park thiab ib lub Mosque ntawm Newport nrog tib si.

                                                                            

24 teev dhau los thoob teb chaws Australia
  • Thawj pwm tsav Scott Morrison tau qhia tias muaj cov tshuaj Moderna COVID-19 vaccine txog 1 million koob ntxiv coj los hno rau cov neeg ib tug twg uas muaj hnoob nyoog 12 xyoos rov sauv.
alc covid mental health
Source: ALC


Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment
Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab .Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Tej clinics sim ntawm cov xeev:
 
 

Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:
 
 

Share
Published 12 September 2021 at 1:23pm
By SBS/ALC Content
Presented by Vixay Vue
Source: SBS