Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: NSW tus hau xeev ceeb toom tias ntshe tseem yuav muaj tej xwm txheej txuas ntxiv rau lub caij lub xeev no muaj neeg kis kab mob coob tshaj plaws rau ib hnub no.

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 3.9.2021.

Video Still Image for COVID19 - Getty Images

Video Still Image for COVID19 Source: Getty Images

  • NSW muaj tej neeg mob yuav laug txog 1,000 tus uas kis tau kab mob COVID-19 raug coj mus kho ntawm tej tsev kho mob.
  • Victoria muaj 50,000 cov kev teem caij mus hno tshuaj AstraZeneca COVID-19 vaccine.
  • ACT tau cheem 3 lub hlis tsis pub tej tswv tsev ntiab tej neeg ntiav tsev tawm.

New South Wales (NSW)
Advertisement
NSW tau muaj 1,431 tus neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws lub xeev, thiab muaj 12 tus neeg tshiab tas sim neej rau lub caij uas hau xeev Berejiklian ceeb toom tias ntshe ntau limtiam tom ntej no ntxiv tseem lub xeev no tseem yuav muaj neeg kis tau tus kab mob COVID-19 hom Delta variant ntau tshaj no ntxiv thiab.

Tam sim no thiaj muaj tej neeg mob kis tau tus mob COVID-19 txog 979 tus tseem kho ntawm tsev kho mob, uas muaj 160 tus kho hauv chav kho cov neeg mob hnyav (Intensive Care Unit -ICU) thiab muaj 63 tug yog cov yuav tau rau twj ua pa pab. Nom tswv tswj dej num noj qab haus huv thiaj hais tias ntshe tseem yuav muaj neeg kis tau kab mob coob tuaj ntxiv rau lub sij lawm 2 limtiam ntxiv tom ntej no thiab.

Victoria (VIC)
Victoria kuj tau muaj 208 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus ntawm nws lub xeev, thiab muaj 96 tus neeg no cuam tshuam nrog tej neeg uas kis kab mob tam sim no. Thiab tau muaj ib tug txiv neej hnoob nyoog 60 tawm xyoo tas sim neej lawm.

Hau xeev Andrews hais tias muaj cov program hno tshuaj vaccine uas yuav xub hno rau tej tub kawm xyoo 12 ces yuav pib hno rau hnub zwj Quag (Tuesday) tim 7.9.2021 tom ntej no, how cov me nyuam hnoob nyoog 12 xyoo ntawd yog cov yuav tau hno cov tshuaj Pfizer COVID-19 vaccine txuas ntxiv.

Australian Capital Territory (ACT)
ACT tau muaj 18 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus ntawm nws lub xeev, thiab muaj 15 tus neeg uas kis tau kab mob no no yog cov tau mus ncig hauv tej zejzog rau lub caij lawv muaj peev xwm kis tau rau lwm tus. 

Tsoom fwv tau  rau cov neeg ntiav tsev nyob uas txom nyem nyiaj txiaj vim khwv tsis tau nyiaj siv los yog tsis tau cov sij hawm ua hauj lwm vim nom tswv tau muab xeev kaw.

24 teev dhau los thoob teb chaws Australia
  • Txij hnub zwj Hli (Monday) zwj thaj tim 6.9.2021 no ces xeev Queensland yuav muaj 680 chav ntam tej tsev tos qhua los cais tej neeg tom qab nom tswv tau cheem tsis pub tej neeg mus rau nws lub xeev vim tsis muaj tsev tos txais qhua txaus cais tej neeg.
  • Txawm tias Australia cov neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander yog cov muaj cai xub tau hno tshuaj ua ntej los tsuas muaj cov neeg no uas muaj hnoob nyoog tshaj 16 xyoo rov sauv hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm 2 koob tshaj 20% xwb.
  • Jeremy Rockliff uas yog tus lwm hau xeev Tasmania tau qhia tias yuam kom tej neeg ua hauj lwm kho mob mus hno tshuaj COVID-19 vaccine ntawm lub xeev no lawm.
alc covid mental health
Source: ALC


Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment
Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab .Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Tej clinics sim ntawm cov xeev:
 
 

Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:
 
 

Share
Published 3 September 2021 at 2:46pm
By SBS/ALC Content
Presented by Vixay Vue
Source: SBS